MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo ministerstvo školství, m1ádeže tělovýchovy ČR dne 30. srpna 1993
čj. 22 206/93-23 s platností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

33-42-L/503 ( 33-38-4/02) DŘEVAŘSKÁ A NÁBYTKÁŘSKÁ VÝROBA
- NÁBYTKÁŘSTVÍ A ČALOUNICTVÍNástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů zpracování dřeva

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. 2. 3.
A. Povinné vyučovací předměty 220 220 180 620
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura CJL 20 10 10 40
Cizí jazyk CIJ 20 20 20 60
Základy společenských věd ZSV 10 - - 10
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika MAT 15 20 20 55
Fyzika FYZ 15 - - 15
Chemie CHE 30 - - 30
3. Odborné
Technické kreslení TEK 15 - - 15
Strojnictví STR 15 15 - 30
Elektrotechnika a automatizace ELA - 15 - 15
Ekonomika a řízení EKR 15 20 - 35
Nauka o materiálu NAM 25 - - 25
Technologie TEC 25 25 30 80
Technická cvičení TCC - 25 30 55
Konstrukce KON 15 30 30 75
Volitelné předměty VOP - 40 40 80
B. Doporučené volitelné předměty
Průmyslové obrábění dřeva POD - 20 20 40
Čalounictví CAL - 20 20 40
Dřevěné konstrukce a stavby DKS - 20 20 40
Stavební truhlářství STT 20 20 40
Ekonomika podniku EPO - 20 20 40
Obsluha osobních počítačů OOP - 20 případně 20 20-40
Psychologie PSY - - 20 20
Životní prostředí ZIP - 20 nebo 20 20

Zaměření studia:

01 Dřevěné konstrukce a stavby
02 Nábytkářství a čalounictví

Poznámky:

1. Večerní a dálková forma tohoto studia dává možnost studia při zaměstnání absolventům tříletých učebních oborů zpracování dřeva, kteří pracují v tomto odvětví.

2. Pro kvalitnější studijní přípravu je možno organizovat kombinované studium, např. střídání denní formy studia se studiem dálkovým při zachování celkového počtu hodin podle učebního plánu. Při kombinovaném studiu je možno v souvislosti s rozsahem denního studia délku přípravy odpovídajícím způsobem zkrátit. Kombinované studium se organizuje v souladu s platnými předpisy.

3. Počty konzultačních hodin v ročníku, stanovené učebním plánem dálkového studia, jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne o uspořádání cyklu konzultačních hodin.

4. V závěru každého pololetí vykonají studenti zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky nejvýše ze dvou předmětů.

5. Vyučuje se podle učebních osnov denního studia, rozsah učiva přizpůsobí vyučující znalostem studentů z učebních oborů a jejich předchozí odborné praxe.

6. Dále platí body č. 1.,2.,3.,7.,8. poznámky k učebnímu plánu denního studia.