CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 

1.  Základní údaje

Délka přípravy: 2 roky (denní studium), 3 roky (večerní a dálkové studium)

Studijní obor je určen pro: hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru, stanoveném platným předpisem

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Poskytované vzdělání: úplné střední vzdělání

 

2. Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Žáka je vychován a vzděláván tak, aby se stal člověkem s oboru orientací ve světě, který je schopný vlastního zdokonalování a úspěšného vyrovnávání se se soukromými a profesními problémy a měl z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci.

Úkolem studijního oboru je prohloubit a rozšířit znalosti o materiálech, technologiích, konstrukci střihu a modelářství, strojním vybavení. Studijní obor rozšiřuje především vědomosti v oblasti ekonomiky a psychologie práce. Zvláštní důraz klade na organizaci a řízení pracovních kolektivů.

 

3. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných  předpisů – zákonů, prováděcích vládních  nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to jest specifickému pro studijní obor a postihovat jak otázky z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka řídícího činnost pracovní skupiny.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

2.      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

 

4. Možnosti  dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o vysokoškolské studium ze stejných podmínek jako absolventi  ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání, podle platných předpisů.

 

5. Uplatnění absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat náročně pracovní činností dělnických povolání nebo  střední řídící technické funkce či samostatně řídit malé provozovny.

Absolvent je schopen se uplatnit jako soukromý podnikatel v souladu s požadavkem předepsané délky odborné praxe, jak to uvádějí odvětvové předpisy.