PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Absolvent studijního oboru kožedělná výroba je vybaven potřebnými a žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji, které jsou předpokladem k jeho úspěšnému zvládnutí obecně lidských a profesních situací a problémů.

 

a)  obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

        ovládá dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti a dovednosti potřebné pro soukromý a pracovní styk s jinými lidmi,

        je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva  jiných lidí, uvědomuje si svou národní přináležitost a má snahu rozvíjet vše pozitivní, co jeho předkové vytvořili. cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni. Uznává rovnost různých etnických skupin a ras.

        dovede využívat svých poznatků z historie pro lepší pochopení své současnosti,

        klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi,

        respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život,

        uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a zvažuje své rozhodování a jednání v zájmu ochrany a životního prostředí,

 

        dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce,

 

        ve studovaném cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života a dovede pohotově reagovat v rozhovorech o těchto věcech,

 

        ovládá potřebnou odbornou terminologii svého oboru a dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné odborné texty,

 

        rozumí  matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace, dokáže využívat matematické poznatky a aplikovat přírodovědné poznatky v běžných životních a profesních situacích,

        je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů,

        vyhledává  kulturní zážitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení jako jsou kina, divadla, koncertní a výstavní síně atp.),

        je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec i o předpokladech úspěšného vyrovnání se s rolí partnera a rodiče,

        snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví,

b) odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

        umí rozpoznávat a zhodnocovat přírodní materiály, plasty a chemikálie používané v kožedělné a koželužské výrobě,

        dodržuje pracovní disciplínu a technologickou kázeň,

        umí organizovat práce na svěřeném úseku,

        umí hospodárně využívat suroviny, chemikálie, materiály a energii,

        umí hodnotit množství a kvalitu vykonané práce i hotových výrobků,

        ovládá stroje a zařízení dle přípravy v zaměření,

        dodržuje zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a předpisy protipožární ochrany,

        umí realizovat technickou a technologickou dokumentaci pro změnu výrobku a pracovat podle systému vstupní a výstupní kontroly,

        samostatně vede prvotní dílenskou evidenci,

        je schopen přijímat nové odborné poznatky, zavádět je do výroby a podílet se na inovačních a racionalizačních opatřeních,

        aplikuje vědomosti o právech a povinnostech řídícího pracovníka, vědomosti o formativní funkci práce na vývoj člověka, o činitelích ovlivňujících pracovní výkon a vědomosti nezbytné pro řízení pracovních kolektivů,

        ovládá organizační strukturu kožedělného průmyslu, ekonomické zákonitosti jeho rozvoje a řízení, systém ekonomických nástrojů a jejich využívání k řízení základních organizačních jednotek výroby,

        má přehled o současné ekologické politice ČR, o základních zásadách tvorby a ochrany životního prostředí v kožedělném průmyslu ve vztahu k celostátním záměrům a zejména o předpokládaných způsobech jejich realizace.

        je  schopen podle specifikace dělit, vysekávat, opracovávat a manipulovat s dílci obuvi, zhotovovat svršky obuvi, tvarovat svršky na kopyta, připevňovat a opracovávat spodkové součásti a dílce obuvi,

        dovede ukládat hotovou obuv podle rozpisu, připravovat expedici, hodnotit plnění plánu dle výrobního harmonogramu.