PROFIL ABSOLVENTA

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:            3258E Výroba obuvi a kožené galanterie

Učební obor:                32-58-E/001 Výroba obuvi

Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon povolání

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání

            Absolvent učebního oboru má vytvořeny osobní i odborné předpoklady pro své uplatnění v demokratické společnosti.

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při výrobě obuvi pro oblast zakázkové výroby, oprav a obnovování obuvi nebo pro oblast sériově vyráběné obuvi. Práci vykonává ručně nebo s použitím strojů. Dalšími typickými činnostmi, kterými se absolvent zabývá, jsou přípravné a dokončovací operace při výrobě obuvi, manipulační práce ve skladech surovin a hotových výrobků, kompletování obuvi podle velikostních skupin a podobně. Absolvent je seznámen s výrobu různého sortimentu obuvi včetně výroby celopryžové zavalované obuvi.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

·        měl doplněno všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

·        získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

·        byl seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Byl si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka,

·        měl schopnost se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, uměl jednat všude tam, kde to situace vyžaduje s lidmi v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou),

·        měl základní znalosti pro oblast péče o své zdraví i ostatních lidí, o životní prostředí a uměl poskytnout nezbytnou první pomoc při úrazu nebo náhlém onemocnění, znal důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

·        dokázal uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích,

·        měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných a duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví,

·        se orientoval na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

·      měl základní vědomosti z ekonomiky na odpovídající úrovni pro využití v občanském i profesním životě,

·      uměl vykonávat jednoduché práce dle návodů a pod vedením v sériové výrobě, zakázkové výrobě obuvi včetně oprav a obnovování obuvi,

·      uměl pracovat podle technologických postupů,

·      správně volil a používal vhodné pracovní pomůcky a prostředky, suroviny a materiály,

·      transportoval správně materiály i výrobky,

·      uměl oddělovat usně a ostatní materiály, natírat lepidla, sešívat a našívat dílce, spojovat dílce, manipulovat s dílci,

·      spolehlivě připravoval a dokončoval operace při výrobě obuvi,

·      uměl zhotovit jednoduchý pár obuvi,

·      uměl provádět manipulaci ve skladech surovin, pomocného materiálu a hotového zboží, kompletovat páry obuvi, balit výrobky,

·      ovládal jednoduché opravy a techniky obnovování obuvi,

·      porozuměl funkci jednoduchých obuvnických strojů, uměl obsluhovat jednoduché obuvnické stroje, prováděl běžnou údržbu výrobních prostředků, které používá ke své práci,

·      uměl organizovat svoje přidělené pracoviště, spolupracovat v kolektivu a hospodárně využívat energii a zpracovávané materiály,

·      orientoval se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dovedl své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,

·      dodržoval při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a uměl zacházet s protipožárním zařízením,

·      byl schopen po příslušné praxi ve výrobě obuvi spolupracovat při složitějších pracovních operacích, při vedení příručního skladu nebo meziskladu apod.,

·      byl schopen po příslušné praxi pracovat na speciálních obuvnických strojích, zhotovit jednoduché obuvnické polotovary i obuvnické výrobky, klasifikovat hotové kusové výrobky, provádět opravy obuvi a obnovovat ji.

 

 

Možnosti uplatnění absolventa

Učební obor 32-58-E/001 Výroba obuvi připravuje žáky pro povolání dělník obuvnické výroby.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém  učebním oboru se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.