CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Obor vzdělání:

32-52-H/001 Brašnář

Vstupní předpoklady žáků:

Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a zdravotní způsobilost uchazeče.

Délka a forma vzdělávání:

3 roky denní studium

Učební obor je určen pro:

hochy a dívky

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program je koncipován na základě současné struktury kožedělné výroby v České republice, přičemž je respektován střednědobý výhled do budoucnosti a přihlédnuto k poptávce trhu práce po odborných pracovnících tohoto odvětví. Jedná se o vzdělávací program oboru vzdělání, ve kterém jsou žáci připravováni pro kvalifikovaný výkon odborných činností v kožedělné výrobě. Možná zaměření oboru:

·         brašnářská výroba (příklady specializací: sériová brašnářská výroba, výroba brašnářského zboží na zakázku, opravy a obnovování výrobků),

·         výroba kožené galanterie,

·         výroba rukavic s možností specializace na střih nebo šití rukavic.

Jednotlivá zaměření a případné specializace oboru vzdělání brašnář jsou v plné kompetenci ředitele školy. Specifická příprava žáků v jednotlivých zaměřeních je dána zařazením vhodných výběrových předmětů do konkretizovaných učebních plánů. Učební osnovy výběrových předmětů škola vytváří sama na celé období studia, při jejich tvorbě důsledně respektuje vzájemné mezipředmětové vztahy. Školou zpracované učební osnovy výběrových a případně nepovinných vyučovacích předmětů a dopracované rámcové učební osnovy základních vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy a schválené učební osnovy jsou součástí povinné dokumentace školy. Druh zaměření daný specifickou přípravou žáka je možné uvádět na vysvědčení.

Koncepce vzdělávacího programu spočívá v souladu všeobecného vzdělání s postupně narůstajícím odborným vzděláním. Složka všeobecného vzdělávání poskytuje kvalitní středoškolské vzdělání z hlediska získání obecných vědomostí a dovedností využitelných jak v profesním životě, tak v dalším celoživotním vzdělávání. Složka základního odborného vzdělávání zabezpečuje ucelenou orientaci v oboru, posiluje flexibilitu absolventa a získané vědomosti a dovednosti jsou dále rozvíjeny ve složce specificky odborného vzdělávání. Specificky odborné vzdělání získává absolvent obvykle ve vyšších ročnících studia v rámci zaměření a případné specializace oboru. Zaměření a specializace oboru jsou v plné kompetenci ředitele školy. V těchto učebních dokumentech je zpracován doporučený učební plán pro obor brašnář bez zaměření.

Teoretická a praktická složka vzdělávání klade důraz na upevňování a rozvoj klíčových dovedností. Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají rozhodující vliv na formování osobnosti budoucího absolventa z hlediska jeho uplatnění v osobním, profesním i společenském životě.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se umí uplatnit na trhu práce, je schopen se adaptovat na měnící se podmínky trhu práce a má rozvinuté klíčové dovednosti.

1         Charakteristika obsahových složek

1.1   Všeobecné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu je vymezen ve složce všeobecně vzdělávací v podobě výchovně-vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro sedm oblastí všeobecného vzdělávání.

1.1.1   Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání plní významnou funkci v oblasti společenské kultury, neboť v návaznosti na předcházející vzdělání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském i cizím jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje žákům kulturní i jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji poznávacích schopností žáků a jejich logickému myšlení, na druhé straně přispívá k multikulturní výchově žáka, ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je i zvládnutí odborné terminologie oboru a její aktivní používání.

1.1.2   Společenskovědní vzdělávání

Společenskovědní vzdělávání připravuje žáka na aktivní občanský život v demokratické společnosti a učí jej rozumět světu, v němž bude žít. Má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo z různých humanitních a společenskovědních disciplín, jako jsou psychologie, politologie, teorie státu a práva, etika, filozofie, historie a podobně. Vede žáka k odpovědnosti a ke kritickému myšlení jako základu pro uvážlivé a vhodné jednání v soukromém i ve veřejném životě. Učivo není vytvořeno na základě zjednodušeného obsahu jednotlivých humanitních disciplín, nýbrž jsou z nich systémově vybrány části pro plnění cílů občanské nauky. Obsahové složky občanské nauky jsou doplněny prvky dalších vzdělávacích předmětů, např. ekonomiky a základů ekologie. Tento okruh vzdělávání je možné dotvářet zařazením vhodných volitelných předmětů do výuky.

