MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, m1ádeže tělovýchovy ČR dne 30. srpna 1993
čj. 22 206/93-23 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

33-41-L/503 (33-38-4/01) DŘEVAŘSKÁ A NÁBYTKÁŘSKÁ VÝROBA
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE A STAVBYNástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů zpracování dřeva


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. 2. 3.
A. Povinné vyučovací předměty 16 16 16 48
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura CJL 1 1 2 4
Cizí jazyk CIJ 2 2 2 6
Základy společenských věd ZSV 1 - - 1
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika MAT 1 1 2 4
Fyzika FYZ 1 - - 1
Chemie CHE 2 - - 2
3. Odborné
Technické kreslení TEK 1 - - 1
Strojnictví STR 1 1 - 2
Elektrotechnika a automatizace ELA - 1 - 1
Ekonomika a řízení EKR 1 2 - 3
Nauka o materiálu NAM 2 - - 2
Technologie TEC 2 2 2 6
Technická cvičení TCC - 2 2 4
Konstrukce KON 1 2 2 5
Volitelné předměty VOP - 2 4 6
B. Doporučené volitelné předměty
Průmyslové obrábění dřeva POD - 2 2 4
Čalounictví CAL - 2 2 4
Dřevěné konstrukce a stavby DKS - 2 2 4
Stavební truhlářství STT 2 2 4
Ekonomika podniku EPO - 2 2 4
Obsluha osobních počítačů OOP - 2 případně 2 2-4
Psychologie PSY - - 1 1
Životní prostředí ZIP - - 1 1

Zaměření studia:

01 Dřevěné konstrukce a stavby
02 Nábytkářství a čalounictví

Poznámky:

1. Večerní a dálková forma tohoto studia dává možnost studia při zaměstnání absolventům tříletých učebních oborů zpracování dřeva, kteří pracují v tomto odvětví.

2. Pro kvalitnější studijní přípravu je možno organizovat kombinované studium, např. střídání denní formy studia se studiem dálkovým při zachování celkového počtu hodin podle učebního plánu. Při kombinovaném studiu je možno v souvislosti s rozsahem denního studia délku přípravy odpovídajícím způsobem zkrátit. Kombinované studium se organizuje v souladu s platnými předpisy.

3. Počty konzultačních hodin v ročníku, stanovené učebním plánem dálkového studia, jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne o uspořádání cyklu konzultačních hodin.

4. V závěru každého pololetí vykonají studenti zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky nejvýše ze dvou předmětů.

5. Vyučuje se podle učebních osnov denního studia, rozsah učiva přizpůsobí vyučující znalostem studentů z učebních oborů a jejich předchozí odborné praxe.

6. Dále platí body č. 1.,2.,3.,7.,8. poznámky k učebnímu plánu denního studia.