Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. 6. 1996, čj. 22 359/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

32-43-L/502 (32-45-4) Kožešnická konfekce

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

15-18

15-18

 

 

 

Povinné předměty

9

9

Český jazyk

2

2

Cizí jazyk

2

2

Základy společenských věd

1

1

Matematika

2

2

Tělesná výchova

2

2

 

 

 

Výběrové předměty

6-9

6-9

 

 

 

Fyzika

2

2

Chemie

2

1

Konverzace v CJ

2

1

Psychologie

1

2

Estetická výchova

1

2

Základy práva

3

3

Obsluha osob. počítačů

3

3

 

 

 

B. Odborné předměty

16-18

16-18

 

 

 

Povinné předměty

 

 

Ekonomika

2

2

Provoz kožešnické    výroby

2

-

Konstrukce střihů

2

2

Materiály

-

2

Technologie

3

3

Praxe +)

3-4

3-4

 

 

 

Výběrové předměty

4-6

4-6

 

 

 

Celkem

max. 33

max. 33

 

 

Poznámky:

1.      Učivo je v 1. ročníku rozvrženo do 33 týdnů a ve 2. ročníku do 30 týdnů, časovou rezervu lez využít pro konání praxe.

2.      Volba všeobecně vzdělávacích výběrových předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je plně v kompetenci ředitele. Rozsah hodinové dotace u jednotlivých předmětů povinných a výběrových nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku.

3.       Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyk ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

4.      Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní hygieny žáků) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

5.      Počet hodin českého jazyka lze ve zvláštních případech zvýšit o 1 hodinu týdně.

6.      Struktura a obsah odborných  výběrových vyučovacích  předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů.

7.      Počet týdenních vyučovacích hodin může ředitel školy upravit do výše 10% celkového  počtu týdenních vyučovacích hodin tak, aby byl dodržen celkový počet  hodin stanovený učebním plánem  a nebyl vypuštěn žádný vyučovací předmět.

8.      Zařazování nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k potřebám a zájmům žáků a specifickým  potřebám regionu. Ředitel schvaluje i jejich učební osnovy, vypracované předmětovou komisí. 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1.      Průběžné se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.      Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4.      Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o  nové poznatky z oboru.

 

 

 

Večerní  studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

 

1.

2.

3.

A. Všeobecné vzdělávací předměty

 

7

 

8

 

8

 

 

 

 

Český jazyk

2

2

2

Cizí jazyk

2

2

2

Základy společenských věd

1

1

-

Matematika

1

2

2

Chemie

2

1

1

 

 

 

 

B. Odborné předměty

8

7

7

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika

2

2

-

Provoz  kožešnické výroby

2

-

-

Konstrukce střihů

2

2

1

Materiály

-

-

2

Technologie

2

1

2

 

 

 

 

Výběrové

-

2

2

 

 

 

 

Celkem

15

15

15

 

Poznámky:

1.      Učivo je rozvrženo v 1. a 2. ročníku do 33 týdnů a ve 3. ročníku do 30 týdnů.

2.      Pro večerní studium platí stejné učební osnovy vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) jako pro denní studium. Obsah i rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia oboru přípravy. Tematické plány učiva   schvaluje ředitel školy.

3.      Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

4.      Struktura a obsah odborných  výběrových vyučovacích  předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1.      Průběžné se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.      Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4.      Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o  nové poznatky z oboru.

 

 

Dálkové  studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

 

1.

2.

3.

A. Všeobecné vzdělávací předměty

 

90-100

 

90-100

 

90-110

 

 

 

 

Český jazyk

20-30

20-30

30-40

Cizí jazyk

30

30-40

30-40

Základy společenských věd

10

10

-

Matematika

20-30

20-30

20-30

Chemie

10

10

10

 

 

 

 

B. Odborné předměty

100-110

100-110

90-100

 

 

 

 

Povinné předměty

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika

20

40

-

Provoz  kožešnické výroby

20

-

-

Konstrukce střihů

10-20

10-20

10-20

Materiály

-

10

10-20

Technologie

20-30

10-20

20-30

 

 

 

 

Výběrové

20-30

20-30

30-50

 

 

 

 

Celkem

200

200

200

 

Poznámky:

1.      Pro dálkové studium platí stejné učební osnovy vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) jako pro denní studium. Obsah i rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia oboru přípravy. Tematické plány učiva   schvaluje ředitel školy.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit  do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

4.      Struktura a obsah odborných  výběrových vyučovacích  předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů.

5.      V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se  doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů. 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1.      Průběžné se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.      Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4.      Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o  nové poznatky z oboru.