PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Absolvent studijního oboru kožešnická konfekce je vybaven potřebnými a žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji, které jsou předpokladem k jeho úspěšnému zvládnutí obecně lidských a profesních situacích a problémů.

 

a)  Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

-         ovládá dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti a dovednosti potřebné pro soukromý a pracovní styk s jinými lidmi,

-         je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva jiných lidí, uvědomuje si svou národní přináležitost a má snahu rozvíjet vše pozitivní, co jeho předkové vytvořili. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni. Uznává rovnost různých etnických skupin a ras,

 

-         dovede využívat svých poznatků z historie pro lepší pochopení své současnosti,

 

-         klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi,

 

-         respektuje zásady humanity a je a připraven pro aktivní občanský život,

 

-         uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a zvažuje své rozhodování a jednání v zájmu ochrany přírody a životního prostředí,

 

-         dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce,

 

-         ve studovaném cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života a dovede pohotově reagovat v rozhovorech o těchto věcech,

 

-         ovládá potřebnou odbornou terminologii svého oboru a dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné odborné texty,

 

-         rozumí matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat,  hodnotit a třídit matematické informace, dokáže využívat matematické poznatky a aplikovat přírodovědné poznatky v běžných životních a profesních situacích,

 

-         je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů,

 

-         vyhledává kulturní zář¨žitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení jako jsou kona, divadla, koncertní a výstavní síně atp.),

 

-         je poučen o nebezpeční neodpovědných sexuálních styků, drogové  závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec i o předpokladech úspěšného vyrovnání se s rolí partnera a rodiče,

 

-         snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví.

 

b) odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

-         ovládá práci s výpočetní technikou, uživatelským způsobem pracuje s programovým vybavením osobních počítačů,

-         umí aplikovat vědomosti z psychologie při utváření mezilidských a pracovních vztahů,

-         umí jednat s lidmi v souladu s etickými, společenskými a jazykovými normami, motivovat spolupracovníky, event zákazníky,

-         zná požadavky na technickou přípravu výroby, zejména na konstrukční a technologickou přípravu, na tvorbu výkonových norem a úsek technicko-hospodářských norem,

-         ovládá tvorbu velikostního sortimentu, orientuje se v módních směrech a aplikuje je ve střihové konstrukci a modelové tvorbě výrobků,

 

-         rozumí podstatě a funkci strojů a zařízení,

 

-         podle konkrétního technologického postupu umí určit použití strojů a přídavných zařízení pro výrobu daného výrobku nebo pro pracovní operaci,

 

-         umí využívat vědomosti o kožešnických  materiálech, jejich vlastnostech a použití včetně dovednosti ověřovat  jejich základní vlastnosti,

 

-         podle materiálu a drobné kožešnické přípravy umí zvolit optimální pracovní postup,

-         využívá vědomosti o technické kontrole a kontrole hotových výrobků při dodržování technologické disciplíny a kvality,

 

-         hodnotí výrobky  z hledisek funkčních, konstrukčních, ekonomických a estetických,

 

-         zná úkoly, organizaci a řízení jednotlivých útvarů výroby,

 

-         dovede na svém pracovním úseku operativně řídit pracovní procesy, plánovat a organizovat jednotlivé pracovní činnosti,

 

-         umí řídit menší pracovní kolektiv,

 

-         uplatňuje své vědomosti z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, protipožární ochrany, řídí se jimi a jejich dodržování  vyžaduje i od spolupracovníků,

 

-         dobře se orientuje v základních vztazích svého oboru k pracovnímu a životnímu prostředí a svým jednáním přispívá k jeho ochraně.

 

Profil absolventa může být rozšířen o další odborné vědomosti a dovednosti vycházející z konkrétních požadavků regionálního trhu práce a rodičovské a žákovské veřejnosti zařazováním výběrových předmětů. Např.:

-         orientuje se v problematice oděvní kultury, historie odívání a výtvarném řešení oděvů,

-         má komplexní přehled o vlivu materiálu na jeho upracování a vlastnosti kožešinových oděvů a galanterie,

-         zpracovává podklad pro výpočet nákladů a cen ve výrobě,

 

-         orientuje se v administrativní a účetní agendě,

 

-         ovládá základní právní normy a práci s nimi.