CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

33-41-L/501 (33-31-6) Dřevařství

 

Ve skupině studijních oborů:

33-41-L/501 (33-31-6) Dřevařství

 

33-42-L/501 (33-32-6) Nábytkářství

 

33-42-L/508 (33-35-6) Čalounictví

 

33-41-L/502 (33-36-6) Dřevěné konstrukce

 

1. Charakteristika studijních oborů:

- Studijní obory zpracování dřeva zabezpečují na úrovni úplného středního odborného vzdělání přípravu na povolání v celém rozsahu dřevařské prvovýroby a druhovýroby, výroby nábytku a čalounické výroby při vhodné dělbě obsahu přípravy mezi jednotlivé studijní obory:  33-41-L/501 Dřevařství, 33-41-L/502 Dřevěné konstrukce, 33-42-L/501 Nábytkářství a 33-42-L/508 Čalounictví.

- Studijní obor 33-41-L/501 Dřevařství připravuje žáky pro celou oblast zpracování dřeva se širokým odborným základem pro dřevařskou prvovýrobu i druhovýrobu. Absolventi se uplatňují jak ve výrobě dřevěných polotovarů, tak i v oblasti dřevostaveb, stavebně truhlářské výroby, dřevěných obalů a podlahovin a výroby jednoduchého nábytku.

- Vzhledem k širokému odbornému základu, který svým rámcovým obsahem pokrývá celou oblast zpracování dřeva, mají absolventi větší možnost uplatnit se v praxi, která přestává být statická a stává se flexibilnější, přizpůsobující se poptávce. Pojetí tohoto studijního oboru je předpokladem pro snadnou rekvalifikaci k výkonu funkcí v příbuzných oblastech.

- Studijní obor 33-41-L/502 Dřevěné konstrukce připravuje žáky pro činnosti technické i řemeslné v oblasti dřevostaveb, dřevěných konstrukcí, dřevěných součástí staveb, dřevěných obalů a palet, výrobků ze dřeva pro zemědělství, služby, zařízení pro volný čas, včetně údržby a oprav dřevěných staveb, konstrukcí a výrobků. Zahrnuje rovněž pomocné a zabezpečovací konstrukce, zejména ve stavebnictví.

- Studijní obor 33-42-L/501 Nábytkářství připravuje žáky pro činnosti v oblasti konstrukční, technologické a organizační přípravy kusové i sériové výroby nábytku, pro technické funkce ve výrobě a prodeji nábytku a pro řešení základních problémů tvorby interiérů, případně exteriérů v souvislosti s vybavením nábytkem.

- Studijní obor obsahuje zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů, konstrukční řešení a technologii výroby nábytkových součástí, dílců a podskupin i montáže nábytku. Zahrnuje rovněž provádění odborných oprav nábytku.

- Studijní obor 33-42-L/508 Čalounictví připravuje žáky pro činnosti v oblasti konstrukční přípravy, technologické přípravy a řízení sériové a kusové výroby čalouněného nábytku, práce dekoratérské a úpravy interiérů, zpracování materiálů podle funkce, velikosti a složitosti čalouněných výrobků. Připravuje pro zvládnutí technologie výroby, a to jak ručním, tak strojním způsobem, zahrnuje i provádění oprav čalouněného nábytku.

- Studijní obory jsou orientovány především na progresivní konstrukce, technologie a výrobní zařízení, vědomosti a dovednosti v oblasti organizace, řízení a provozního hospodaření a pojetí výroby průmyslové a řemeslné (malovýroby).

- Zahrnují specifickou přípravu pro vysoce kvalifikované techniky a pracovníky technicko - organizačního řízení výroby, schopné podnikání podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem, a to v odvětví zpracování dřeva obecně i podle specifiky jednotlivých studijních oborů.

- Studijní obory připravují také pro studium na vysokých školách. Úspěšné absolvování podmiňují i jiné vyšší formy vzdělání v oboru i mimo obor dle zájmu absolventa a potřeb společnosti.

2. Charakteristika obsahu vzdělání:

- Obsah vzdělání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia a po zapracování kvalifikovaně vykonávat činnosti ve středně technických funkcích, podnikat v oblasti dřevařské prvovýroby a druhovýroby.

- Střední odborná škola poskytuje vzdělání všeobecné a odborné. Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty společenskovědní, matematicko-přírodovědné a tělesná výchova na úrovni požadovaného úplného středního vzdělání.

