PROFIL ABSOLVENTA

 

Název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor:               3254H          Obuvník, obuvnické práce

Učební obor:                                        32-54-H/006    Obuvník  (32-74-2)

Dosažený stupeň vzdělání:  střední odborné vzdělání             

Způsob ukončení a certifikace:  závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání

 

Obecná úvodní část

Absolvent široce profilovaného učebního oboru obuvník je v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby byly  vytvořeny předpoklady pro rozvoj jeho osobnosti. Je kladen důraz na vzdělávání v kontextu správně pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována  osobnost  žáka, zvyšuje  se  orientace  na jeho  životní  adaptabilitu,  na přípravu  k  práci  v  podmínkách rychle  se   měnící    společnosti  a  současně i na přípravu k životu   v  harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Absolvent učebního oboru je středoškolsky vzdělaný občan se všeobecným i  odborným vzděláním. Především jeho odborné vzdělání se stává východiskem pro jeho uplatnění v těch obuvnických profesích, v nichž jde zejména o uplatnění schopnosti praktické aplikace získaných poznatků, o přesnost výkonu  pracovních  činností  a výkonovou   stabilitu  ve specifických pracovních podmínkách. Absolvent je profilován zejména k profesionálnímu uplatnění, je zaměřen na kompetentnost a odbornost. V tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání. Získané vzdělání svým obsahem zároveň splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné vzdělání a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a získaného  vzdělání lze využít pro další odborné vzdělávání absolventa včetně jeho případné rekvalifikace.

Absolventi učebního oboru obuvník jsou připraveni pro výkon povolání ve sféře podnikatelské - živnostenské i  zaměstnanecké činnosti v příslušných oblastech obuvnické výroby v malých a středně velkých obuvnických firmách.

Odborníci vyučení v učebním oboru obuvník mají ucelený přehled o výrobě obuvi, znají technologii výrobního procesu pro jednotlivé druhy obuvi a jsou vybaveni schopnostmi potřebnými pro oblast zakázkové výroby obuvi a pro oblast  sériově vyráběné  obuvi.  V rámci učebního oboru obuvník může škola realizovat volbu zaměření oboru. V případě realizace volby zaměření v učebním oboru obuvník má absolvent ucelený přehled  o výrobě obuvi, je však specializován pro určité činnosti v obuvnické výrobě, tzn., že je vybaven hlubšími znalostmi, vědomostmi a dovednostmi pro jednu z následujících oblastí obuvnické výroby: zakázková výroba a opravy obuvi, výroba ortopedické obuvi, výroba kopyt, vysekávání usní, výroba svršků obuvi, sériová výroba obuvi a gumárenská výroba obuvi.

 Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků a jejich výchovou.        

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent učebního  oboru obuvník se  vyznačuje   souborem  vědomostí, dovedností  a  postojů z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělávání. Získal vědomí toho, jaký význam má pro něho dosažené vzdělání a pochopil, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadu ve světě vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní sílu a na inovace pracovních dovedností, proto byl též veden k přizpůsobivosti v oblasti změn na trhu práce.

Absolvent byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a práv každého občana a k chápání principu demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Byl vychováván k uvědomění si své národní příslušnosti a svých práv, k respektování práv druhých a k uznávání rovnosti a práv jiných národů, etnických skupin a ras a naučil se preferovat tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí. Pochopil význam aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním a celosvětovém měřítku. Absolvent byl vzdělán tak, aby byla pozitivně ovlivněna jeho hodnotová orientace, aby pochopil základní principy  humanity  a  demokracie, aby získal  kladný  vztah ke kulturním a estetickým hodnotám i ke globálnímu pojetí světa ve smyslu environmentálního udržitelného rozvoje.

Absolvent se naučil chápat význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti a byl vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk  s  lidmi, byl veden k tvořivé činorodosti, dále ke spolupráci i ke zdravé soutěživosti a k samostatnosti a odpovědnosti v jednání a v pracovní činnosti z hlediska jeho vlastního rozvoje ve svůj prospěch i  ve prospěch celé společnosti.

Absolvent byl vybaven znalostmi a postoji ke správnému posouzení vlivu rozvoje vědy a techniky na přírodní prostředí a na život lidí z hlediska udržitelného rozvoje s cílem naučit se chránit přírodu a kulturní památky.

