MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 7. června 1991 č.j. 17 687/91-21 s účinností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

33-42-L/5005 (33-38-6/02) DŘEVAŘSKÁ A NÁBYTKÁŘSKÁ VÝROBA
- NÁBYTKÁŘSTVÍ A ČALOUNICTVÍ

Nástavbové denní studium pro absolventy tříletých učebních oborů zpracování dřeva
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. Celkem
Vyučovací předměty 33 33 66
A. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura CJL 2 2 4
Cizí jazyk CIJ 3 3 6
Nauka o společnosti NAS 1 1 2
Matematika MAT 2 2 4
Fyzika FYZ - 2 2
Chemie CHE 2 2 4
Výpočetní technika VYT 2(2) - 2(2)
Tělesná výchova TEV 2 2 4
B. Odborné
Technické kreslení TEK 2(1) - 2(1)
Strojnictví STR 2 3(1) 5(1)
Elektrotechnika a automatizace ELA - 2(1) 2(1)
Ekonomika a řízení EKR 2(1) 2(1) 4(2)
Nauka o materiálu NAM 3(1) - 3(1)
Technologie TEC 3(1) 3(1) 6(2)
Technická cvičení TCC - 3(3) 3(3)
Konstrukční cvičení KOC 3(3) 2(2) 5(5)
Praxe PRA 2(2) 2(2) 4(4)
C. Volitelný předmět VOP 2 2 4
Doporučené volitelné předměty
Cvičení z výpočetní techniky
Životní prostředí
Estetická a společenská výchova
Psychologie práce
Průmyslové obrábění dřeva
Čalounictví
Dřevěné konstrukce a stavby
Stavební truhlářství


Poznámky :

1. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v 1. a 2. ročníku může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až do 10 % celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět.

2. Při vyučování jednotlivým předmětům lze využít možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30 % v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobení specifickým potřebám.

3. Počet hodin v závorce udává počet hodin a cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin.

4. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu týdně s tím, že tato hodina nebude považována za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

5. Struktura volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je plně v kompetenci ředitele školy. Škola má možnost zvolit i jiné předměty než doporučené, a to podle profesionálních i osobních potřeb a zájmů žáků v souvislosti s jejich dřívějším vyučením, personálních a materiálních podmínek škol a potřeb regionu.

6. Volba a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy, který také schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi.

7. Zaměření nástavbového studia 01 Dřevěné konstrukce a stavby a 02 Nábytkářství a čalounictví je tvořeno výběrem volitelných předmětů a alternativou učiva odborných předmětů.