MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, m1ádeže tělovýchovy ČR dne 30. srpna 1993
čj. 22 206/93-23 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

33-41-L/503 (33-38-4/01) DŘEVAŘSKÁ A NÁBYTKÁŘSKÁ VÝROBA
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE A STAVBY


Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů zpracování dřeva

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. 2.
A. Povinné vyučovací předměty 33 33 66
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura CJL 2 2 4
Cizí jazyk CIJ 3 3 6
Základy společenských věd ZSV 1 1 2
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika MAT 2 2 4
Fyzika FYZ - 2 2
Chemie CHE 2(1) 2(1) 4(2)
Obsluha osobních počítačů OOP 2(2) 2(2)
3. Tělesná výchova
4. Odborné
Technické kreslení TEK 2(1) - 2(1)
Strojnictví STR 2 3(1) 5(1)
Elektrotechnika a automatizace ELA - 2(1) 2(1)
Ekonomika a řízení EKR 2(1) 2(1) 4(2)
Nauka o materiálu NAM 3(1) 3(1)
Technologie TEC 3(1) 3(1) 6(2)
Technická cvičení TCC - 3(3) 3(3)
Konstrukce KON 3(3) 2(2) 5(5)
Praxe PRA 2(2) 2(2) 4(4)
Volitelný předmět VOP 2 2 4
B. Doporučené volitelné předměty
Průmyslové obrábění dřeva 2 2 4
Čalounictví 2 2 4
Dřevěné konstrukce a stavby 2 2 4
Stavební truhlářství 2 2 4
Ekonomika podniku 2 2 4
C. Doporučené nepovinné předměty
Cvičení z výpočetní techniky - 2(2) 2(2)
Životní prostředí 2 nebo 2 2
Estetická výchova 2 nebo 2 2
Psychologie - 2 2
Matematika - 2 2
Fyzika - 2 2
Další cizí jazyk 2 2 4
Konverzace v cizím jazyku 2 2 4
Sportovní hry 2 2 4

Zaměření studia:

01 Dřevěné konstrukce a stavby
02 Nábytkářství a čalounictví

Poznámky:

1. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných a volitelných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až do 10 % celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět.

2. Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30 % celkové hodinové dotace předmětu v ročníku, a to vzhledem ke vstupním znalostem studentů (dle zaměření absolvovaného učebního oboru), k aktualizaci učiva a specifickým potřebám uplatnění v regionu. Schvaluje ředitel školy.

3. Struktura doporučených volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru, zájmu žáků a jejich předpokládaného uplatnění. Je plně v kompetenci ředitele školy. Škola má možnost zvolit i jiné předměty než doporučené, a to dle potřeby regionu, souvislosti s absolvovaným vyučením studentů, případně personálními a materiálními podmínkami školy. Výběrem volitelných předmětů a jejich hodinovými dotacemi mohou jednotlivé školy specifikovat své zaměření v souladu s potřebami stavební praxe.

4. Volba a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Doporučené nepovinné předměty umožní studentům doplnit si vědomosti v případě předpokládaného pokračování ve studiu nebo rozvíjet osobnost podle jejich zájmu.

5. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Ředitel střední školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída vždy dělí na skupiny.

6. Ředitel školy určí 1-4 týdny z časové rezervy na souvislou odbornou praxi např. formou stáže u firmy nebo organizace, a to v každém ročníku. Náplň této odborné praxe by měla být v souladu se zaměřením studia a profilem absolventa. Hodnocení odborné praxe se promítne do předmětu praxe.

7. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Doporučené odborné předměty, jejichž učivo je obsahem teoretické zkoušky z odborných předmětů, jsou technologie a konstrukce, případně ekonomika a řízení nebo volitelný odborný předmět podle zaměření, vždy v širších odborných souvislostech.

8. Zaměření nástavbového studia 01 Dřevěné konstrukce a stavby a 02 Nábytkářství a čalounictví je tvořeno výběrem volitelných předmětů a alternativou obsahu učiva odborných předmětů.