PROFIL ABSOLVENTA

 

32-53-H/003 (32-51-2/02) Kožešník - šití a opravy kožešnických výrobků

 

Po ukončení přípravy v učebním oboru kožešník, kožešnice se absolvent umí správně a samostatně orientovat v celé oblasti kožešnické výroby, chápe základní konstrukce střihů výrobků z kožešin a usní, pracuje běžně s technickou dokumentací a umí vést předepsanou evidenci a své práci. Rozeznává všechny základní klasické a umělé materiály, používané v kožešnické výrobě, umí šít ručně i strojově na speciálních kožešnických strojích, umí zacházet s kožešnickým nožem a krájet kožešiny. Vyhledává odborné vady v kožešinách a umí je vyspravit, umí napínat jednoduché i složité výrobky, upravovat srst kožešin různými způsoby. Umí obkrajovat kožešnické polotovary podle střihu, samostatně zhotovovat jednoduché výrobky z kožešin a jejich imitaci podle výrobního postupu. Dodržuje technologickou kázeň.

Připravuje si pro výkon pracovních operací potřebné nářadí, nástroje, stroje, seřizuje je a běžně udržuje. Dodržuje ekonomické a ergonomické zřetele práce, šetří materiály a energii, orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách ochrany před možnými negativními vlivy, dodržuje při práci zásady a předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

Příprava v učebním oboru kožešník, kožešnice vytváří předpoklady k tomu, aby se absolvent po příslušné praxi uměl seznámit ze všemi užívanými vzácnými kožešinami a dokonale je rozlišit, rychle se adaptovat při častých změnách výroby v průmyslových závodech a prokázat schopnost zvládnout různé základní nosné pracovní činnosti v předepsaném množství a kvalitě, získat základní návyky v jednání se zákazníkem v oblasti služeb obyvatelstvu, převzít materiál, vzít míry, vyplnit základní formuláře, navrhnout konstrukci daného výrobku a posoudit jeho možnosti vzhledem k materiálu, k zákazníkovi apod. Přebírá kožešinové výrobky do úschovy, provádí jejich drobné úpravy a opravy. Dosahuje úplné samostatnosti při volbě pracovního postupu u jednoduchých výrobků z kožešin a usní, posuzuje správně kvalitu a množství materiálu. Sleduje odbornou literaturu z oboru, posuzuje přímé a nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, na uživatele, hodnotí je a zaujímá k nim odpovědní stanoviska.

V zaměření šití a opravy kožešinových výrobků umí absolvent manipulovat s textilní přípravou a umělou kožešinou, šít na speciálních strojích všechny druhy stehů, šít náročné výrobky z usní, zhotovovat drobné kožešnické výrobky (čepice, límce, vesty, kožešinové rukavice apod.), zkracovat a prodlužovat dámské pláště, vysazovat kožešinové kousky při menších opravách kožešinových výrobků, provádět náročné opravy kožešinových výrobků včetně párání a výměny celých kožešin v hotovém výrobku, upravovat hotové kožešinové výrobky žehlením, přitíráním, úpravou srsti apod. Provádět zpevňovací práce na kožešinových polotovarech, provádět strojovou a ruční montáž kožešinových výrobků, podšívat kožešinové pláště, paleta a vesty, dokončovat složité kožešinové modely, zejména šít vypouštěný plášť.

Po příslušné praxi je absolvent tohoto zaměření schopen šít ručně neznatelné krátkosrsté kožešiny (koník, teletina, tuleň apod.),šít vypouštěné výrobky z lišek, norků, bizamů, tchořů, kun včetně tvarování, samostatně provádět velké opravy a předělávky kožešinových výrobků, odebírat střihy z látkových potahů na kožešinové podšívky, rozšiřovat a zmenšovat kožešinové výrobky. Vést evidenci o uskladněných kožešinových výrobcích, o jejich příjmu, výdeji a pojištění. Provádět ohodnocení výrobku.