MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 29. 7. 2003, č. j. 23 973/2003-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

33-42-L/502 (33-38-4) Dřevařská a nábytkářská výroba


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka*)

3

Matematika

6

Fyzika

2

Chemie

2

Tělesná výchova

4

Informační technologie

4

Ekonomika

4

Odborné kreslení

2

Nauka o materiálech

2

Výrobní zařízení

3

Konstrukce

8

Technologie

7

Technická cvičení

2

Praxe

3

b) výběrové a volitelné

2

Celkem hodin týdně

66

B. Nepovinné

 

 

*) Hodinovou dotaci pro vyučovací předmět občanská nauka – 3 hodiny v učebním plánu celkem je možné také rozdělit na: 1 hodina – občanská nauka, kde by obsahem byla filozofie a filozofická etika, a 2 hodiny – dějepis, kde by těžiště výuky tvořily dějiny 20. století.


 

Poznámky:

1.       Učební plán (obecný) je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a je pro školu závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, při dopracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Při dopracování učebního plánu (obecného) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, konstrukce a technologii do obou ročníků.

3.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do obou ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v žádném ročníku menší než 28 a větší než 33 vyučovacích hodin.

4.       Zařazení výběrových a volitelných předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy – učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů a obecně stanovený učební plán umožňují směřovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů. Škola získá větší prostor při organizování výuky a používání různých metodických postupů. Jako výběrové a volitelné předměty je možné zařadit např. předměty čalounictví, průmyslové obrábění dřeva, dřevěné konstrukce a stavby, vnitřní architektura, stavební truhlářství, ekonomika podnikání, psychologie práce, počítačová grafika, účetnictví, právní předpisy, další cizí jazyk. Hodiny stanovené pro výběrové a volitelné předměty lze také využít k posílení hodinové dotace odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů z kategorie základní předměty (a), o posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.

5.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT.

6.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

7.       Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní vyučovací předmět. V učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu až 30 % celkové hodinové dotace, směřující zejména s ohledem ke vstupním znalostem žáků, k aktualizaci a inovaci učiva a specifickým potřebám uplatnění v regionu. Uvedené úpravy nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

8.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

A. Povinné

 

 

 

a) základní

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

3

3

6

Občanská nauka

2

1

3

Matematika

3

3

6

Fyzika

-

2

2

Chemie

2

-

2

Tělesná výchova

2

2

4

Informační technologie

2

2

4

Ekonomika

2

2

4

Odborné kreslení

2

-

2

Nauka o materiálech

2

-

2

Výrobní zařízení

3

-

3

Konstrukce

4

4

8

Technologie

3

4

7

Technická cvičení

-

2

2

Praxe

-

3

3

b) výběrové a volitelné

-

2

2

Počet hodin celkem

33

33

66

B. Nepovinné

 

 

 

 

Poznámky:

1.       Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu obecnému, proto platí všechny poznámky k němu uvedené, včetně tabulky „Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku“ a „Přehled začlenění klíčových dovedností“.

 

 

obecný Učební plán

 

Večerní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin za celé období studia
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

3 (1, 1, 1)

Cizí jazyk

4 (2, 1, 1)

Občanská nauka

3 (1, 1, 1)

Matematika

3 (1, 1, 1)

Fyzika

1 (1, -, -)

Chemie

1 (1, -, -)

Informační technologie

3 (1, 1, 1)

Ekonomika

3 (1, 1, 1)

Odborné kreslení

2 (1, 1, -)

Nauka o materiálech

2 (1, 1, -)

Výrobní zařízení

3 (1, 2, -)

Konstrukce

5 (1, 2, 2)

Technologie

6 (2, 2, 2)

Technická cvičení

3 (-, 1, 2)

b) výběrové a volitelné

3 (-, -, 3)

Počet hodin celkem

45 (15, 15, 15)

B. Nepovinné

 

 
 

Poznámky:

1.       Učební plán (obecný) večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy a je pro školu závazný. Studium je tříleté a v závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán (obecný) pro večerní studium obdobným způsobem, jako učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech ročnících 15 vyučovacích hodin, tj. celkem 45 vyučovacích hodin za celé studium.

3.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí v tematickém plánu podle týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.       Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia. Tělesná výchova a praxe se ve večerním studiu nezařazuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů.

5.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

obecný Učební plán

 

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin za celé období studia
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

40 (10, 10, 20)

Cizí jazyk

40 (20, 10, 10)

Občanská nauka

30 (10, 10, 10)

Matematika

30 (10, 10, 10)

Fyzika

10 (10, -, -)

Chemie

10 (10, -, -)

Informační technologie

30 (10, 10, 10)

Ekonomika

30 (10, 10, 10)

Odborné kreslení

20 (20, -, -)

Nauka o materiálech

20 (10, 10, -)

Výrobní zařízení

30 (10, 20, -)

Konstrukce

60 (-, 30, 30)

Technologie

60 (20, 20, 20)

Technická cvičení

20 (-, -, 20)

b) výběrové a volitelné

50 (10, 20, 20)

Počet hodin celkem

480 (160, 160, 160)

B. Nepovinné

 

 
 

Poznámky:

1.       Učební plán (obecný) dálkového studia je tříletý a stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy a je pro školu závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.       Škola dopracuje učební plán (obecný) pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán (obecný) pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 160 konzultačních hodin, tj. celkem 480 konzultačních hodin za celé studium.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy podle podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku, stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia, jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu, nebo podle jinak uspořádaného plánu konzultací.

5.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech vyučovacích předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří vyučovacích předmětů.

6.       Pro dálkové studium platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia. Tělesná výchova se v dálkovém studiu nezařazuje, pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů.

7.       Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.