PROFIL ABSOLVENTA


Název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor:           3341L            Dřevařství 

Studijní obor:               33-41–L/006 (33-41-4)

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby  

Zaměření: 

Škole je dána možnost tvorby zaměření pro různá odvětví dřevařské a nábytkářské výroby, která lze specifikovat za předpokladu, že bude důsledně plnit požadavky Standardu středoškolského odborného vzdělávání a respektovat stanovené profesní profily platné pro sféru práce. 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška , vysvědčení o maturitní zkoušce 

 

Výsledky vzdělávání 

Obecná část

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Po ukončení přípravy ve studijním oboru Operátor dřevařské a nábyt­kářské výroby, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent připraven pro samostatnou, vysoce kvalifikovanou obsluhu, seřizování a běžnou údržbu moderního výkonného výrobního zařízení, výrobních linek v dřevařském a nábytkářském průmyslu, pro technickou přípravu hlavní a vedlejší výroby a pro veškeré obslužné procesy v provozech.  Může působit  ve střední technické funkci provozního charakteru, řídit pracovní kolektiv.

Je schopen řídit technologické procesy v dřevařské prvovýrobě a druhovýrobě, kontrolovat spolehlivost a kvalitu těchto procesů systémem provozního měření a zkoušek, umí upravovat a efektivně zpracovávat základní suroviny a materiály na výrobky v různém stupni dokončení. Je připraven na ovládání a řízení technologických procesů zpracování dřevařských surovin na výrobky ve výrobním  procesu a ke kontrole těchto procesů, k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci s využitím mechanizace a automatizace včetně dálkového řízení pomocí počítačů. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i nejmodernější elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Technické výkresy dokáže  číst a kreslit, umí  zpracovat kompletní technickou dokumentaci a to ručně , nebo na počítači s využitím počítačové grafiky a dalších počítačových programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Dovede zpracovat ekonomickou  rozvahu výroby.

Absolventi v rámci odborného výcviku, odborných exkurzí a konzultací získají základní poznatky o technické vybavenosti provozů dřevozpracující výroby, získají základní pracovní zkušenosti při výrobě nábytkových dílců a jiných výrobků ze dřeva. Studiem zaměřeným na čalounictví se připravují na zvládnutí technologických a konstrukčních odlišností při výrobě čalouněného nábytku. Studiem zaměřeným na dřevařskou výrobu se připravují na zvládnutí výroby řeziva a ostatních dřevařských výrobků (dýh, překližovaných a aglomerovaných desek atd.).

Podobně i v dalších zaměřeních vytvořených školou podle jejich možností a s ohledem na regionální požadavky, získají absolventi odbornost pro konstrukce a projektování dřevařských, nábytkářských a speciálních výrobků, jejich výrobu a návrhy interiérů.

Absolventi studijního oboru jsou připraveni pro výkon povolání ve sféře podnikatelské i zaměstnanecké, ve všech částech dřevařské a nábytkářské výroby, které zpracovávají domácí obnovitelnou surovinu, s ohledem na její nejhospodárnější využití. Po absolvování potřebné praxe a případných předepsaných zkoušek mají předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání.

Střední škola - střední odborné učiliště, odpovídá za výchovu a vzdělávání žáků. Vzdělávání musí vždy směřovat ke splnění vzdělávacího cíle, to jest k přípravě kvalitního kvalifikovaného pracovníka s dobrou přizpůsobivostí na trhu práce. 

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru           

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:           

-         disponoval  rozvinutými  dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení,   utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, hodnotovou orientaci, odpovídající demokratické společnosti

-         chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci

-         chápal jazyk jako prostředek komunikace, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších situacích

-         uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně  ústně i písemně vyjadřovat,  uplatňoval zásady společenského chování

-         uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen  vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice  výstižně a logicky

-         získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých

-         cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické  památky a byl ochoten je ochraňovat

-         rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti

-         byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek komunikace mezi lidmi různých kultur v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro rozvoj své odbornosti

-         dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků

-         používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie

-         uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost

-         porozuměl matematickým závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.

-         byl schopen využívat znalosti z oblasti informačních technologií, dokázal aplikovat nejnovější software svého oboru vedoucí ke zkvalitnění a zefektivnění svých osobních a pracovních aktivit

-         byl schopen nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování, projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc a byl ohleduplný k ostatním. 

