MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 29. 7. 2002, čj. 23 967 / 2002 - 23 s platností od 1. 9. 2002 počínaje 1. ročníkem

 
 

UČEBNÍ PLÁN
 

učebního oboru

33-41-L/006 (33-41-4) Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 

Denní studium
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet  hodin za studium celkem

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

a)  základní  předměty

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2-3

Matematika

10-12

Fyzika

4-5

Základy ekologie

1-2

Tělesná výchova

8

Práce s počítačem

2-4

Ekonomika

2-4

Odborné kreslení

3-4

Elektrotechnika

1-2

Materiály

3-5

Stroje a zařízení

4-5

Technologie

3-8

Odborný výcvik

44,5-48

b) výběrové předměty

 

Odborná technologie

3-5

Konstrukce

0-5

Jiný výběrový předmět

0-5

c) volitelné předměty

3-8

Celkem hodin

132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

  

Poznámky k rámcovému učebnímu plánu: 

1.      Učební plán (rámcový) je zpracován bez rozvržení do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si buď dopracuje tento učební plán, přičemž musí dodržet zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.      Učební plán  rozpracovaný do ročníků a učební osnovy předmětů základních, výběrových, volitelných, případně nepovinných  dopracovaných ve škole ve standardním  provedení, schválených ředitelem školy a opatřených razítkem školy, jsou nedílnou součástí povinné dokumentace školy.

3.      Při dopracování učebního  plánu (rámcového) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, technologie a odborný výcvik do všech ročníků.Vyučovací předmět  technologie je škola povinna zařadit v 1. a 2. ročníku studia a vyučovací předmět odborná technologie je škola povinna zařadit ve 3. a 4. ročníku studia. Přitom musí být  v  dopracovaném učebním plánu zachován stanovený podíl všeobecného vzdělání, tj. minimálně 30% za celé období přípravy.

4.      Při dopracování učebního plánu nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin.Vymezení  týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu a nevztahuje se na organizaci vyučování.

5.      Při dopracování učebního plánu a učebních osnov je třeba dbát na koordinaci učiva v rámci mezipředmětových vztahů (např. vazba mezi předměty materiály, stroje a zařízení, technologie,  odborná technologie. a odborný výcvik).

6.      Základní předměty (a) představují základ vzdělání studijního oboru, zahrnují předměty všeobecně-vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových a volitelných předmětů [(b), (c)] včetně stanovení obsahu a rozsahu, které umožňuje směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, je částečně vymezeno těmito poznámkami(k rámcovému učebnímu plánu), ostatní je v kompetenci vedení školy.

7.      Začlenění předmětu odborná technologie (z kategorie výběrových předmětů) je pro všechny školy povinné, jeho náplň je však    výběrová podle níže uvedené  nabídky.  Celá oblast dřevozpracujícího  průmyslu  je   rozdělena   do   čtyř   skupin:      pilařská   výroba,   výroba  konstrukčních    desek,      výroba  nábytku a stavebně-truhlářská výroba. Vedení  školy  podle svého uvážení  vybere dvě oblasti, kterým se bude věnovat (jedné podrobněji, druhé méně podrobně) a podle toho vybere obsah předmětů odborná technologie a konstrukce pro třetí a čtvrtý ročník. Předmět konstrukce má v  učebním plánu danou  hodinovou dotaci. Místo předmětu konstrukce lze zařadit jiný výběrový předmět tak, jak to vyhovuje daným podmínkám školy. Pokud škola vybere jiný výběrový předmět – např. chemické zpracování dřeva, konstrukce a prodej montovaných staveb a dřevostaveb, laboratorní cvičení, ostatní dřevařská výroba a prodej dřevařských a nábytkářských výrobků, případně jiný předmět, který vyhovuje zaměření žáků, musí pouze dodržet  stanovenou dotaci hodin.

8.      Místo výběrového předmětu odborná technologie bude škola uvádět v pedagogické dokumentaci a na vysvědčení název podle vybraného zaměření předmětu např. pilařská technologie, technologie výroby konstrukčních desek, technologie výroby nábytku, technologie stavebně-truhlářské výroby.

9.      Kategorie volitelných vyučovacích předmětů (c) je nezávislá na kategorii základních a výběrových předmětů. Volitelné předměty jsou dotovány hodinami, které nebyly vyčerpány základními všeobecně vzdělávacími nebo základními odbornými předměty a profilujícími výběrovými předměty. Škola může nabídnout výuku volitelných předmětů, přičemž o tom, které budou zařazeny do učebního plánu rozhodne vedení školy. Volitelných předmětů lze využít i k navýšení hodinové dotace základních či výběrových předmětů. V tomto případě škola dopracuje učební osnovy příslušných předmětů včetně jejich pojetí. Do nabídky volitelných předmětů se k výběru doporučují  předměty  technická dokumentace a cvičení, automatizace, čalounictví, umělecko-řemeslné zpracování dřeva,aj. případně kterékoliv všeobecně vzdělávací předměty uvedené v učebním plánu, dále konverzace v cizím jazyce, další cizí jazyk, práce s počítačem, kterékoliv odborné předměty uvedené v učebním plánu nebo předměty s ekologickou tematikou a další předměty, které mají vztah k požadované odbornosti a budou se podílet na celkovém dotváření profilu absolventa.

