CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Pojetí studijního oboru

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Dřevařská a nábytkářská výroba je nástavbovým denním studiem pro absolventy tříletých učebních oborů zpracování dřeva. Připravuje žáky pro technické činnosti v oblasti dřevařské druhovýroby nábytku a to ve dvou zaměřeních:

01 - Dřevěné konstrukce a stavby

02 - Nábytkářství a čalounictví

Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti získané v učebním oboru a je orientován především na progresivní konstrukce, technologie a výrobní zařízení. Rozšiřuje také vědomosti a schopnosti v oblasti organizace, řízení a provozního hospodaření i v malovýrobě.

Studijní obor je monotypní, zahrnuje v sobě specifickou přípravu pro vysoce kvalifikované řemeslníky, techniky a pracovníky technicko-organizačního řízení výroby.

Učivo odborných předmětů navazuje na obsah odborných vyučovacích předmětů zařazených do učebních plánů tříletých učebních oborů. Z této obsahové návaznosti vyplývá i návaznost výchovně vzdělávacích cílů a požadovaná úroveň vědomostí a dovedností, které mají žáci získat. Výchovně vzdělávacím cílem studijního oboru je jednak prohloubení a rozšíření znalostí absolventů tříletých učebních oborů na úroveň úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a jednak umožňuje svým obsahem rozvíjet osvojené vědomosti dalším studiem na vysoké škole a v praxi. Cílem odborných předmětů není znovu vytvářet vědomosti a dovednosti, jejichž osvojení bylo úkolem učiva odpovídajících předmětů v tříletých učebních oborech, ale sjednotit různou vstupní úroveň žáků s ohledem na alternativnost jejich předchozí přípravy v příbuzných učebních oborech.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, získají úplné střední odborné vzdělání a mohou se ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

Charakteristika obsahu vzdělání

Vzdělání poskytované střední odbornou školou má svou složku všeobecnou a odbornou. Rozšíření a doplnění všeobecně vzdělávací složky poskytují žákům vyučovací předměty jazykové a společenskovědní, matematika a přírodovědné předměty včetně tělesné výchovy. Vyučovací předměty chemie a výpočetní technika nemají přímou návaznost na předchozí přípravu v učebním oboru.

Složka odborného vzdělání je tvořena základním odborným a speciálním odborným učivem. Těžiště odborného vzdělání je v oblasti teoretické výuky a zejména v rozvoji intelektuálních dovedností.

Základní odborné učivo poskytuje širší a dlouhodoběji platné vědomosti a dovednosti, zejména však návyky v oblasti metod myšlení a práce. Tvoří základ odborné složky profilu absolventa. Je sem zařazeno učivo technického kreslení, elektrotechniky a automatizace a s potřebnou mírou aplikace učivo strojnictví a ekonomiky.

Speciální odborné učivo je orientováno na jednotlivá zaměření studijního oboru a je koncipováno jako dynamický, alternativní systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických a ekonomických podmínkách. Tvoří je učivo nauky o materiálu, konstrukčního cvičení a technologie.

Integrační funkci pro mezipředmětovou aplikaci odborného učiva plní komplexně vyučovací předměty technická cvičení a praxe včetně souvislé praxe provozní, které umožňují prohloubení znalostí a dovedností.

Pokrytí specifických potřeb, v souladu se schopnostmi a zájmy žáků, umožňuje učivo volitelných předmětů. Doporučené volitelné vyučovací předměty jsou uvedeny v učebním plánu studijního oboru. Dle jeho pojetí je možné zařadit i další volitelné vyučovací předměty.

Ve všech odborných předmětech je kladen důraz na správné technické grafické vyjadřování a posuzování výroby nejen po stránce technické, ale i ekonomické. Jsou rozvíjeny takové vlastnosti, jako jsou rozvážnost a rozhodnost v jednání, samostatnost a pohotovost v myšlení, respektování zásad ochrany zdraví a bezpečnostních předpisů, požární ochrany a ochrany životního a pracovního prostředí.