PROFIL ABSOLVENTA

 

33-41-M/001 (33-31-6) Dřevařství

 

Ve skupině studijních oborů:

33-41-M/001 (33-31-6) Dřevařství

 

33-42-M/001 (33-32-6) Nábytkářství

 

33-42-M/002 (33-35-6) Čalounictví

 

33-41-M/002 (33-36-6) Dřevěné konstrukce

 

Absolvent studijních oborů zpracování dřeva je připraven pro budoucí uplatnění v odpovídajících pracovních a společenských funkcích.

Úplné střední odborné vzdělání rozvíjí osobnost absolventa tím, že upevňuje jeho mravní a charakterové vlastnosti, rozvíjí a rozšiřuje obecné schopnosti včetně schopnosti adaptace na měnící se podmínky společenské reality, prohlubuje vztah k práci, zdokonaluje komunikační možnosti. Toto vzdělání poskytuje absolventovi také potřebné poznatky o přírodě, člověku a společnosti, umožňuje mu chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonům a zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat je.

Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby mohl vykonávat činnosti středních technicko - hospodářských pracovníků v oblasti zpracování dřeva.

Absolvent má umět získávat, kriticky hodnotit, třídit a využívat informace a jevech, procesech, které jsou významné pro vytváření názorů, postojů a přesvědčení v rozličných oblastech života a pro činnost občana a odborníka. Má si vytvářet vlastní názory na základní problémy pracovní i životní, konfrontovat je s názory druhých a ověřovat si zkušenosti.

Měl by mít vypěstovanou potřebu soustavného celoživotního vzdělávání, které zvyšováním kvalifikace umožňuje trvalou inovaci odborných poznatků a rozšiřování kulturního obzoru. Má se podílet na řízení života společnosti zodpovědnou prací a veřejnou činností, jednat v souladu s právními a morálními normami společnosti.

Absolvent studijních oborů zpracování dřeva má mít tyto schopnosti:

- samostatně myslet, pohotově se rozhodovat a rozhodně jednat

- aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve společenské praxi

- iniciativně a samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat

v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině,

- respektovat zásady péče o životní prostředí

- získávat a využívat vědeckotechnické informace v pracovní činnosti, dále se vzdělávat.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné:

- k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému používání mateřského jazyka ve všech komunikativních situacích, a to jak obecných, tak profesních

- k samostatnému a přiměřeně jazykově správnému jednání ve vzniklé komunikativní situaci v cizím jazyce, k porozumění odbornému textu v tomto jazyce a k používání slovníku a jiných pomůcek

- k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění, jejich hlavních vývojových etap a rysů k vytvoření uvědomělých čtenářských návyků,

- k poznání a pochopení historického vývoje ČR a významných období světových dějin,

- k osvojení širokého základu středoškolské matematiky,

- k získání poznatků o nejdůležitějších fyzikálních jevech i zákonitostech a k aplikaci získaných poznatků v praxi,

- k rozvoji motoriky, všeobecných i specifických pohybových schopností a dovedností.

Odborná složka profilu absolventa studijních oborů zpracování dřeva je charakterizována zejména schopností:

- přesného technického vyjadřování v písemném i ústním projevu, dovedností práce s odbornou literaturou včetně cizojazyčné

- aplikace základů elektrotechniky, elektroniky a automatizovaného

řízení ve výrobě i technické obsluze výroby

- čtení a zhotovování technických výkresů a dalších způsobů grafické komunikace, včetně vědomostí o zobrazování a funkci částí strojů,

- posoudit vlastnosti materiálů ze dřeva a na bázi dřeva a dalších materiálů z hledisek technických, ekonomických, užitných a estetických vlastností konstrukcí a výrobků

- vhodně uskladňovat materiály, polotovary a výrobky

- ovládat možnost zpracování dřeva a jeho úprav, včetně využití dřevního odpadu

- obsluhovat, seřizovat a provádět běžnou údržbu strojů a zařízení, reagovat na odchylky od technologického režimu

- zabezpečovat ochranu výrobků, jejich údržbu a opravy

- ovládat principy měření a regulace technologických veličin

- vypracovávat a používat technickou dokumentaci v projektování a řízení konkrétních technologických procesů nebo jejich částí při uplatnění optimalizace výroby

- podílet se na zkoušení a hodnocení konstrukcí, ovládat hlavní systémy hodnocení konstrukcí z hledisek fyzikálních, mechanických, konstrukčních, funkčních, chemických a biologických, ekonomických, estetických a tvorby životního prostředí

- uplatňovat principy ekonomiky tržního hospodářství a poznatky o vedení pracovních kolektivů, psychologie práce a sociologie

- respektovat zásady bezpečnosti a ochrany při práci a požární ochrany.

Specifická složka profilu absolventa studijního oboru Dřevařství je charakterizována zejména schopností:

- využívat znalostí a dovedností konstrukčních řešení k hodnocení výrobků dřevařského průmyslu, zkoušení a hodnocení konstrukcí

- aplikace všech způsobů výroby polotovarů, zejména řeziva, dýh a překližkovaných, aglomerovaných a ostatních materiálů na bázi dřeva s využitím progresivních výrobních zařízení

- aplikace technologie výroby dřevařských výrobků, stavebně truhlářských výrobků, dřevěných podlahovin a obalů, nábytku a částí dřevostaveb

- ovládat principy montáže dřevařských výrobků.

Specifická složka profilu absolventa studijního oboru Dřevěné konstrukce je charakterizována zejména schopností

- využívat znalosti a dovednosti konstrukčních řešení dřevěných stavebních prvků, dřevostaveb, dřevěných součástí staveb, obalů, palet a dalších výrobků ze dřeva

- ovládat principy montáže a osazování dřevěných součástí staveb

z hlediska technických požadavků na jejich vlastnosti

- ovládat jednoduché statické výpočty při řešení konstrukcí.

Specifická složka profilu absolventa studijního oboru Nábytkářství je charakterizována zejména schopností:

- využívat znalosti a dovednosti konstrukčních řešení nábytku

- uplatňovat ergonomické a antropometrické požadavky při tvorbě nábytku

- zabezpečovat ochranu nábytku, jeho údržbu a opravy

- podílet se na zkoušení a hodnocení konstrukcí nábytku

Specifická složka profilu absolventa studijního oboru Čalounictví je charakterizována zejména schopností:

- využívat znalosti a dovednosti konstrukčních řešení čalouněného nábytku

- uplatňovat ergonomické a antropometrické požadavky při tvorbě čalouněného nábytku

- zabezpečovat ochranu čalouněného nábytku, jeho údržbu a opravy

- podílet se na zkoušení a hodnocení konstrukcí nábytku

Profil absolventa je dotvářen v rámci volností učebního plánu studijního oboru i jednotlivých vyučovacích předmětů a dále využitím volitelných vyučovacích předmětů.