PROFIL ABSOLVENTA

 

 

 

Kmenový obor:   3342M Nábytkářství

Studijní obor:       33-42-M/003 Nábytkářská a dřevařská výroba

Zaměření:            Dřevařství

                            Dřevěné konstrukce

                           Stavební truhlářství

                           Nábytkářství

                           Čalounictví

                           Obchod a ekonomika

 

            Absolvent studijního oboru Nábytkářská a dřevařská výroba je připraven pro budoucí uplatnění v odpovídajících pracovních a společenských funkcích.

            Úplné střední odborné vzdělání rozvíjí osobnost absolventa tím, že upevňuje jeho mravní a charakterové vlastnosti, rozvíjí a rozšiřuje obecné schopnosti včetně schopnosti adaptace na měnící se podmínky společenské reality, prohlubuje vztah k práci a zdokonaluje komunikační možnosti. Toto vzdělání poskytuje absolventovi také potřebné poznatky o přírodě, člověku a společnosti, umožňuje mu chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonům a zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat je.

            Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby mohl vykonávat činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti zpracování dřeva.

            Absolvent má umět získávat, kriticky hodnotit, třídit a využívat informace o jevech, procesech, které jsou významné pro vytváření názorů, postojů a přesvědčení v rozličných oblastech života a pro činnost občana a odborníka. Má si vytvářet vlastní názory na základní problémy pracovní i životní, konfrontovat je s názory druhých a ověřovat si zkušenosti.

            Měl by mít vypěstovanou potřebu soustavného celoživotního vzdělávání, které zvyšováním kvalifikace umožňuje trvalou inovaci odborných poznatků a rozšiřování kulturního obzoru. Má se podílet na řízení života společnosti zodpovědnou prací a veřejnou činností, jednat v souladu s právními a morálními normami společnosti.

Absolvent studijního oboru Nábytkářská a dřevařská výroba má mít tyto schopnosti:

-         samostatně myslet, pohotově se rozhodovat a rozhodně jednat,

-         aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve společenské praxi,

-         iniciativně a samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se

-         aktivně na organizaci a řízení činnosti  v pracovní skupině,

-         respektovat zásady péče o životní prostředí,

-         získávat a využívat vědeckotechnické informace v pracovní  činnosti, dále se vzdělávat.

            Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné:

-         k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému  používání mateřského jazyka ve všech komunikativních situacích,  a to jak obecných, tak profesních,

-         k samostatnému a přiměřeně jazykově správnému jednání ve vzniklé komunikativní situaci v cizím jazyce, k porozumění  odbornému textu v tomto azyce a k používání slovníku a jiných  pomůcek,

-         k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce literatury  a ostatních druhů umění, jejich hlavních vývojových etap a rysů,

-         k vytvoření uvědomělých čtenářských návyků,

-         k poznání a pochopení historického vývoje ČR a významných  období světových dějin,

-         k osvojení širokého základu středoškolské matematiky,

-         k získání poznatků o nejdůležitějších fyzikálních jevech i zákonitostech a k aplikaci získaných poznatků v praxi,

-         k rozvoji motoriky, všeobecných i specifických pohybových schopností a dovedností.

            Odborná složka profilu absolventa studijních oborů zpracování dřeva je charakterizována zejména schopností:

-         přesného technického vyjadřování v písemném i ústním projevu dovedností práce s odbornou literaturou včetně cizojazyčné,

-         aplikace základů elektrotechniky, elektroniky a automatizovaného řízení ve výrobě i technické obsluze výroby,

-         čtení a zhotovování technických výkresů a dalších způsobů grafické komunikace, včetně vědomostí o zobrazování a funkci  částí strojů

-         posoudit vlastnosti materiálů ze dřeva, na bázi dřeva a dalších  materiálů z hledisek technických, ekonomických, užitných a  estetických vlastností konstrukcí výrobků,

-         vhodně uskladňovat materiály, polotovary a výrobky,

-         ovládat možnost zpracování dřeva, včetně využití  dřevního odpadu,

-         obsluhovat, seřizovat a provádět běžnou údržbu strojů a  zařízení, reagovat na ochylky od technologického režimu,

