MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 24. 8. 2000, čj. 26 026/2000-23 s platností od 1. září 2000  počínaje prvním ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

32-55-H/003 (32-53-2/01) Rukavičkář - střih

 


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních

vyučovacích hodin za studium

A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

            a) základní předměty

 

            Český jazyk a literatura

6

            Cizí jazyk

6

            Občanská nauka

3

            Matematika

3-5

            Fyzika

2

            Chemie

2

            Základy ekologie

1

            Tělesná výchova

3-5

            Práce s počítačem

1

            Ekonomika

2

            Materiály

3-5

            Modelářství

3-5

            Technologie

6-9

            Odborný výcvik

43,5-50

            b) výběrové předměty

 

            Konstrukce  střihů

1-2

            Stroje a zařízení

1-2

            Technologické operace

1-3

            Praktická cvičení

3-6,5

            c) volitelné předměty

 

            Volitelný předmět

0-8,5

            Celkem hodin

84-99

B. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

 

Poznámky 

Obecný pokyn: V učebních dokumentech učebního oboru 32-53-2 Rukavičkář schválených MH ČR dne 5. srpna 1993, čj. 713 982/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem zůstávají v platnosti charakteristika učebního oboru, odborný profil absolventa, uplatnění absolventů, možnosti dalšího vzdělávání absolventů a učební osnovy odborných předmětů, které jsou v předloženém inovovaném učebním plánu zařazeny do základních předmětů. Od 1.9. 2000 počínaje 1. ročníkem končí platnost učebního plánu výše uvedených učebních dokumentů z důvodu koncepčních chyb a škola používá k výuce flexibilní,  případně konkretizovaný učební plán, pokud si sama nevypracuje konkretizovaný učební plán podle následujících poznámek. S učebními osnovami základních odborných předmětů pracuje škola formou rámcového rozpisu učiva, upraví hodinové dotace podle sestaveného konkretizovaného učebního plánu. Tento dodatek k učebním dokumentům učebního oboru 32-55-H/001  Rukavičkář (32-53-2) platí až do odvolání. 

 

A. Poznámky ke flexibilnímu  učebnímu plánu (obecnému)

1.A Učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání a tvoří organizační rámec vzdělávacího programu. Vychází z charakteristiky vzdělávacího programu, který je založen na klasické formě běžné předmětové organizace výuky. V učebním plánu je stanoven počet vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů, případně je uvedeno rozpětí těchto vyučovacích hodin za celé období studia. Tento učební plán splňuje požadavky standardu středoškolského odborného vzdělávání a je závaznou metodickou předlohou, podle níž koncipuje škola vlastní, tzv. konkretizovaný, učební plán podle dále stanovených zásad. Obecná forma učebního plánu umožňuje jeho širší použitelnost pro různé druhy rukavičkářských  výrob a současně dává možnost k  vytváření potřebných zaměření oboru s ohledem na požadavky regiónu a v souvislosti se změnami v technologiích výroby  a na trhu práce tím, že škola v rámci tvorby konkretizovaného učebního plánu zařazuje do výuky podle potřeby odpovídající výběrové, volitelné a případně nepovinné předměty.       

2.A  Závěrečná zkouška se realizuje podle platných právních předpisů.         

 

B. Zásady pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu

1.B  Pokud se škola rozhodne, může použít doporučený, již konkretizovaný, učební plán učebního oboru rukavičkář, který je součástí tohoto dodatku k učebním dokumentům.

2.B  Konkretizovaný učební plán včetně případného zaměření oboru vytváří škola na základě důsledného respektování požadavků standardu středoškolského odborného vzdělávání a požadavků ze sféry práce, zejména stanovených profesních standardů. Konkretizovaný učební plán  schvaluje ředitel školy a je součástí povinné dokumentace školy.

3.B Škola při tvorbě konkretizovaného učebního plánu provede přesné začlenění vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků včetně přesného určení hodinových dotací.

4.B  Celkový počet  týdenních vyučovacích hodin stanovený  učebním plánem pro povinnou výuku, která zahrnuje kategorii základních, výběrových a volitelných předmětů, nesmí přesáhnout 33 hodin a nesmí být nižší než 28 hodin v týdnu pro každý jednotlivý ročník studia.

5.B  V učebním plánu pro příslušný ročník může škola provádět úpravy až do výše 10% celkového počtu vyučovacích hodin, přičemž musí dodržet podmínky stanovené standardem středoškolského odborného vzdělávání. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný vyučovací předmět.

6.B  Nejmenší možný podíl všeobecného vzdělávání pro 2. úroveň vzdělávání činí 30% z celkového rozsahu povinného vzdělávání, přičemž klasická forma běžné předmětové organizace výuky vyžaduje rovnoměrné a proporcionální zastoupení jednotlivých vyučovacích předmětů. Český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny  v každém ročníku.

7.B  V týdnu teoretického vyučování nesmí klesnout počet vyučovacích hodin tělesné výchovy pod 2 vyučovací hodiny. Doporučuje se zařadit podle možností školy další vyučovací hodiny tělesné výchovy i v týdnech, kdy převažuje nebo je pouze odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin.

8.B Kategorie základních vyučovacích předmětů je základem vzdělání učebního oboru rukavičkář, obsahuje předměty všeobecně vzdělávací a základní odborné předměty.

9.B  Kategorie výběrových vyučovacích předmětů prohlubuje odborné vzdělávání žáků. Nabídka těchto předmětů k výběru je dána flexibilním (obecným) učebním plánem. Začlenění výběrových předmětů do konkretizovaného učebního plánu provádí škola. Škola koncipuje učební osnovy výběrových předmětů včetně jejich pojetí.