Absolvent byl veden ke kultivovanému využívání českého jazyka ve všech komunikativních situacích a ke zvládnutí jednoho světového jazyka na úrovni základní hovorové komunikace. Naučil se dovednosti, jak získat v cizím jazyce jednoduché informace a sdělovat podstatné myšlenky z vyslechnutého nebo přečteného textu, hovořit v jednoduchých větách o známé tematice a zvládl v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii. Naučil se pracovat s  domácí a cizojazyčnou odbornou literaturou. Absolvent získal dále dovednost  písemně se vyjadřovat, například napsat jednoduchý dopis, strukturovaný životopis, reprodukci textu a správně používat slovníky. Získal základní znalosti o zemi, jejímuž jazyku  se učil.

Absolvent si osvojil a prohloubil základní matematické pojmy a vztahy mezi nimi, naučil se vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích. Absolvent si osvojil  důležité pojmy, jevy a zákonitosti z fyziky a chemie a je schopen je prakticky aplikovat v oboru, stejně tak dovede prakticky využívat základní vědomosti a dovednosti v práci s osobním  počítačem při své pracovní činnosti i v občanském životě. Chápe základní ekologické zákonitosti a naučil se dovednostem, jak je uplatňovat  ve vlastním oboru.

Absolvent posiloval a rozvíjel celkově svou tělesnou zdatnost, aby si vypěstoval  celoživotní potřebu pohybové aktivity. Získal základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy a zvládl zásady první pomoci, zásady hygieny a bezpečnosti práce tak, aby je uměl uplatňovat v občanském životě a při pracovních činnostech.

Absolvent byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, byl poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, byl veden ke správnému využívání volného času.

 

  

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent učebního oboru obuvník byl vybaven vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a specificky odborného vzdělávání, především schopností nést  zodpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se podmínkám trhu práce, schopností  samostatně  sledovat   vědeckotechnický  rozvoj   v   oboru   a   získané  informace využívat v pracovní činnosti. Naučil se samostatně řešit běžné úkoly na svěřeném pracovním úseku, spolupracovat v týmu, získal schopnost samostatného a pohotového rozhodování v běžných výrobních a podnikatelských situacích a nalézat optimální varianty řešení úkolů. Absolvent si osvojil zásady ekonomického myšlení, pochopil podstatu základních ekonomických pojmů v tržní ekonomice.

Absolvent se naučil používat správnou obuvnickou terminologii, zvládl základy metrologie, seznámil se s ČSN a ISO normami, byl podrobně poučen o vlivu obuvi na nohu a na celé tělo, získal základní vědomosti o způsobech zobrazování používaných v technické dokumentaci, dovednost číst jednoduché technické výkresy, získal ucelený přehled o obuvnických technikách, nástrojích, strojích a technologiích. Naučil se rozlišovat a hodnotit veškeré obuvnické materiály z hlediska kvality a užití pro jednotlivé druhy obuvi tak, aby respektoval pravidla pro výrobu zdravotně nezávadné obuvi.

Absolvent získal přehled o problematice obuvnické kultury a historie obuvnictví a byl veden k uplatňování estetického cítění v obuvnické profesi, seznámil se s návrhovou technikou vzorů obuvi pro ruční i strojovou výrobu, naučil se základům konstrukce obuvi, zhotovovat šablony a seznámil se s principy konstrukčního a výtvarného řešení obuvi, naučil se posuzovat vliv vlastností materiálů na konstrukci obuvi a na používanou  technologii výroby.

Absolvent zvládl teoreticky a prakticky základní technologické operace ruční i strojové výroby obuvi. Zvládl tudíž  v obecném pojetí řemeslnou a sériovou výrobu standardní, sportovní, ortopedické a speciální obuvi, modelování kopyt a manipulaci s kopyty, opravy a úpravy obuvi podle požadavků výroby a zákazníka. Naučil se správnému hospodaření s používanými materiály, s energií a přírodními zdroji, naučil se dodržovat technologickou disciplínu, sledovat  kvalitu výroby, zvládl obsluhu a údržbu techniky pro výrobu a opravy obuvi, naučil se dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí a je předpoklad, že tyto zásady bude respektovat i ve své pracovní činnosti.

Absolvent byl veden k přesnému vyjadřování v písemných i ústních projevech týkajících se  technické  oblasti,  získal  základní   znalosti, vědomosti a dovednosti z výpočetní   techniky   potřebné  pro  práci s textovými editory, práci s daty, pro konstrukci a modelování obuvi a pro ovládání obuvnických strojů řízených procesory.