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-         uměl řešit i odborné problémy, byl schopen logicky hodnotit reálné situace, odhalovat jejich podstatu, uměl získávat a zpracovávat informace z odborné literatury, z elektronických medií, z vlastních zkušeností i zkušeností jiných odborníků a dokázal nalézt a obhájit vlastní řešení

-         osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům dřevozpracujícího průmyslu, naučil se v oblasti ekologie i ochrany zdraví zaujímat aktivní postoje a hledat řešení, která se týkají bezpečnosti práce v širším pojetí

-         dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam

-         byl schopen samostatně sledovat vědeckotechnický rozvoj v oboru s cílem využívat získané informace v pracovní činnosti a doplňovat je a rozvíjet v systému celoživotního vzdělávání

-         byl vybaven základními znalostmi a dovednostmi z ekonomické a právní oblasti a uměl je správně aplikovat v zaměstnanecké i v podnikatelské činnosti

-         uvědomoval si možnosti svého pracovního zařazení a měl schopnost doplňovat a rozvíjet si své odborné vzdělání s ohledem na měnící se podmínky ve své profesi a na trhu práce

-         uměl správně používat odbornou dřevařskou a nábytkářskou terminologii, respektovat ČSN a ISO normy, uměl samostatně zpracovávat a vést technickou a technologickou dokumentaci a pracovat s ní včetně správné orientace ve výrobních schématech

-         respektoval zásady hospodaření se surovinami, energií a přírodními zdroji

-         znal podstatu mechanických a hydrotermických operací a k nim příslušejících výrobních zařízení

-         ovládal ruční a strojní opracování materiálů a základy řízení automatizovaných strojů

-         zvládl teoreticky a prakticky základní i složitější technologické operace a dodržoval technologickou a pracovní kázeň z hlediska kvality výroby a její kontroly v obecném pojetí

-         měl základní poznatky o vlastnostech a chování surovin a materiálů v průběhu technologického procesu, byl schopen pohotově a správně reagovat na jednotlivé jevy v průběhu výroby a vzniklé situace kvalifikovaně řešit

-         uměl kontrolovat průběh dějů a procesů pomocí vhodné měřicí techniky, kontrolních a zkušebních přístrojů, pracovat s kontrolními záznamy včetně jejich vyhodnocování

-         měl osvojeny základní analytické postupy, dokázal je využívat v příslušných procesech přípravy výroby, vlastní výroby a užití výrobků, uměl vyhodnocovat získané výsledky a vyvozovat z nich kvalitativní a kvantitativní závěry

-         měl osvojeny zásady a návyky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s hořlavými materiály a jinými škodlivinami, znal riziková místa v celém procesu výroby, uměl aktivně využívat těchto poznatků a dovedností k tvorbě a ochraně životního prostředí

-         uměl samostatně a pohotově řešit úkoly na svěřeném technologickém úseku a současně spolupracovat v týmu

-         uměl identifikovat a analyzovat problémy v běžných výrobních a podnikatelských situacích, zvažovat jejich řešení, vybírat a navrhnout řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při řešení a dodržovat je

-         měl vědomosti a dovednosti manuální a též intelektuální z hlediska aktivnějšího přístupu ke svému profesnímu uplatnění jak v roli zaměstnance, tak v oblasti vlastní podnikatelské činnosti.  

 

Možnosti uplatnění absolventa 

Studijní obor 33-41-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby poskytuje žákům přípravu pro uplatnění  ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu. V prvovýrobě, v druhovýrobě i při obchodování s materiály a výrobky. Absolvent najde uplatnění jako operátor nebo technik v pilařské výrobě, při výrobě konstrukčních desek, při výrobě nábytku, při stavebně truhlářské a tesařské výrobě, i v dalších podnikatelských a obchodních aktivitách v této oblasti. Uplatní se jako konstruktér nábytku při řešení interiérů, jako vysoce kvalifikovaný pracovník obsluhy konvenčních i moderních numericky řízených strojů nebo při řízení pracovních kolektivů.

Škola realizuje specifickou přípravu žáků na povolání příslušným zaměřením pro různé oblasti dřevařské výroby podle svých možností, regionálních požadavků a požadavků trhu práce.

Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku,  se může ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních norem.