MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 12. 4. 2005, čj. 17 190/05-23 s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

učebního oboru

32-52-H/001 (32-50-2) Brašnář

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový minimální počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

3

Základy přírodních věd

3

Tělesná výchova

3

Informační a komunikační technologie

3

Ekonomika

2

Materiály

3

Modelářství

3

Technologie

6

Odborný výcvik

41

b) výběrové

5

Celkem hodin týdně

87

B. Nepovinné

 

 

Poznámky  

A. Poznámky k obecnému učebnímu plánu

1.       Učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání a tvoří organizační rámec vzdělávacího programu. Vychází z charakteristiky vzdělávacího programu, který je založen na klasické formě běžné předmětové organizace výuky. V učebním plánu je stanoven minimální počet vyučovacích hodin pro jednotlivé vyučovací předměty za celé období studia. Tento učební plán je závaznou metodickou předlohou, podle níž koncipuje škola vlastní, tzv. konkretizovaný učební plán podle dále stanovených zásad. Obecná forma učebního plánu umožňuje školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek v rámci daného subjektu. Začleněním vhodných výběrových předmětů lze dosáhnout pružnější profilace přípravy.

2.       Povinné vyučovací předměty zahrnují základní předměty a výběrové předměty. Základní předměty (všeobecně vzdělávací předměty a předměty společného odborného základu) představují základ vzdělání oboru a jsou pro školu závazné, stejně tak uvedený minimální počet hodin. Výběrové předměty do konkretizovaného učebního plánu zařadí škola s ohledem na potřeby oboru nebo vzhledem k jeho zaměření. Minimální hodinová dotace pro výběrové předměty se doporučuje využít k zařazení odborných profilujících předmětů do konkretizovaného učebního plánu. Hodinovou dotaci pro výběrové předměty může škola navýšit v souladu s poznámkou 4.B a tyto hodiny využít pro posílení hodinových dotací základních předmětů a dalších výběrových předmětů.

3.       Závěrečná zkouška se realizuje podle platných právních předpisů.

4.       Škola respektuje „Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, č. j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003“.

5.       Škola respektuje „Metodický pokyn k zařazení učiva úvodu do světa práce do vzdělávacích programů středních škol“, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“. 

B. Poznámky ke konkretizaci učebního plánu denního studia na podmínky školy, zásady pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu.

1.       Pokud se škola rozhodne, může použít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů. V doporučeném učebním plánu si sama doplní výběrové předměty.

2.       Konkretizovaný učební plán vytvořený školou podle obecného učebního plánu na celé období studia schvaluje ředitel školy a je součástí povinné dokumentace školy.

3.       Škola při tvorbě konkretizovaného učebního plánu provede začlenění vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků včetně určení jejich hodinových dotací.

4.       Celkový počet týdenních vyučovacích hodin stanovený učebním plánem pro povinnou výuku, která zahrnuje kategorii základních a výběrových nesmí přesáhnout 35 hodin a nesmí být nižší než 29 hodin v týdnu pro každý jednotlivý ročník studia.

5.       V každém konkretizovaném učebním plánu zpracovaném školou na celé období studia, může škola provádět úpravy až do výše 10 % celkového počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný povinný vyučovací předmět.

6.       Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

7.        V týdnu teoretického vyučování nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy pod 2 vyučovací hodiny. Doporučuje se zařadit podle možností školy další vyučovací hodiny tělesné výchovy i v týdnech, kdy převažuje nebo je pouze odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin.

8.       Struktura, obsah, rozsah, i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou v plné kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

9.       Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

C. Poznámky k učebním osnovám vyučovacích předmětů, k jejich tvorbě a případnému dopracování.

1.       Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů v jednotlivých ročnících, zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

2.       Konkretizované učební osnovy vyučovacích předmětů, tj. školou na celé období studia dopracované učební osnovy základních předmětů (rozvržení učiva do ročníků), vytvořené učební osnovy výběrových a případně nepovinných předmětů včetně pojetí těchto vyučo­vacích předmětů, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

3.       Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů včetně předmětů IKT a ekonomiky se realizuje podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborná učiliště. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou stávající osnovy nahrazeny inovovanými podle metodických pokynů MŠMT. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - čj. 25 625/1999-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk – čj. 27 668/1999-22 z 3. 9. 1999 (v konkre­tizovaném učebním plánu a na vysvědčení uvede škola název konkrétního cizího jazyka, kterému se žák učil), občanská nauka - čj. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, matematika - čj. 23 093/1999-22 ze 14. 6. 1999; základy přírodních věd - čj. 23 855/2002-23 z 25. 7. 2002 (škola vyučuje předmět integrovaně pod názvem „Základy přírodních věd“ nebo využije k výuce dílčí učební osnovy a v konkretizovaném učebním plánu a na vysvědčení pak uvádí jednotlivé názvy přírodovědných předmětů: chemie, fyzika, ekologie), tělesná výchova - čj. 19 891/1996-50 z 23. 5. 1996, informační a komunikační technologie - čj. 22 306/2004-23 z 1. 7. 2004, ekonomika - čj. 22 065/99-23 z 1. 6. 1999. Škola rozpracuje tyto učební osnovy adekvátně k hodinovým dotacím stanoveným v konkretizovaném učebním plánu.

4.       Součástí těchto učebních dokumentů jsou učební osnovy základních vyučovacích předmětů: materiály, modelářství, technologie, odborný výcvik a ukázka žákovského projektu. Škola rozpracuje rozvržení učiva těchto učebních osnov do jednotlivých ročníků podle vlastního konkretizovaného učebního plánu.

5.       Škola při dopracování a vypracování všech potřebných učebních osnov základních, výběrových i nepovinných předmětů respektuje mezipředmětové vztahy.

6.       V učebních osnovách může být prováděna úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace stanovené pro každý tematický celek, která směřuje zejména k inovaci vzdělávacího obsahu, tj. zařazení nových poznatků, přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Fyzika

1

-

-

1

Chemie

2

-

-

2

Ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Materiály

1,5

1,5

0,5

3,5

Modelářství

1

1

1

3

Technologie

2

2

2

6

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Výběrové předměty

1

2

2

5

Celkem hodin

32,5

32

33

97,5

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Poznámky

  1. Doporučený učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecné formy učebního plánu tohoto oboru vzdělání.
  2. Škola, která použije tento doporučený učební plán si doplní konkrétní výběrové předměty a vypracuje si učební osnovy výběrových předmětů. Hodinová dotace předmětů materiály a odborný výcvik je navýšena v rámci kategorie výběrových předmětů v souladu s poznámkou 4.B uvedené u obecného učebního plánu.
  3. Tabulky s přehledem využití týdnů v období školního roku a s přehledem začlenění klíčových dovedností uvedené u obecně zpracovaného učebního plánu jsou platné i pro tento učební plán.