                Absolvent byl vychováván nejen ke schopnostem a dovednostem manuálním, ale i k intelektuálním, především k aktivnějšímu přístupu ke svému profesnímu uplatnění jak v roli zaměstnance, tak v oblasti vlastní podnikatelské činnosti. Z tohoto důvodu byl absolvent vybaven ve fázi prvotní profesionalizace základními znalostmi, vědomostmi a dovednostmi z ekonomické a právní oblasti nejen pro roli zaměstnance, ale i pro roli samostatně činné osoby s cílem, aby byl schopný si tyto vědomosti a dovednosti dále doplňovat a rozvíjet.              

               

                Výstupní kvality absolventa

            Po ukončení přípravy v učebním oboru obuvník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

·      orientovat se samostatně a správně v celé oblasti obuvnické výroby,

·      chápat základní principy konstrukce výroby obuvi,

·      pracovat s běžnou technickou dokumentací a vést předepsanou dokumentaci o své práci,

·      rozlišit všechny základní materiály, polotovary a komponenty používané pro výrobu obuvi, kožené galanterie a dalších kožených nebo kožešinových výrobků podle jejich charakteristických vlastností,

·      rozpoznat vadný materiál,

·      dodržovat pravidla manipulace a uskladňování hlavních a pomocných surovin,

·      vykonávat základní pracovní operace ve výrobě obuvi,

·      provést montáže spodku a vrchu obuvi různými výrobními způsoby,

·      zvolit si u přidělených pracovních operací správný postup,

·      připravit jednoduché stroje pro výkon pracovních operací, obsluhovat je a provádět jejich seřízení a běžnou údržbu,

·      ovládat na požadované úrovni technologické postupy výroby obuvi, obuvnických polotovarů a výrobků a s nimi spojené bezpečnostní předpisy práce, protipožární režim a ostatní směrnice související s bezpečností a  hygienou práce,

·      v případě potřeby poskytnout první pomoc postiženému pracovníkovi,

·      uplatňovat ve své profesi a v osobním životě nabyté klíčové dovednosti včetně přizpůsobování se novým podmínkám na pracovišti a na trhu práce, dále pak z hlediska svého celoživotního vzdělávání.

            Univerzální učební obor obuvník (bez zaměření) poskytuje žákům přípravu pro co nejširší spektrum uplatnění v obuvnické výrobě.

            Škola může nabídnout žákům specifickou přípravu na povolání v příslušném zaměření oboru na konkrétní oblast činnosti v obuvnické výrobě, přičemž respektuje požadavky standardu středoškolského odborného vzdělávání a požadavky ze sféry práce, zejména stanovené profesní standardy. V tomto případě musí absolvent splňovat výše uvedená výstupní kritéria a má navíc posíleny předpoklady pro příslušnou odbornou specializaci ve smyslu zodpovědné práce ať již individuální či v týmu pracovníků a umí spolupracovat s předcházejícími a navazujícími výrobními úseky.

 

            Obuvník se specializací zakázková výroba a opravy obuvi vyrábí podle dané míry   samostatně a kompletně obuv na zakázku včetně jednoduché ortopedické obuvi a provádí všechny opravářské a obnovovací práce na obuvi a drobné kožené galanterii.

Absolvent s touto specializací umí:

·      změřit míry na noze pro volbu, úpravu nebo zhotovení kopyta,

·      upravovat kopyta podle provedeného měření,

·      zpracovávat návrh výrobku na základě měření nohou,

·      vymodelovat vzor a vypracovat šablony,

·      provádět výběr vhodného materiálu,

·      provádět vykrojení vrchových součástí obuvi, v případě usňových podešví i vykrojení spodkových součástí obuvi,

·      provádět ušití svršku obuvi,

·      provádět spodkové zpracování obuvi a konečnou úpravu vzhledu,

·      provádět zkoušky obuvi a předání hotové obuvi zákazníkovi,

·      opravovat a obnovovat opotřebenou obuv,

·      opravovat a obnovovat výrobky drobné galanterie, provádět konečnou kontrolu výrobku,

·      kvalitativně posuzovat hotový výrobek,

·      provádět obsluhu, údržbu a seřízení jednoduchých strojů používaných při zakázkové výrobě a opravách obuvi,

·      provádět odborný příjem, posouzení a kalkulaci ceny zakázky,

·      jednat se zákazníkem.