1.1.3   Matematické vzdělávání

Matematické vzdělávání rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost. Usnadňuje pochopení technických a ekonomických jevů a závislostí pro odborné vzdělávání. Znalost a aplikace matematiky se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na rozvoji logického myšlení. Matematika má průpravnou funkci pro technické disciplíny, proto musí být samozřejmá koordinace matematického vzdělávání se vzděláváním odborným i přírodovědným. Matematika učí žáka schopnosti aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe, potřebě ověřovat správnost získaného výsledku, používat při zpracování úloh různé prostředky výpočetní techniky a grafické pomůcky.

1.1.4   Přírodovědné vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání obsahuje učivo fyziky, chemie a ekologie. Žáci si osvojují důležité pojmy, veličiny a zákonitosti z fyziky a chemie, které jsou nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, v odborné praxi i v každodenním životě. Fyzika a chemie jsou základem technických a technologických disciplín, a proto musí být samozřejmá koordinace přírodovědného vzdělání se vzděláváním odborným i matematickým. Tato koordinace nemusí být nutně časová, ale vždy obsahová, terminologická a metodologická. V rámci uvedených předmětů a v některých odborných předmětech se žáci seznamují s příčinami ohrožení přírody lidskými činnostmi a učí se zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. Žáci získávají základní ekologické poznatky o vztazích člověka k životnímu prostředí při zohlednění regionálních a profesních zvláštností. Škola jednotlivé okruhy učiva podle odvětví příslušných výrob vhodně doplňuje a prohlubuje.

1.1.5   Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologiích

Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali ve své praxi po absolvování školy, v soukromém a občanském životě, ale i v průběhu přípravy v jiných vyučovacích předmětech. Učivo obsahového okruhu naučí žáky pracovat s příslušným základním a aplikačním programovým vybavením na uživatelské úrovni, důraz je kladen také na dovednost pracovat s informacemi, a to i s využitím informačních a komunikačních možností sítě internet.

1.1.6   Estetické vzdělávání

Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter, neboť má významné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutné nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu, která se realizuje přes vlastní tvůrčí činnosti žáka. Estetická výchova má své zastoupení jak ve všeobecných vzdělávacích předmětech, jejichž úlohou je vést žáky k poznání a k pochopení krásy prostřednictvím konkrétních uměleckých a šířeji chápaných estetických výtvorů různých žánrů, tak i v odborných předmětech souvisejících s funkčností a estetickým vzhledem výrobků.

1.1.7   Rozvoj tělesné kultury

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou i ve vyučovacím předmětu odborný výcvik vymezeny požadavky na vytvoření předpokladů pro transfer získaných dovedností z oblasti tělesné kultury do pracovní motoriky a na zvládnutí kompenzačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil vzhledem k požadavkům praxe a budoucí profese. Dále je kladen důraz na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy, zejména se jedná o zvládnutí základů poskytování první pomoci při úrazu. Upevnění a osvojení dovedností při poskytování první pomoci může být též součástí pracovní náplně sportovně turistického kurzu.

 

1.2   Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání je vymezena v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr kožařský. Poskytuje žákům ucelený soubor teoretických vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v kožedělné výrobě. Odborné vzdělávání je zabezpečováno základními a výběrovými odbornými předměty. Obsah učiva těchto předmětů má zpočátku podpůrný a postupně rozhodující význam pro výuku odborného výcviku. Je tak zabezpečena vzájemná vazba teoretického a praktického odborného učiva, která je nezbytná pro profesní uplatnění absolventa v praxi. Odborné vzdělávání zahrnuje tyto obsahové okruhy:

Učivo obsahového okruhu základy strojírenství a elektrotechniky umožňuje žákům získávat znalosti o materiálech, strojních součástech a částech strojů, mechanismech, strojích a zařízeních a znalosti z oblasti elektrotechniky a z oblasti aplikací výpočetní techniky. Žáci získávají vědomosti o funkci provozních a laboratorních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů a zařízení v procesu manipulace a dopravy surovin, materiálů a hotových výrobků. Získávají též schopnost volit optimální režim činnosti strojů a přístrojů. Učivo poskytuje žákům potřebné vědomosti a dovednosti, které se týkají čtení a kreslení technické dokumentace. Učivo tohoto okruhu je náplní základních odborných předmětů a výběrových předmětů technického charakteru.