-         zabezpečovat ochranu výrobků, jejich údržbu a opravy,

-         ovládat principy měření a regulace technologických veličin,

-         vypracovávat a používat technickou dokumentaci v projektování a řízení konkrétních technologických procesů nebo jejich částí při uplatnění optimalizace výroby,

-         podílet se na zkoušení a hodnocení konstrukcí, ovládat hlavní  systémy hodnocení konstrukcí z hlediska fyzikálních, mechanických, konstrukčních, funkčních, chemických a biologických,  ekonomických, estetických a tvorby životního prostředí,

-         uplatňovat principy ekonomiky tržního hospodářství a poznatky o vedení pracovních kolektivů, psychologie práce a sociologie,

-         respektovat zásady bezpečnosti a ochrany při práci a požární ochrany.

            Specifická složka profilu absolventa studijního zaměření Dřevařství je charakterizována zejména schopností:

-         využívat znalostí a dovedností konstrukčních řešení k hodnocení  výrobků dřevařského průmyslu, zkoušení a hodnocení konstrukcí,

-         aplikace všech způsobů výroby polotovarů, zejména řeziva, dýh a  překližovaných, aglomerovaných a ostatních materiálů na bázi  dřeva s využitím progresivních výrobních zařízení,

-         aplikace technologie výroby dřevařských výrobků, stavebně  truhlářských výrobků, dřevěných podlahovin a obalů, nábytku  a částí dřevostaveb,

-         ovládat principy montáže dřevařských výrobků.

 

            Specifická složka profilu absolventa studijního zaměření Dřevěné konstrukce je charakterizována zejména schopností:

-         využívat znalosti a dovednosti konstrukčních řešení dřevěných stavebních prvků, dřevostaveb, dřevěných součástí staveb, obalů a dalších výrobků ze dřeva,

-         ovládat principy montáže a osazování dřevěných součástí staveb z hlediska technických požadavků na jejich vlastnosti,

-         ovládat jednoduché statické výpočty při řešení konstrukce.

            Specifická složka profilu absolventa studijního zaměření Stavební truhlářství je charakterizována schopností:

-         využívat znalosti a dovednosti konstrukčního řešení prvků stavebního truhlářství

-         posoudit důležité parametry tepelněizolační, zvukověizolační, hydroizolační a pevnostní,

-         ovládat principy montáže a osazování výrobků na stavbách,

-         zabezpečovat ochranu, údržbu a opravy stavebně truhlářských prvků staveb.

            Specifická složka profilu absolventa studijního zaměření Nábytkářství je   charakterizována zejména schopností:

-         využívat znalosti a dovednosti konstrukčních řešení nábytku,

-         uplatňovat ergonomické a antropometrické požadavky při tvorbě  nábytku,

-         zabezpečovat ochranu nábytku, jeho údržbu a opravy,

-         podílet se na zkoušení a hodnocení konstrukcí nábytku.

            Specifická složka profilu absolventa studijního zaměření Čalounictví je charakterizována zejména schopností:

-         využívat znalosti a dovednosti konstrukčních řešení čalouněného nábytku,

-         uplatňovat ergonomické a antropometrické požadavky při tvorbě čalouněného nábytku,

-         zabezpečovat ochranu čalouněného nábytku, jeho údržbu a opravy,

-         podílet se na zkoušení a hodnocení konstrukcí nábytku.

            Specifická složka profilu absolventa studijního zaměření Obchod a ekonomika je charakterizována zejména schopností:

-         využívat znalosti podnikové ekonomiky v návaznosti na výrobu,

-         uplatňovat vědomosti jednoduchého i podvojného účetnictví  v souladu s právními předpisy,

-         podílet se na řízení ekonomiky firmy a dbát na plné využití její kapacity.

 

            Profil absolventa je dotvářen v rámci volností učebního plánu studijního oboru i jednotlivých vyučovacích předmětů a dále využitím volitelných vyučovacích předmětů.