- Učivo českého jazyka vytváří základ pro rozvoj kultivovaného, stylisticky i gramaticky správného projevu, literární tematika seznamuje žáky se společenskou a uměleckou funkcí literatury, s jejími vývojovými etapami, motivuje žáky k intelektuálnímu rozvoji vlastní osobnosti, přispívá k trvalému vztahu k estetickým hodnotám.

- Cílem výuky cizího jazyka je vytvářet základní komunikativní dovednosti, motivovat ho k práci s cizojazyčnou odbornou literaturou, přibližovat poznatky o zemích mluvících vyučovaným jazykem.

- Vyučovací předmět občanská nauka uvádí žáky do základní problematiky psychologie, sociologie, politologie, filozofie, etiky a náboženství.

- Úkolem dějepisu je podat ucelený obraz vývoje národních dějin v souvislosti s dějinami světovými. Přibližuje vzájemné vztahy mezi konkrétními historickými fakty a zákonitostmi, které historický vývoj charakterizují.

- Učivo matematicko - přírodovědných předmětů poskytuje žákům soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni a současně rozvíjí schopnost žáků získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělání.

- Tělesná výchova rozvíjí motoriku žáka, všeobecné pohybové schopnosti a specifické pohybové dovednosti. Přispívá tím i k upevňování volních vlastností, fyzické zdatnosti a zdraví.

- Složka odborného vzdělání je tvořena základním odborným a speciálním odborným učivem.

- Základní odborné učivo poskytuje širší obecně platné vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti metod myšlení a práce. Je základem přizpůsobivosti absolventa v rámci oboru. Základní odborné učivo poskytuje znalosti vztahů technologických, ekonomických, ekologických a společenských při řešení praktických úkolů v oblasti zpracování dřeva.

Speciální odborné učivo je koncipováno tak, aby umožnilo absolventům uplatnění v rozvíjejících se technických, technologických a ekonomických podmínkách oboru.

V rámci doporučených volitelných předmětů může škola nabídnout svým žákům prohloubení odbornosti v oboru, rozšíření vědomostí pro uplatnění v odborné praxi, anebo přípravu na pokračování ve studiu na vysoké škole.

3. Metody a formy výchovně vzdělávací práce:

- Metody a formy výchovně vzdělávací práce, které zprostředkují obsah učiva, volí vyučující v souladu s výchovně - vzdělávacími cíli studijního oboru a jednotlivých vyučovacích předmětů. Při jejich výběru bere ohled na charakter předmětu, situaci v pedagogickém procesu a možnosti školy.

- Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti žáka. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Při volbě metod je třeba omezovat metody popisné a dávat přednost problémovým, příp. i částečně výzkumným metodám, které umožňují soustavně rozvíjet pracovní aktivitu žáků.

- Při samostatném řešení přiměřených problémů se tak vytvářejí předpoklady pro osvojování takových metod myšlení a práce, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů ve společenské praxi.

- S výukovými metodami souvisí i rozvíjení dovedností a návyků používat odbornou literaturu a vytváření potřeby dále se vzdělávat.

- Vedle běžných způsobů práce ve třídě se u odborných předmětů uplatňují cvičení grafická, konstrukční a laboratorní. Doporučuje se práce s výpočetní technikou. Dovednosti získávají žáci v předmětu praxe a při souvislé odborné praxi. Důležité jsou exkurze, besedy s odborníky apod.

- Při všech formách vyučování se respektují závazná platná právní ustanovení, příslušná resortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Podmínky přijetí:

- Do prvního ročníku jsou přijímáni žáci, kteří splnili podmínky výběrového řízení. Studijní obor není vhodný pro žáky se změněnou pracovní schopností. Vzhledem k uplatnění v praxi vyžaduje dobrou fyzickou kondici a vylučuje se jakékoliv vážnější onemocnění.

Způsobilost ke studiu v oboru osvědčuje lékař dle stanovených zdravotních kritérií.

5. Organizace studia:

Studium je organizováno jako:

- čtyřleté denní studium absolventů základní školy,

- dvouleté denní pomaturitní kvalifikační studium absolventů gymnázií a středních odborných škol,

- tříleté denní studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva

V případě, že jsou tato studia organizována jako studia při zaměstnání, prodlužuje se doba trvání přípravy o jeden rok.

6. Směry a možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

- Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.

- Absolvent studijního oboru se může dál vzdělávat v pomaturitním studiu inovačního nebo specializačního charakteru, pokud je střední školou organizováno. Může navštěvovat za účelem prohloubení specifického vzdělání v oboru i různá školení a kurzy. Dle svého zájmu a schopností může absolvent po příslušné přípravě na SOU ve zkrácené době přípravy vykonat závěrečnou zkoušku z řemeslných dovedností a získat výuční list.