CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 

1. Charakteristika studijního oboru

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti technické přípravy  výroby a technického řízení výroby. Jede o činnosti, které zajišťují technickou stránku výrobního procesu ve fázi výzkumu, vývoje a přípravy nebo ve fázi jeho operativního řízení. V tomto  studijním oboru se žáci připravují také na prakticky orientované  odborné činnosti v tradičních a zejména nově zaváděných technologiích. Studijní obor připravuje žáky také pro studium na vysokých školách.

 

2. Charakteristika obsahu vzdělání

Obsah vzdělání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia a po zapracování v praxi kvalifikovaně vykonávat činnosti středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti technické přípravy a technického řízení  výroby obuvi nebo galanterního zboží, aby byli připraveni pro studium příbuzných oborů na vysoké škole i pro výkon prakticky zaměřených povolání v daném odvětví.

Struktura obsahu je vyjádřena učebním plánem, zahrnuje všeobecné vzdělávací, základní a speciální odborné učivo. Struktura učebního  plánu je východiskem pro vytváření variantních modulových struktur, které mohou v budoucnosti vznikat podle potřeby odborné přípravy ve vazbě na změny v technologii výroby, trhu práce, regionálních zvláštností a podle potřeb a požadavků žáků vzdělávaných v oboru.

 

3. Metody a formy

Metody a formy vzdělávací práce volí učitel se zřetelem k charakteru předmětu, situace v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy.

 

4. Podmínky pro přijetí

Do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří ukončili úspěšně základní školu a kteří vyhověli v přijímacím řízení  organizovaném ředitelem školy. Pro studium v oboru nejsou indikovaná významná zdravotní omezení. Z hlediska  uplatnění po ukončení studia je třeba  věnovat pozornost  alergickým onemocněním a dispozicím a stavu pohybového ústrojí. Způsobilost ke studiu v oboru osvědčuje lékař.

 

5. Organizace studia

Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je  zakončeno maturitní zkouškou podle příslušné právní normy.

 

6. Směry a možnosti dalšího uplatnění absolventů

Maturitní zkouška opravňuje absolventy studijního oboru ke studiu na vysokých školách. Ti absolventi, kteří po ukončení studia nastupují do zaměstnání, by měli absolvovat v rámci podniku nástupní praxi. Další vzdělávání může navazovat v pomaturitním studiu nebo v krátkodobých kursech a  školeních.