Učivo obsahového okruhu materiály a technologie umožňuje pochopení vztahu mezi vlastnostmi surovin a materiálů a možnostmi jejich praktického využití. Seznamuje žáky s vlastnostmi surovin a materiálů a vytváří předpoklady k osvojení dovednosti zvolit vhodný materiál z hlediska technologického, ekonomického a z hlediska zdravotních požadavků na výrobek a předpoklady pro pochopení fyzikálně-chemické podstaty a principů dějů probíhajících v jednotlivých technologických procesech. Učivo vede žáky k osvojení základních principů a metod konstrukce kožedělných výrobků. Vybrané učivo umožňuje vytvářet komplexní soubor poznatků v dané oblasti (názvosloví a odborné terminologie) a vede k aktivnímu osvojení příslušných pojmů, principů, teorií a zákonů a jejich aplikací ve formě konkrétních metod a technik. Učivo tohoto okruhu je náplní základních odborných předmětů a výběrových předmětů především technologického charakteru.

Učivo obsahového okruhu konstrukce a modelování vede žáky k přípravě výroby, tj. od navrhování výrobků až ke zpracování kompletní technické dokumentace, seznamuje žáky s principy designu a současných módních trendů, upevňuje estetické cítění žáků a schopnost operativně tvořit a zpracovávat různá zadání vzorů finálních výrobků klasicky i s využitím grafických počítačových systémů. Učivo rozvíjí schopnost žáků pro hodnocení finálních výrobků z hledisek funkčních, konstrukčních, výrobně ekonomických, zdravotních a estetických. Učivo tohoto okruhu je náplní základních odborných předmětů a výběrových předmětů technického, technologického i výtvarného charakteru.

Učivo obsahového okruhu provozní zařízení a způsoby kontroly prohlubuje technologický pohled na procesy z hlediska používaných strojů a zařízení. Žáci se seznámí se základními principy strojů a zařízení používaných v daných výrobách, včetně základních hodnot režimu nastavení. Dále tento okruh poskytuje základní informace o elektronice a její aplikaci na strojích a zařízeních. Žáci získají přehled o měřicí a regulační technice a její praktické aplikaci. Učivo seznamuje žáky s metodami, postupy a technikami kontroly surovin, meziproduktů a produktů, vede je k osvojení metod a technik vyhodnocování kvality. Učivo tohoto okruhu je náplní základních odborných předmětů a výběrových předmětů technického a především technologického charakteru.

Učivo obsahového okruhu ekologie a bezpečnost práce obsahuje zásady bezpečnosti práce a vede žáky k tvořivému využívání poznatků a dovedností ke zmírňování nepříznivého působení kožedělných výrob na životní prostředí. Učivo tohoto okruhu je náplní přírodovědných předmětů a prolíná všemi odbornými předměty, zejména pak odborným výcvikem.

Učivo obsahového okruhu ekonomické vzdělávání vede žáky k aktivnímu osvojení základních ekonomických pojmů, vytváří schopnost orientovat se v ekonomických jevech a procesech v podmínkách tržního hospodářství jak na podnikové a vnitropodnikové úrovni, tak v podmínkách soukromého podnikání. Umožní jim osvojit si základní vědomosti a dovednosti z oblasti pracovně právních vztahů, podnikových činností, živnostenského podnikání a podnikání v obchodních společnostech včetně problematiky související se založením a provozem firmy. Žáci se seznamují i se základy hospodářské politiky státu. Rozvíjí se u nich dovednost řešit jednoduché rozhodování a organizační situace, aplikovat metody a prostředky řízení, organizace a kontroly, seznamují se s principy racionalizace práce. Učivo tohoto okruhu je náplní základního předmětu ekonomiky a výběrových předmětů ekonomického charakteru a prolíná všemi odbornými předměty.

 

1.3   Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a v občanském životě.