10.B Kategorie volitelných vyučovacích předmětů je nezávislá na kategorii základních a výběrových předmětů. Volitelné předměty jsou dotovány hodinami, které nebyly vyčerpány povinnými všeobecně vzdělávacími, základními odbornými předměty a profilujícími odbornými (výběrovými) vyučovacími předměty. Škola může nabídnout výuku volitelných předmětů, přičemž o tom, které budou zařazeny do konkretizovaného učebního plánu, rozhodne ředitel školy. Volitelných předmětů lze využít i k navýšení hodinové dotace základních či výběrových předmětů, v tomto případě škola dopracuje učební osnovy příslušných předmětů včetně jejich pojetí. Do nabídky volitelných předmětů se k výběru doporučují tyto předměty: všechny všeobecně vzdělávací předměty uvedené ve flexibilním učebním plánu, dále konverzace v cizím jazyce, další cizí jazyk, práce s počítačem (výpočetní technika) a všechny odborné předměty uvedené ve flexibilním učebním plánu, dále základy strojnictví, technické kreslení, předměty s ekologickou tematikou, s estetickou tematikou a další předměty, které mají vztah k požadované odbornosti a budou se podílet na celkovém dotváření profilu absolventa.

11.B  Struktura, obsah, rozsah i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou v plné kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

12.B Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.          

 

C.  Poznámky k učebním osnovám vyučovacích předmětů, k jejich tvorbě a případnému dopracování

1.C  Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů v jednotlivých ročnících, zbývající doba se využije podle  dále uvedené tabulky.

2.C Konkretizované příslušné učební osnovy vyučovacích předmětů, tj. dopracování učebních osnov základních předmětů, tvorbu učebních osnov výběrových, volitelných a případně nepovinných předmětů včetně pojetí vyučovacích předmětů, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

3.C Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů se realizuje podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro tříleté učební obory středních odborných učilišť. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou stávající osnovy nahrazeny automaticky inovovanými. Jedná se o tyto učební osnovy: Český jazyk a literatura, č.j. 25 625/99-22 z 19.7.1999, Cizí jazyk pro tříleté učební obory s návazností na základní školy, č.j. 27 668/99-22 z 3.9.1999, Občanská nauka, č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7.1998,  Matematika,  č.j. 23 093/99-22 z 14.6.1999, Fyzika, č.j. 27 657/86-221 z 31.10.1986, Chemie, č.j. 27 657/86-221 z 31.10.1986, Základy ekologie, č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7.1998, Tělesná výchova, č.j. 19 891/96-50 z 23.5.1996.

4.C Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty. V tomto případě je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací složka vedla k naplnění stanovených požadavků profilu absolventa. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů zpracované školou musí schválit  MŠMT.

5.C Pro výuku cizího jazyka se na úrovni učebního plánu  používá název „Cizí jazyk“, na vysvědčení se uvede název konkrétního cizího jazyka, kterému se žák učil.

6.C Součástí tohoto dodatku k učebním dokumentům jsou učební osnovy vyučovacích předmětů: práce s počítačem a ekonomika. Škola rozpracuje  rámcový rozpis učiva těchto učebních osnov do konkretizované podoby včetně doplňků k pojetí vyučovacích předmětů v aplikaci na konkrétní profil absolventa.

7.C Škola při vypracování všech potřebných učebních osnov výběrových, volitelných a nepovinných předmětů respektuje mezipředmětové vztahy.

8. C  V učebních osnovách může být prováděna úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu 30% celkové hodinové dotace stanovené pro každý tematický celek, která směřuje zejména k inovaci vzdělávacího obsahu.

 

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ  PLÁN ( KONKRETIZOVANÝ)

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích

hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

 

 

 

           

 

 

 

 

            Český jazyk a literatura

2

2

2

6

            Cizí jazyk

2

2

2

6

            Občanská nauka

1

1

1

3

            Matematika

1

1

1

3

            Fyzika

2

-

-

2

            Chemie

2

-

-

2

            Základy ekologie

1

-

-

1

            Tělesná výchova

1

1

1

3

            Práce s počítačem

1

1+/

-

2

            Ekonomika

-

1

1

2

            Materiály

1

1

1

3

            Modelářství

1

1

1

3

            Technologie

2

2

2

6

            Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

            Konstrukce  střihů

-

-

1

1

            Stroje a zařízení

1

1

-

2

            Technologické operace

-

0,5

0,5

1

            Praktická cvičení

-

1

1

2

            Konverzace v cizím jazyce

-

-

1

1

            Celkem hodin

33

33

33

99

B. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

 

 

 

 

Poznámky

1.        Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u flexibilního (obecného) učebního plánu učebního oboru rukavičkář.

2.      Škola, která použije tento doporučený učební plán učebního oboru rukavičkář, dopracuje v návaznosti na tento konkretizovaný učební plán rámcové učební osnovy základních povinných odborných předmětů a vypracuje učební osnovy výběrových a volitelných předmětů za důsledného respektování mezipředmětových vztahů. V případě, že škola využije možnosti příslušného zaměření v učebním oboru rukavičkář, bude při aplikaci tohoto konkretizovaného učebního plánu plně respektovat zaměření oboru včetně dopracování a vypracování učebních osnov vyučovacích předmětů.

3.      Tabulka s přehledem využití týdnů v období školního roku uvedená u flexibilního učebního plánu je platná pro každý konkretizovaný učební plán.

4.      Hodinová dotace vyučovacího předmětu práce s počítačem je ve druhém ročníku navýšena o 1+/ týdenní vyučovací hodinu, oproti stanovené hodinové dotaci flexibilním učebním plánem, což je v souhlase s poznámkou 10.B.

5.      Druh vyučovaného cizího jazyka určí škola, nejlépe v návaznosti na výuku v základní škole. Na vysvědčení se uvede název konkrétně vyučovaného cizího jazyka.