MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 22. prosince 1995, č.j. 13 711/94-23 s platností od 1. září 1995

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

33-42-M/002
(33-35-6) Čalounictví

 

Denní studium absolventů základní školy:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné předměty

33

33

33

33

132

1. Společenskovědní

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

2. Matematicko-přírodovědní

Matematika

4(1)

3(1)

3

-

10(2)

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

2

-

-

4

3. Tělesná výchova

2

2

2

2

8

4. Odborné

Technické kreslení

3(2)

2(2)

-

-

5(4)

Výpočetní technika

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Strojnictví

2(1)

-

-

-

2(1)

Elektrotechnika a automatizace

-

-

3(1)

-

3(1)

Ekonomika

-

-

2(1)

3(1)

5(2)

Nauka o materiálech

3(1)

3(1)

-

-

6(2)

Výrobní zařízení

-

2

2

-

4

Odborné kreslení

2(2)

-

-

-

2(2)

Konstrukce

-

2(2)

3(3)

4(4)

9(9)

Technologie

-

4

4(1)

4(1)

12(2)

Technická cvičení

-

-

2(2)

2(2)

4(4)

Praxe

3(3)

3(3)

4(4)

7(7)

17(17)

B.Volitelné předměty

-

-

2

4

6

 

Denní kvalifikační pomaturitní studium absolventů gymnázií a středních odborných škol:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1.

2.

Celkem

A. Povinné předměty

33

33

66

Technické kreslení

3(3)

-

3(3)

Výpočetní technika

-

2(2)

2(2)

Strojnictví

2

-

2

Elektrotechnika a automatizace

-

2(1)

2(1)

Ekonomika

2(1)

2(1)

4(2)

Nauka o materiálech

6(2)

-

6(2)

Výrobní zařízení

2

2

4

Konstrukce

4(4)

5(5)

9(9)

Technologie

4(1)

5(1)

9(2)

Technická cvičení

-

3(3)

3(3)

Praxe

8(8)

8(8)

16(16)

B. Volitelné předměty

2

4

6

 

Denní studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1.

2.

3.

Celkem

A. Povinné předměty

33

33

33

99

1. Společenskovědní

Český jazyk a literatura

3

2

3

8

Cizí jazyk

3

3

3

9

Občanská nauka

-

1

1

2

2. Matematicko-přírodovědní

Matematika

4(2)

3

2

9(2)

Fyzika

2

-

-

2

Chemie

2

2

-

4

3. Tělesná výchova

2

2

2

6

4. Odborné

Technické kreslení

2(2)

-

-

2(2)

Výpočetní technika

2(2)

-

-

2(2)

Elektrotechnika a automatizace

-

3(1)

-

3(1)

Ekonomika

-

2(1)

2(1)

4(2)

Nauka o materiálech

3(1)

-

-

3(1)

Výrobní zařízení

2(1)

2

-

4(1)

Odborné kreslení

2(2)

-

-

2(2)

Konstrukce

2(2)

3(3)

4(4)

9(9)

Technologie

2

3(1)

4(1)

9(2)

Technická cvičení

-

-

2(2)

2(2)

Praxe

2(2)

3(3)

4(4)

9(9)

B. Volitelné předměty

-

4

6

10

 

Společná část uvedených učebních plánů:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1.

2.

3.

4.

Celkem

B. Doporučené předměty

Matematika (cvičení)

-

-

-

2

2

Fyzika (cvičení)

-

-

-

2

2

Chemie (cvičení)

-

-

-

2

2

Výpočetní technika (aplikace)

-

-

-

2

2

Psychologie práce

-

-

-

2

2

Právní předpisy

-

-

-

2

2

Životní prostředí

-

-

2 nebo 2

2

Ekonomika podniku

-

-

2

-

2

Základy účetnictví

-

-

-

4

4

Mechanizační prostředky

-

-

2

2

4

Tesařské konstrukce

-

-

2

-

2

Dřevostavby

-

-

-

4

4

Stavební truhlářství

-

-

2

2

4

Výroba nábytku

-

-

2

2

4

Čalounictví

-

-

2

2

4

Průmyslové obrábění dřeva

-

-

2

2

4

Dějiny nábytkové tvorby

-

-

2

-

2

Zařizování interiérů a exteriérů

-

-

-

4

4

Obnova dřevěných konstrukcí

-

-

2

4

6

C. Doporučené nepovinné předměty

Konverzace v cizím jazyce

-

-

2

2

4

Další cizí jazyk

-

-

2

2

4

Cvičení z matematiky

-

-

2

-

2

Fyzika a chemie (cvičení)

-

-

-

2

2

Výpočetní technika (aplikace)

-

-

2

2

2-4

Technika administrativy

-

-

2

2

2-4

Řízení motorových vozidel

-

-

2

-

2

Sportovní hry

2

2

2

2

2-8

 

Poznámka:

V případě zařazení nepovinného předmětu fyzika a chemie (cvičení) je možné vyučovat jednom pololetí fyziku a v druhém pololetí chemii.

 

Poznámky:

1. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až o 10% celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět.

2. Při vyučování jednotlivých předmětů lze využít možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30% v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobením specifickým potřebám. Učební osnovu upravenou vyučujícím schvaluje ředitel školy.

3. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Ředitel školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovaného předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizích jazyků se třída dělí na skupiny.

4. Struktura volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru, zájmu žáků a jejich předpokládaného uplatnění. Je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovy předmětů. Vyučovací hodiny volitelných předmětů lze využít též k posílení povinných vyučovacích předmětů nebo zařazení jiného než doporučeného volitelného předmětu.

5. Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Nepovinné předměty umožní žákům doplnit si vědomosti nebo rozvíjet osobnost podle jejich zájmů.

6. Vzhledem k tomu, že matematika není ve 4. ročníku zařazena mezi povinnými vyučovacími předměty, bude zařazena jako volitelný předmět ve 4. ročníku, zejména pro žáky připravující se ke studiu na vysoké škole.

7. Obsah učiva základů ekologie se vyučuje jako součást předmětu chemie.

8. Ředitel školy určí čtyři týdny z časové rezervy v průběhu studia na souvislou odbornou praxi. Náplň této odborné praxe by měla být v souladu s charakterem studia a profilem absolventa. Hodnocení odborné praxe je součástí hodnocení předmětu praxe.

9. U forem studia při zaměstnání se doba trvání přípravy prodlužuje o jeden rok. Vyučuje se podle učební osnovy denních forem studia. Transformaci obsahu vyučovacích předmětů provede škola. U večerního studia je maximální počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 16, u dálkového studia je maximální počet konzultačních hodin v ročníku 220.

10. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Odborné předměty, jejichž učivo je obsahem teoretické zkoušky z odborných předmětů, jsou technologie a další odborný předmět dle volby ředitele školy.

11. Učební osnovy odborných předmětů jsou zpracovány pro denní studium absolventů základní školy. Pro denní kvalifikační pomaturitní studium absolventů gymnázií a středních odborných škol a pro denní studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva se učební osnovy upravují přímo na školách v souladu se schválenými učebními plány. Schválení těchto upravených osnov odborných předmětů je v kompetenci ředitele školy.

12. Společná část uvedených učebních plánů je koncipována pro denní studium absolventů základní školy a pro ostatní formy studia (denní kvalifikační pomaturitní studium absolventů gymnázií a středních odborných škol, denní studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva) je ji nutno upravit dle rozhodnutí ředitele školy.