PROFIL ABSOLVENTA

 

32-53-H/002 (32-51-2/01) Kožešník - příprava kožešnických výrobků

 

Po ukončení přípravy v učebním oboru kožešník, kožešnice se absolvent umí správně a samostatně orientovat v celé oblasti kožešnické výroby, chápe základní konstrukce střihů výrobků z kožešin a usní, pracuje běžně s technickou dokumentací a umí vést předepsanou evidenci a své práci. Rozeznává všechny základní klasické a umělé materiály, používané v kožešnické výrobě, umí šít ručně i strojově na speciálních kožešnických strojích, umí zacházet s kožešnickým nožem a krájet kožešiny. Vyhledává odborné vady v kožešinách a umí je vyspravit, umí napínat jednoduché i složité výrobky, upravovat srst kožešin různými způsoby. Umí obkrajovat kožešnické polotovary podle střihu, samostatně zhotovovat jednoduché výrobky z kožešin a jejich imitaci podle výrobního postupu. Dodržuje technologickou kázeň.

Připravuje si pro výkon pracovních operací potřebné nářadí, nástroje, stroje, seřizuje je a běžně udržuje. Dodržuje ekonomické a ergonomické zřetele práce, šetří materiály a energii, orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách ochrany před možnými negativními vlivy, dodržuje při práci zásady a předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

Příprava v učebním oboru kožešník, kožešnice vytváří předpoklady k tomu, aby se absolvent po příslušné praxi uměl seznámit ze všemi užívanými vzácnými kožešinami a dokonale je rozlišit, rychle se adaptovat při častých změnách výroby v průmyslových závodech a prokázat schopnost zvládnout různé základní nosné pracovní činnosti v předepsaném množství a kvalitě, získat základní návyky v jednání se zákazníkem v oblasti služeb obyvatelstvu, převzít materiál, vzít míry, vyplnit základní formuláře, navrhnout konstrukci daného výrobku a posoudit jeho možnosti vzhledem k materiálu, k zákazníkovi apod. Přebírá kožešinové výrobky do úschovy, provádí jejich drobné úpravy a opravy. Dosahuje úplné samostatnosti při volbě pracovního postupu u jednoduchých výrobků z kožešin a usní, posuzuje správně kvalitu a množství materiálu. Sleduje odbornou literaturu z oboru, posuzuje přímé a nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, na uživatele, hodnotí je a zaujímá k nim odpovědní stanoviska.

V zaměření příprava kožešnických výrobků absolvent umí propočítat potřebné množství kožešin na výrobek, rozpozná barevné odstíny srsti kožešin, rozdíly jejich výšky, hustotu a lesk srsti, ovládá bezpečně techniku třídění kožešin a umí vytřídit jednotlivé kožešiny podle charakterových znaků na střih pláště. Umí krájet všechny základní druhy klasických kožešin, sesazovat je do rovných švů, popř. do běžných zoubků nebo speciálních švů, napínat kožešiny podle střihu a s ohledem na směr srsti vyrovnat švy kožešin, usušit a odepnout, přitírat je proti srsti a okrojit je podle střihu. Dovede zpracovat separátní kožešinovou podšívku. Umí zhotovovat kožešinové pláště různých modelů z králičin, svišťů, kozinek, velurů a entrefinosů. Dovede zpracovat odkroje z cenných kožešin na výrobky, např. perziánové hlavičky nebo nožky, přesazovat podélné a příčné kožešiny a pruhy při zpracování plášťů, rozsazovat kožešiny, zná základy vypouštění a zapouštění kožešin, umí zhotovovat náročnější kožešinové galanterní výrobky, např. čepice, klobouky apod. Dovede zhotovovat náročné výrobky z umělých kožešin.

Po příslušné praxi je absolvent tohoto zaměření schopen řešit konstrukci střihů základních výrobků a připravit výrobu po technologické stránce, t.j. rozkreslit a položit kožešiny na střih, plošně střih vyměřit a vypracovat technologický postup při práci na daném výrobku. Umí samostatně zpracovat potahový plášť s kožešinovou podšívkou, kožešinový plášť z králičin, z kozinek přírodních i barevných, z jehnětin entrefinos s důrazem na vlastnosti materiálu, dámské a pánské pláště z veluru a pláště z cennějších druhů kožešin. Zvládne náročné ruční i strojní technologické postupy při dokončovacích pracích na kožešinových pláštích. Plně si osvojil základy vypouštění a zapouštění kožešin. Po získání potřebné praxe umí zpracovat netradiční kožešinové výrobky (zvířátka, pláštěnky apod.) Zvládl principy podélného i příčného přesazování a rozsazování kožešin. Provádí náročné opravy a předělávky kožešinových výrobků. Umí zpracovat náročné výrobky z usní a z kožešin exotických zvířat. Osvojil si řemeslnou zručnost v základních činnostech. Sleduje odbornou literaturu z oboru, dokáže se rychle zapracovat na novém pracovišti.