10.  Všeobecně- vzdělávacím předmětům se vyučuje podle  aktuálně platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborné školy.

11.  Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy  pro všeobecně  vzdělávací předměty. V tomto případě je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací složka vedla k naplnění požadavků profilu absolventa uvedeného v těchto učebních dokumentech. Učební osnovy všeobecně - vzdělávacích předmětů zpracované školou musí schválit MŠMT ČR.

12.  Pro výuku cizího jazyka se na úrovni učebního plánu  používá název „Cizí jazyk“. Na vysvědčení se uvede název konkrétního cizího jazyka, kterému se žák učil.

13.  Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. V rámci této úpravy nelze vypustit žádný základní vyučovací předmět a nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin stanovený  učebním plánem. Ve schválených učebních osnovách  může škola provádět úpravy vzdělávacího obsahu do 30% celkové hodinové dotace.

14.  Zpracování učebních osnov odborných vyučovacích předmětů bez hodinové dotace u jednotlivých tematických celků umožňuje škole při jejich dopracování vhodně reagovat na vzdělávací potřeby žáků a na požadavky v regionu.

15.  Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je plně v kompetenci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s platnými předpisy.

16.  Volba a zařazení nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku nepovinných předmětů může škola využít schválené učební osnovy, které jsou vydány v samostatném souboru, nebo vlastní osnovy schválené ředitelem školy.

17.  Žák  může  během  školního  roku  navštěvovat  nejvýše dva nepovinné předměty,resp. tři,

18.  je-li jedním z nich předmět sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

19.  Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo v 1. až 3. ročníku do 33 týdnů, ve 4. ročníku do 30 týdnů, zbývající doba se využije podle níže uvedené tabulky.

20.  Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle  platných právních předpisů.

 

Denní studium - doporučený UP

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

 

 

V ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a)  základní  předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

4

2

2

2

10

Fyzika

2

2

-

-

4

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

2

-

-

-

2

Ekonomika

-

-

1,5

1,5

3

Odborné kreslení

1,5

2

-

-

3,5

Elektrotechnika

1

-

-

-

1

Materiály

2

2

-

-

4

Stroje a zařízení

2

1

1,5

-

4,5

Technologie

1,5

2

-

-

3,5

Odborný výcvik

6

14

14

14

48

b) výběrové předměty

 

 

 

 

 

Odborná technologie

-

-

3

2

5

Konstrukce

-

-

2

1,5

3,5

c) volitelné předměty

-

-

1

3

4

Celkem hodin

33

33

33

33

132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

  

Poznámky k doporučenému učebnímu plánu: 

1.Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu  (rámcovému). Pro další práci s doporučeným učebním plánem platí    všechny poznámky uvedené k rámcově zpracovanému učebnímu plánu.

2.Tabulky „Přehled využití týdnů“ a „Tabulka klíčových dovedností“ uvedené k rámcově zpracovanému učebnímu plánu jsou platné i pro tento doporučený učební plán.

3.Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet vyučovacích hodin

 

 

V jednotlivých ročnících

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

a)      základní předměty

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

20

20

20

20

100

Cizí jazyk

20

20

20

20

20

100

Občanská nauka

-

-

10

10

10

30

Dějepis

10

-

-

-

-

10

Matematika

30

20

20

20

20

110

Fyzika

20

10

-

-

-

30

Základy ekologie

10

-

-

-

-

10

Práce s počítačem

20

10

-

-

-

30

Ekonomika

-

-

10

10

10

30

Odborné kreslení

20

10

10

-

-

40

Elektrotechnika

-

10

10

-

-

20

Materiály

10

10

10

-

-

30

Stroje a zařízení

-

10

10

10

20

50

Technologie

10

10

30

-

-

50

Odborný výcvik

20

40

40

40

20

160

b)      výběrové předměty

 

 

 

 

 

 

Odborná technologie

-

-

-

30

30

60

Konstrukce

-

-

-

20

20

40

Jiný výběrový předmět

-

-

-

20

20

40

c)      volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin

190

170

190

200

190

940

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu dálkového studia: 

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle platných učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si  přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.      Počty konzultačních hodin mohou být upraveny nejvýše o 10% s tím, že  úprava bude provedena rovnoměrně u všech předmětů v každém pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne o průběhu konzultací podle pravidelného týdenního cyklu, nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu.

3.      V dálkovém studiu na konci každého pololetí žák skládá zkoušky ze všech předmětů, jimž se v daném pololetí vyučovalo. V jednom dni může žák konat nejvýše  tři  zkoušky.

4.      Počet konzultačních hodin v každém ročníku musí být rovnoměrně rozložen v průběhu celého školního roku.

5.      Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.