PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Absolventi  jsou profesně připravováni pro výkon odborných, technicko-hospodářských povolání a činností v obuvnickém a galanterním odvětví. Předpokládanými oblastmi jejich uplatnění jsou technická, technologická a ekonomická příprava výroby a operativní řízení výroby v podnicích a firmách všech velikostí a popř. i vedení vlastních živností. Absolventi jsou připravováni v rámci dvou oddělených zaměření výroba obuvi“ a „výroba galanterního zboží“ s cílem bezpečně zvládnout průmyslové i řemeslné základy a hlavní problémy oboru.

V rámci všeobecné průpravy  získají  absolventi nezbytný matematicko-fyzikální a společenskovědný základ, všeobecný kulturně historický a občanský rozhled, základní technickou a základní počítačovou gramotnost, zvládnou základy  jednoho  světového jazyka.

Z hlediska profilu absolventa je rozhodující vlastní odborné studium, jehož náplň má konstrukčně – technologický charakter,: Jeho konečným cílem je nabytí zevrubných znalostí o materiálech, konstrukci a technologii obuvnických a galanterních výrobků, o způsobech a organizaci jejich výroby a o používaných výrobních strojích a dalších druzích  výrobního zařízení. Součástí odborného studia jsou i cvičení   a praxe, v rámci kterých absolventi získají nezbytné  manuální zručnosti pro realizaci testování materiálů, základních konstrukčních činností a běžných výrobních operací.

Svůj odborný profil mohou absolventi do jisté míry ovlivnit prostřednictvím volitelných a nepovinných předmětů. Touto formou mají možnost zvládnout základy dalšího světového jazyka, účetnictví, psaní na stroji, seznámit se s praktickými  aplikacemi počítačů a principy marketingu a managementu, popř. prohloubit přírodovědné vědomosti v matematicko-fyzikálním semináři.

Absolvent je tak vybaven souborem vědomostí a schopností, který odpovídá úrovni úplného středního odborného vzdělání a skýtá předpoklady jak pro výkon povolání a činností v obuvnickém a galanterním odvětví, které vyžadují výraznější podíl a vyšší úroveň teoretické profesní přípravy, tak případně i pro další studium na vyšších či vysokých školách.