           

            Obuvník se specializací výroba ortopedické obuvi vyrábí samostatně a kompletně jednoduchou ortopedickou a zdravotní obuv podle lékařského doporučení včetně jednoduchých ortopedických pomůcek pro nohu na zakázku i v sériové výrobě a provádí  ortopedické úpravy obuvi včetně obnovovacích prací.

  Absolvent s touto specializací  umí:

·        aplikovat znalosti z anatomie nohy při výrobě ortopedické obuvi,

·        orientovat  se v lékařské dokumentaci a v lékařském předpise,

·        zpracovávat návrh výrobku na základě lékařské dokumentace a měření nohou,

·        vyrábět a upravovat  kopyto,

·        vymodelovat vzor, vypracovávat šablony a technickou dokumentaci,

·        realizovat případné návrhy na úpravu sériově vyrobené obuvi podle předpisu lékaře,

·        provádět výběr vhodného materiálu a vykrojení vrchových  součástí obuvi, v případě usňové podešve i spodkových součástí obuvi,

·        provádět ušití svršku a spodkové zpracování obuvi včetně zapracování žádaných prvků,

·        provádět konečnou úpravu vzhledu výrobku,

·        provádět obsluhu, údržbu a seřízení jednoduchých strojů, ručních pomůcek a nářadí,

·        kvalitativně posuzovat výrobek,

·        odzkoušet padnutí hotové obuvi,

·        vyrábět jednoduché ortopedické pomůcky pro nohu,

·        evidovat technickou dokumentaci a provádět kalkulaci ceny výrobku,

·        jednat se zákazníkem.

           

            Obuvník se specializací výroba kopyt  samostatně modeluje a vyrábí kopyta podle módních trendů a požadavků výroby obuvi.

Absolvent s touto specializací umí:

·      provádět měření nohou a odebírat jejich otisky,

·      zhotovovat stélky a šablony podle kopyta,

·      zpracovávat dřevo a plastické hmoty na polotovary,

·      provádět normalizaci velikostí kopyt,

·      ručně vyrábět a kopírovat kopyta,

·      provádět všechny operace spojené s výrobou kopyt  při strojní a sériové výrobě kopyt,

·      připravovat plechy,

·      provádět dokončovací práce při výrobě kopyta,

·      používat správné nářadí a nástroje pro výrobu kopyt,

·      obsluhovat a provádět údržbu a seřizování strojů,

·      přizpůsobovat se zavádění moderní počítačové techniky při vývoji a výrobě kopyt,

·      orientovat se v technické dokumentaci a podílet se na jejím vytváření,

·      kvalitativně posuzovat výrobky.

           

            Obuvník se specializací vysekávání usní  samostatně vykrajuje a vysekává součásti a dílce usňových výrobků, případně i materiálů nahrazujících usně, za použití vhodných nástrojů, strojů a moderní techniky. Dokáže kvalitativně posoudit useň, zkompletovat plán, jednotlivé dílce upravuje a označuje je.

 Absolvent s touto specializací umí:

·        uskutečňovat volbu materiálu s přihlédnutím k využití hospodárnosti, kvality, struktury, barev a materiálových vad,

·        pracovat s denním příkazem a vypočítávat celkovou spotřebu materiálu,

·        využít usně na podšívkové a svrškové součásti,

·        zpracovávat textilní a syntetické matriály,

·        vykrajovat a vysekávat součásti a dílce usňových výrobků,

·        kompletovat plán, razit a číslovat,

·        provádět další potřebné úpravy jako perforování, štípání, vypalování a jiné úpravy,

·        pracovat s technickou dokumentací a organizovat si své pracoviště,

·        provádět průběžnou a konečnou kontrolu  polotovarů a výrobků, 

·        obsluhovat, udržovat a seřizovat potřebné stroje, nástroje, veškeré vybavení a zařízení,

·        přizpůsobit se zavádění moderní techniky pro vysekávání či řezání materiálů.

           

            Obuvník se specializací výroba svršků obuvi samostatně zhotovuje svršky obuvi z přírodních usní, plastového a textilního materiálu pro vycházkovou, sportovní, pracovní, ortopedickou, zdravotní  a speciální obuv s užitím ručních nástrojů, pomůcek a obuvnických šicích a dalších speciálních strojů.

