PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent si ve spojitosti s demokratizací všech sfér života společnosti osvojuje žádoucí formy mezilidských vztahů. Chápe důležitost morálních norem, respektuje ustanovení právního řádu. Učí se potřebné toleranci k názorům druhých. Umí aplikovat získané vzdělání.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné k

- pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému vyjadřování v mateřském jazyku,

- osvojení si základů komunikace v cizím jazyku,

- aplikovanému využívání středoškolské matematiky, fyziky a chemie v praktické činnosti,

- využívání výpočetní techniky a vědomostí o metodách uplatňovaných při formulování úloh pro počítač,

- všestrannému rozvoji pohybových schopností a upevňování zdraví.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována zejména schopností

- přesného technického vyjadřování v písemném i ústním projevu a dovedností práce s odbornou literaturou a to i cizojazyčnou,

- aplikace základů elektrotechniky, elektroniky a automatizovaného řízení ve výrobě i technické obsluze výroby,

- čtení a zhotovování technických výkresů a dalších způsobů grafické komunikace, včetně vědomostí o zobrazování a funkci strojních součástí,

- posoudit vlastnosti materiálů ze dřeva a na bázi dřeva, pomocných materiálů a čalounických materiálů z hledisek technických, ekonomických, užitných a estetických vlastností výrobků,

- posoudit kvalitu vstupních materiálů a hospodárně je využívat ve výrobě, včetně vyhodnocení množství a kvality práce při výrobě individuální (kusové) i průmyslové (sériové),

- využívat znalostí a dovedností konstrukčních řešení dřevěných stavebních prvků, dřevostaveb, dřevěného a čalouněného nábytku, obalů, sportovních a školních potřeb, včetně tvorby interiérů,

- základních způsobů zpracování dřeva a jeho úprav, včetně využití dřevního odpadu,

- vhodně uskladňovat materiály, polotovary a výrobky,

- využívat podstaty operací a řízení výrobních procesů u progresivních výrobních zařízení,

- ovládat, obsluhovat, seřizovat, kontrolovat a provádět běžnou údržbu strojů a zařízení a reagovat na odchylky od technologického režimu.

- ovládat principy měření a regulace provozních technologických veličin jako jsou např. tlak, teplota, vlhkost aj.,

- vypracovávat a používat technickou dokumentaci v projektování a řízení konkrétních technologických postupů nebo jejich částí při uplatnění optimalizace výroby,

- zabezpečovat ochranu výrobků ze dřeva, jejich údržbu a opravy,

- podílet se na zkoušení a hodnocení výrobků, ovládat hlavní systémy hodnocení výrobků a hlediska (funkční, konstrukční, ekonomická, estetická a tvorby životního prostředí),

- uplatňovat principy ekonomiky tržního hospodářství a poznatky o vedení pracovních kolektivů, psychologie práce a sociologie.

Profil absolventa je dotvářen v rámci možností úprav učebního plánu studijního oboru při alternativním zpracování odborného obsahu a dále výběrem volitelných vyučovacích předmětů.