CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMUStudijní obor Výroba hudebních nástrojů zabezpečuje na úrovni úplného středního odborného vzdělání přípravu na povolání v oblasti hudebních nástrojů a připravuje žáky pro:

a) Výrobu hudebních nástrojů v oblasti technologické přípravy, konstrukční přípravy a technologického řízení výroby hudebních nástrojů. Absolventi jsou schopni se v krátkém čase rekvalifikovat i na obory výroby nábytku, dřevařství a kovovýroby.

b) Akustiku a zvukovou techniku s cílem vykonávat funkce techniků v nahrávacích a rozhlasových studiích, zvukařů hudebních těles.

c) Management prodeje hudebních nástrojů se záměrem porozumět ekonomické problematice spojené s prodejem hudebních nástrojů, vedení obchodních úseků firem, prodejen hudebních nástrojů a ekonomické vedení menších soukromých firem.

Absolventi se mohou v krátkém čase rekvalifikovat na manažerskou činnost v příbuzných oborech dřevařských, strojních a elektro.

Absolventi studia oboru Výroby hudebních nástrojů všech zaměření se mohou ucházet o studium na vysokých školách dřevařského, elektrotechnického a ekonomického směru.

Charakteristika obsahu vzdělávání

Obsah vzdělání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia a po zapracování kvalifikovaně vykonávat činnosti ve středně technických funkcích a podnikat v oblasti hudebních nástrojů.

Studijní obor připravuje také pro studium na vysokých školách. Úspěšné absolvování podmiňuje i jiné vyšší formy vzdělávání v oboru i mimo obor dle zájmu absolventa a potřeb společnosti.

Střední odborná škola poskytuje vzdělání všeobecné a odborné. Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty společenskovědní, matematicko - přírodovědné a tělesná výchova na úrovni požadovaného úplného středního vzdělání.

Učivo českého jazyka vytváří základ pro rozvoj kultivovaného stylisticky i gramaticky správného projevu, literární tematika seznamuje žáky se společenskou a uměleckou funkcí literatury, s jejími vývojovými etapami, motivuje žáky k intelektuálnímu rozvoji vlastní osobnosti, přispívá k trvalému vztahu k estetickým hodnotám.

Cílem výuky cizího jazyka je vytvářet u žáků základní komunikativní dovednosti, motivovat je k práci s cizojazyčnou odbornou literaturou, přibližovat poznatky o zemích, mluvících vyučovaným jazykem.

Vyučovací předmět občanská nauka uvádí žáky do základní problematiky psychologie, sociologie, politologie, filozofie, etiky a náboženství.

Úkolem dějepisu je podat ucelený obraz vývoje národních dějin v souvislosti s dějinami světovými. Přibližuje vzájemné vztahy mezi konkrétními historickými fakty a zákonitostmi, které historický vývoj charakterizují.

Učivo matematicko - přírodovědných předmětů poskytuje žákům soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni a současně rozvíjí schopnost žáků získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělání.

Tělesná výchova rozvíjí motoriku žáka, všeobecné pohybové schopnosti a specifické pohybové dovednosti. Přispívá tím i k upevňování volních vlastností, fyzické zdatnosti a zdraví.

Složka odborného vzdělání je tvořena základním odborným a speciálním odborným učivem.

Základní odborné učivo poskytuje širší obecně platné vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti metod myšlení a práce. Je základem přizpůsobivosti absolventa v rámci oboru. Základní odborné učivo poskytuje znalosti vztahů technologických, ekonomických, ekologických a společenských při řešení praktických úkolů v oblasti hudebních nástrojů a zpracování příslušných materiálů, zejm. dřeva.

Speciální odborné učivo je koncipováno tak, aby umožnilo absolventům uplatnění v rozvíjejících se technických, technologických a ekonomických podmínkách oboru.

V rámci doporučených volitelných předmětů může škola nabídnout svým žákům prohloubení odbornosti v oboru, rozšíření vědomostí pro uplatnění v odborné praxi, anebo přípravu na pokračování ve studiu na vysoké škole.

Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Metody a formy výchovně vzdělávací práce, které zprostředkují obsah učiva, volí vyučující v souladu s výchovně vzdělávacími cíli studijního oboru a jednotlivých vyučovacích předmětů. Při jejich výběru bere ohled na charakter předmětu, situaci v pedagogickém procesu a možnosti školy.

Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti žáka. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Při volbě metod je třeba omezovat metody popisné a dávat přednost problémovým, příp. i částečně výzkumným metodám, které umožňují soustavně rozvíjet pracovní aktivitu žáků. Při samostatném řešení přiměřených problémů se tak vytvářejí předpoklady pro osvojování takových metod myšlení a práce, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů ve společenské praxi. S výukovými metodami souvisí i rozvíjení dovedností a návyků používat odbornou literaturu a vytváření potřeby dále se vzdělávat.

Vedle běžných způsobů práce ve třídě se u odborných předmětů uplatňují cvičení grafická, konstrukční a laboratorní. Doporučuje se práce s výpočetní technikou. Manuální a praktické dovednosti získávají žáci v předmětu praxe i při souvislé odborné praxi. Důležité jsou i exkurze, besedy s odborníky apod.

Při všech formách vyučování se respektují závazná platná právní ustanovení, příslušná resortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku jsou přijímání žáci, kteří splnili podmínky výběrového řízení. Studijní obor není vhodný pro žáky se změněnou pracovní schopností.

Způsobilost ke studiu v oboru osvědčuje lékař dle stanovených zdravotních kritérií.

Organizace studia

Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium absolventů základní školy, případně jako dvouleté denní pomaturitní kvalifikační studium absolventů gymnázií a středních odborných škol.

V případě, že jsou tato studia organizována jako studium při zaměstnání, prodlužuje se doba trvání přípravy o jeden rok.

Směry a možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.

Absolvent studijního oboru se může dál vzdělávat v pomaturitním studiu inovačního nebo specializačního charakteru, pokud je střední školou organizováno. Může navštěvovat za účelem prohloubení specifického vzdělání v oboru i různá školení a kurzy. Dle svého zájmu a schopností může absolvent po příslušné přípravě na SOU ve zkrácené době přípravy vykonat závěrečnou zkoušku z řemeslných dovedností a získat výuční list v učebním oboru výroby hudebních nástrojů, případně v příbuzném učebním oboru.