Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 22. 6. 1993, čj. 18 966/93-23 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

32-42-M/001 (32-31-6/02) Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba galanterního zboží

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

30/6

32/9

32/10

30/13

124/38

 

 

 

 

 

 

Všeobecně vzdělávací

24/6

18/3

10

11

63/9

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

2

-

-

1

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Matematika

4/1

3/1

2

2

11/2

Fyzika

2/1

3/1

-

-

5/2

Chemie

2/1

2/1

-

-

4/2

Výtvarná výchova

2

-

-

-

2

Informatika

3/3

-

-

-

3/3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

Obecně technické

2/1

2

4/1

5/2

13/4

Technické kreslení

2/1

-

-

-

2/1

Strojnictví

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

-

2/1

-

2/1

Automatizace

-

-

-

3/1

3/1

Ekonomika

-

-

2

2/1

1/1

 

 

 

 

 

 

Odborné

 

 

 

 

 

Technologie

2

4

5

4

15

Technologická cvičení

-

-

2/2

4/1

6/6

Nauka o materiálech

2

2

4

-

8

Laboratorní cvičení

-

-

-

-3/3

3/3

Konstrukce a modelování

-

3/3

3/3

3/3

9/9

Praktická cvičení

-

3/3

4/4

-

7/7

 

 

 

 

 

 

B. Volitelné

-

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

Celkem

30

32

32

32

126

 

 

Poznámky:

1.      Počet hodin za lomítkem udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Ve cvičení lze dělit třídu na skupiny.

2.      Ředitel školy  můře upravit hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů až do rozsahu 10% celkového  počtu týdenních hodin určeného učebním plánem s tím,. že z učebního  plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět a stanovený celkový počet týdenních hodin nebude překročen.

3.      Ředitel školy může ve spolupráci s předmětovými komisemi využít možnost úpravy obsahu učiva v jednotlivých předmětech v rozsahu až do 30%.

4.      Struktura volitelných a nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovu.

5.      Soustředěná odborná praxe je součástí předmětu Praktická cvičení ve 2. a 3. ročníku. Týden soustředěné odborné praxe ve 1. ročníku je vyhrazen pro realizaci samostatného projektu výrobku.

6.      Ředitel školy může rozhodnout o tom, že tento učební plán bude využit do 1.9.1993 i pro 2., 3. a 4. ročník. V tom případě zajistí provedení úprav obsahu a rozsahu učiva tak, aby byla zachována jeho návaznost.,

7.      Předmět označený v učebním plánu jednou hvězdičkou má pojetí o obsahovou strukturu schválenou MŠMT po roce 1989. Pojetí a učební osnovy  těchto předmětů nejsou proto v tomto souboru  uváděny.

8.      Předmět označený v učebním plánu dvěma hvězdičkami obsahuje několik alternativních různě obsahově zaměřených osnov.