Z hlediska významu klíčových dovedností pro učební obor lze považovat za žádoucí posilování:

-          komunikativních dovedností, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně k situaci, zpracovat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

-          personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

-          dovedností řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci jejich řešení,

-          dovedností numerické aplikace, zejména dovednosti používat různé matematické postupy důležité pro řešení praktických situací,

-          dovedností využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi.

2         Organizace výuky

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Příprava v denním studiu je ukončena závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Škola zajišťuje teoretické i praktické vyučování žáků. Odborný výcvik je možno realizovat ve školních laboratořích, ve školních dílnách, střediscích praktického vyučování nebo na pracovištích praktického vyučování.

3         Metodické přístupy k práci s učebními dokumenty

Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů musí vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

Orientační pomůckou pro plnění cílů klíčových dovedností v základních vyučovacích předmětech je tabulka klíčových dovedností zařazená za obecným učebním plánem denního studia.

K ověřování klíčových dovedností žáků se doporučuje jako jedna z nejvýhodnějších, aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následném provedení ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. Ukázka žákovského projektu je přiložena na závěr učebních dokumentů.

Škola uskutečňuje vzdělávání podle těchto učebních dokumentů, jeho organizaci může však upravit odlišně, než vyžadují vyučovací metody běžné předmětové výuky. V tomto případě se řídí „Metodickým pokynem MŠMT k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení, č. j. 18276/98-20 ze dne 30. dubna 1998“.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu jak teoretického, tak praktického věnuje každý vyučující patřičnou pozornost otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce a soustavně usiluje o důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí. Vyučující dbá o mezipředmětové návaznosti a aktualizuje učivo o nové poznatky vědy a techniky s ohledem na vývojové trendy v oboru.

Flexibilní vzdělávací program oboru vzdělání brašnář umožňuje školám v návaznosti na učivo základních odborných předmětů vytvářet různá zaměření oboru podle možností školy, zájmu žáků a požadavků regionu v souvislosti s uplatněním absolventů na trhu práce. Při tvorbě případného zaměření škola využívá možnosti zařadit potřebné profilující předměty v rámci kategorie výběrových předmětů. Tyto předměty zařazuje do konkretizovaného učebního plánu sama. Hodinová dotace stanovená obecným učebním plánem pro výběrové předměty je též využitelná pro posílení hodinové dotace všech základních předmětů.

Předmět odborný výcvik je syntézou jak všeobecně vzdělávacího učiva, tak odborného učiva. Do předmětu je nutné zařadit praktické učivo ve vztahu k základním teoretickým odborným předmětům (zajištění flexibility absolventa školy) a zejména ve vyšších ročnících praktické učivo ve vztahu k výběrovým (profilujícím) předmětům, které se výrazně podílejí na zkvalitnění odborného profilu absolventa.

Všechna dopracování těchto učebních dokumentů s cílem jejich převedení do konkrétních podmínek školy schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

4         Zdravotní požadavky na uchazeče

Při výběru oboru vzdělání 32-52-H/001 Brašnář nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

-          prognosticky závažnými nemocemi horních končetin znemožňujícími jemnou motoriku a koordinaci pohybů,

-          prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy; týká se praktické výuky prací na šicích strojích a dále předpokladu, že uvedené práce nelze při výkonu povolání vyloučit,

-          prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu.

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

5         Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem předmětu odborný výcvik. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o riziku možných ohrožení, jimiž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik, mj. zdravotních rizik a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny, rizikovými faktory souvisejícími s mikroklimatickými podmínkami (tepelná zátěž organismu) apod.

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména: vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Je nutno se řídit též nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné.

Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 288/2003 Sb.) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí:

1.       Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy.

2.       Používání strojů a zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům.

3.       Používání osobních ochranných prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností.

4.       Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

5.       Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

Práce pod dozorem – vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem – osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma v předmětu odborný výcvik je povinností vedoucích zaměstnanců příslušného školského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní.

Při absolvování souvislé odborné praxe je stanovení příslušného stupně dozoru nad žáky na konkrétním pracovišti povinností vedoucích pracovníků příslušné výrobní instituce na základě smlouvy mezi příslušnou institucí a školou.