Absolvent s touto specializací umí:

·        pracovat s technickou dokumentací a organizovat si své pracoviště,

·        rozdělovat podle daného modelu jednotlivé součásti a dílce a připravovat je pro další zpracování,

·        kosit  okraje, přehýbat a lemovat je,

·        zpracovávat podšívkové součásti a laminovat okraje,

·        spojovat součásti šitím, vkládat podšívky, tvarovat svršky při šití a šít ozdoby a doplňky k obuvi,

·        kroužkovat a nýtovat,

·        provádět obsluhu, údržbu a seřízení strojů,

·        provádět technickou kontrolu a kvalitativní posouzení svršků.

 

            Obuvník se specializací sériová výroba obuvi samostatně kompletuje obuvnické polotovary do podoby finálního výrobku ručním i strojovým způsobem.

Absolvent umí:

·        pracovat s technickou dokumentací a organizovat si svou práci na přiděleném úseku,

·        připravovat a vyztužovat svršky,

·        tvarovat svršky na kopyto,

·        upravovat záložky a nanášet lepidlo,

·        připravovat podešve, podpatky a další komponenty,

·        spojovat svršky se spodkovými součástmi,

·        provádět konečnou úpravu výrobků,

·        provádět kompletaci a balení výrobků,

·        vychystávat denní plány,

·        obsluhovat a  provádět údržbu a seřizování strojů a používat další nástroje,

·        posuzovat kvalitu a provádět technickou kontrolu výrobků.

 

            Obuvník se specializací gumárenská výroba obuvi vyrábí samostatně nebo v pracovním týmu  výrobky z pryžových materiálů, případně i v kombinaci s jinými materiály. Dbá zejména na dodržování pracovních postupů podle technologického reglementu s ohledem na bezpečnostní předpisy, ochranu životního prostředí a ekonomickou efektivitu.

 Absolvent s touto specializací umí:

·        pracovat s technickou dokumentací a organizovat si své pracoviště,

·        připravovat suroviny k výrobě gumárenských směsí a polotovarů,

·        spolupracovat při vulkanizaci a je s tímto technologickým procesem dokonale seznámen,

·        provádět  vysekávání dílců z gumárenských  směsí a jejich následné tvarování na kopyta,

·        provádět spojování dílců lepením, šitím, lisováním a dalšími způsoby,

·        vyrábět vycházkovou, sportovní, ochrannou a jiné druhy obuvi nejen z pryže, ale i v kombinaci  s  dalšími materiály, např. textilu, usní a jiných materiálů,

·        provádět lisování obuvi, případně i jiných výrobků na vulkanizačních lisech,

·        kompletovat součásti a vychystávat denní plány,

·        provádět obsluhu, údržbu a seřizování strojů,

·        podílet se na kvalitativním posouzení výrobků a technické kontrole.

 

            Možnosti uplatnění absolventa

            Příprava v učebním oboru obuvník vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se adaptovat na nové základní pracovní obuvnické činnosti při častých změnách výroby a též v souvislosti se změnami na trhu práce ve smyslu dosažení plné samostatnosti při volbě pracovního postupu, posouzení kvality a rozsahu použití jednotlivých materiálů, v dovednosti seřízení a údržbě konkrétních obuvnických strojů a zařízení. Absolvent má schopnost přijímat inovační a racionalizační opatření a sám se v rámci možností na nich podílet, přizpůsobovat se zavádění nových technik a technologií do výroby, zvyšovat si svoji kvalifikaci a průběžně sledovat odbornou literaturu z oboru. Je schopen posuzovat přímé a nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí,  na uživatele, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědné stanovisko.

            Vykonáním závěrečné zkoušky získává absolvent učebního oboru obuvník kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno celkovou profilací odborné přípravy, případně zvolenou specializací či zaměřením. Absolvent  učebního oboru obuvník se uplatní na trhu práce v povolání obuvník. Absolvent učebního oboru obuvník má vytvořeny předpoklady pro odbornou práci v oblastech řemeslné výroby obuvi,  sériové výroby obuvi a gumárenské výroby obuvi. Je připraven vykonávat odborné dílčí a kompletní práce při zakázkové a sériové výrobě standardní, ortopedické, zdravotní, sportovní a jiných druhů obuvi z usní i z ostatních materiálů za použití různých výrobních způsobů, dále je připraven pro výrobu a modelování kopyt, vysekávání usní, zhotovování svršků obuvi,  pro provádění oprav a obnovování obuvi a pro provádění oprav a obnovování drobné galanterie. Absolvent se uplatní jak ve sféře podnikatelské - živnostenské, tak v zaměstnanecké činnosti.

            Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.