PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3342L Nábytkářství

Studijní obor:

33-42-L/502 (33-38-4) Dřevařská a nábytkářská výroba

Zaměření:

Dřevařství

Nábytkářství a čalounictví

Stavební truhlářství

Dřevěné konstrukce

Obchod a ekonomika

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1         Výsledky vzdělávání

Absolventi studijního oboru dřevařská a nábytkářská výroba jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným i odborným vzděláním. Jejich příprava byla směřována do tří základních oblastí - rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život v občanské společnosti a příprava pro pracovní uplatnění.

Odborné vzdělávání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných pro uplatnění v různých okruzích pracovních činností v dřevozpracujícím odvětví. Důraz je kladen na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti na konkrétní situace charakteristické pro různá povolání související se zpracováním dřeva. Jedná se zejména o pochopení souvislostí mezi vlastnostmi jednotlivých materiálů a jejich technologickými možnostmi zpracování při realizaci výrobního procesu konkrétního výrobku, nebo jeho části. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj komplexního pohledu na řešenou problematiku, včetně otázek bezpečnosti práce a vlivu na životní prostředí a zdraví člověka. Společný odborný základ směřuje k získání širšího rozsahu kompetencí, které umožní absolventům hledat a nacházet zaměstnání v širší oblasti trhu práce, popřípadě umožní jejich bezproblémovou rekvalifikaci.

 

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Absolventi studijního oboru dřevařská a nábytkářská výroba byli v průběhu přípravy vedeni k tomu, aby

-          ovládali základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-          komunikovali s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovávali obecně uznávaná pravidla slušného chování,

-          uvědomovali si svou identitu a lidská práva, dovedli je obhajovat a zároveň plnili své morální a zákonné povinnosti,

-          poznali jiné kultury a nacházeli ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,

-          uznávali lidi jiného etnického původu, náboženství, nebo kultury za sobě rovné a ctili jejich práva,

-          rozuměli fungování demokracie a byli schopni aktivního občanského života,

-          využívali svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání,

-          vyjadřovali se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně,

-          dovedli pracovat s informacemi z různých zdrojů, včetně elektronických médií a přistupovali k nim kriticky, uvědomovali si nutnost posouzení validity informačních zdrojů,

-          samostatně pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

-          používali cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, k poznávání kulturního bohatství jiných národů i k vzájemnému porozumění a pochopení,

-          dokázali cizí jazyk, který studovali, používat pro potřeby svého povolání,

-          uměli používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích,

-          rozuměli vztahu člověka a přírody, jednali ekologicky,

-          chápali význam umění pro člověka a dovedli si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty, jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

-          usilovali o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,

-          uměli chránit zdraví a věděli, jak si mají počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

 

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Absolventi studijního oboru dřevařská a nábytkářská výroba byli připravováni, aby

-          uměli rozlišovat obsah základních ekonomických pojmů a správně je používali, znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, společenské a finanční ohodnocení dané profese, pracovní činnosti a práva,

-          pracovali a jednali hospodárně, měli reálnou představu o kvalitě své práce a svých pracovních předpokladech, chápali podstatu, cíl a riziko podnikání, znali a uměli realizovat základní aktivity potřebné k založení firmy,

-          měli představu o vztahu mezi skutečným tvarem výrobku, nebo jeho součásti a zobrazením,

-          uměli číst technické výkresy, znázornit grafickou formou náčrtu, technického výkresu i počítačové grafiky skutečný tvar výrobku, součásti podle skutečnosti i podle představy,

-          znali materiály, jejich vlastnosti a možnosti použití ve výrobě, dokázali posoudit jejich technické, ekonomické a užitné vlastnosti, volit vhodné podmínky a způsoby jejich uskladnění, provádět a vyhodnocovat zkoušky vlastností a vyhodnocovat jejich výsledky,

-          dodržovali způsoby hospodárného a ekologického užívání a likvidace materiálů po skončení jejich životnosti,

-          sledovali vývoj strojně-technologického zařízení, jejich možnosti a aplikovali tyto poznatky ve výrobní praxi, využívali znalostí o principech činnostech strojně-technologických zařízení pro dané pracovní činnosti a při návrzích technologických postupů výroby,

-          ovládali principy měření, řízení a regulace, byli seznámeni s obsluhou, seřizováním a běžnou údržbou strojů a zařízení,

-          navrhovali pro zvolené typy výrobků vhodné konstrukční řešení s vhodnou skladbou materiálů, prováděli konstrukční přípravu výroby daného výrobku,

-          zvolili, případně navrhnuli vhodný technologický postup, nebo jeho varianty, pro zhotovení daného výrobku,

-          prováděli technologickou přípravu výroby daného výrobku,

-          sledovali trendy vývoje technologií a aplikovali tyto poznatky v praxi,

-          orientovali se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovali je,

-          chápali bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i svých spolupracovníků,

-          respektovali platné právní předpisy, zákony, prováděcí vládní nařízení, vyhlášky a normy vztahující se k bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržovali je a vyžadovali jejich dodržování,

-          používali osobní ochranné pomůcky podle platných předpisů, používali technické vybavení odpovídající bezpečnostním a požárním předpisům, dodržovali systém pravidelných kontrol bezpečnosti a hygieny práce,

-          znali a sledovali možná pracovní rizika související se zaměřením pracovních činností a napomáhali k jejich odstraňování či snižování.

2         Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi studijního oboru 33–42–L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba mají široké uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu – v prvovýrobě, v druhovýrobě i při obchodování s materiály a výrobky. Absolventi se uplatní zejména na střední a nižší úrovni řízení a organizaci výroby – jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, referenti v oblasti kontroly jakosti a kvality, ekonomiky a obchodu (zásobovači, odbytáři, cenaři). Absolventi se rovněž uplatní jako návrháři, konstruktéři, technologové, operátoři výroby a v oblasti logistiky.

Škola realizuje specifickou přípravu žáků na povolání příslušným zaměřením pro různé oblasti dřevařské výroby podle svých možností, regionálních požadavků a požadavků trhu práce.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.