PROFIL ABSOLVENTA

 

Obor vzdělání:

32-56-H/001 Sedlář

Zaměření:

Škole je dána možnost vytvářet zaměření pro různé oblasti sedlářských výrob za předpokladu, že bude důsledně respektovat stanovené profesní profily platné pro sféru práce.

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení a certifikace:

vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent oboru vzdělání sedlář byl připravován tak, aby se u něho vytvořily předpoklady pro kvalifikovaný výkon činností v příslušné oblasti kožedělné výroby.

Důraz byl kladen na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Přitom byla akcentována osobnost žáka, orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách častých změn ve výrobní sféře i společnosti a současně na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou samotným.

Absolvent oboru vzdělání sedlář je středoškolsky vzdělaný občan se všeobecným i odborným vzděláním.

Absolvent zhotovuje sedlářské a technické výrobky. Odděluje a kreslí dílce, ovládá ruční a strojní šití, lisuje různé technické výrobky z usní, plastů a textilních materiálů, vulkanfíbru a lepenky, svařuje plasty. Používá ručních nástrojů a strojů pro oddělování, kosení, šití, nýtování, tvarování a svařování, včetně strojů speciálních. Absolvent má vytvořeny předpoklady pro dodržování technologické kázně.

Vzdělávání a výchova směřovaly k tomu, aby absolventi:

-          si vytvořili základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti;

-          komunikovali s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovávali obecně uznávaná pravidla slušného chování;

-          uvědomovali si svou identitu a lidská práva, dovedli je obhajovat a aby zároveň byli připraveni plnit své morální a zákonné povinnosti;

-          poznali jiné kultury a nacházeli ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování;

-          uznávali lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a ctili jejich práva;

-          rozuměli fungování demokracie a byli schopni aktivního občanského života;

-          využívali vědomostí a dovedností při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru i při politickém a etickém rozhodování, hodnocení a jednání;

-          vyjadřovali se v českém jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně;

-          dovedli pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupovali k nim kriticky, uvědomovali si nutnost posouzení spolehlivosti informačních zdrojů;

-          samostatně pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při řešení úkolů nejen při výkonu povolání, ale i v soukromém životě;

-          používali cizí jazyk jako prostředek komunikace ve společenském životě nebo pro potřeby svého povolání a k poznávání jiných kultur;

-          uměli používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích;

-          rozuměli vztahu člověka a životního prostředí, jednali v duchu zásad udržitelného rozvoje;

-          chápali význam umění pro člověka a dovedli si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty pro obohacování své osobnosti i pro zábavu;

-          usilovali o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti;

-          uměli chránit své zdraví a věděli, jak si mají počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech;

-          uvědomovali si možnosti svého pracovního zařazení a měli schopnost doplňovat a rozvíjet si své odborné vzdělání s ohledem na měnící se podmínky ve své profesi na trhu práce;

-          měli vytvořeny předpoklady pro přesnou, pečlivou a zodpovědnou práci, dodržování platných pracovních předpisů a norem a respektovali materiálové, ekonomické a výrobní požadavky výroby;

-          používali správnou odbornou terminologii, respektovali ČSN a ISO normy, uměli samostatně vést technickou a technologickou dokumentaci a pracovat s ní včetně správné orientace ve výrobních schématech;

-          znali používané materiály v předmětné oblasti, jejich vlastnosti a možnosti zpracování, včetně metod jejich zkoušení a ověřování;

-          měli základní dovednosti konstrukčních, modelářských, a návrhářských technik pro jejich využití při realizaci nových vzorů výrobků do výroby;

-          byli seznámeni se správným používáním a obsluhováním výrobních prostředků ve výrobě (pomůcky, nářadí, stroje a zařízení);

-          rozuměli v obecném pojetí výrobním technologiím z hlediska zpracování technologického postupu a výrobních předpisů, dodržovali technologickou kázeň z hlediska kvality výroby i své práce a její kontroly;

-          měli osvojeny zásady ke kontrole jakosti výroby (systém označování, používání obchodních názvů a cenových relací, posuzování a hodnocení výrobků, certifikace výrobků);

-          uměli aplikovat nové technologické a estetické poznatky při výrobě výrobků;

-          měli obecné znalosti pro posuzování módnosti a prodejnosti sedlářských výrobků, znali zásady pro obchodní problematiku;

-          byli vybaveni dovednostmi pro případ samostatného podnikání;

-          respektovali zásady bezpečnosti práce, hygieny práce, protipožární ochrany i tvorby a ochrany životního prostředí během výroby a měli ekologický přístup k výrobě.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Obor vzdělání 32-56-H/001 Sedlář poskytuje žákům přípravu pro kvalifikovaný výkon pracovních činností v oblasti zhotovování sedlářských a technických výrobků.

Absolvent po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získává kvalifikaci k výkonu povolání výrobce koženého zboží pro typovou pozici sedlář.

Absolventi nacházejí uplatnění jak v průmyslové výrobě, tak v soukromých výrobních dílnách při řemeslném zhotovování výrobků, opravách a obnovování výrobků na zakázku.

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí do oboru vzdělání navazujícího na předešlou přípravu a získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.