MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. června 1995 č.j. 18 075/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


33-43-L/501 (33-37-6) VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
zaměření 01 - Výroba hudebních nástrojů


Denní studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin
1. 2. 3. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty 33 33 33 99
1. Všeobecně vzdělávací
Společenskovědní
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 8
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 9
Občanská nauka OBN - 1 1 2
Matematicko-přírodovědné
Matematika MAT 4(2) 3 2 9(2)
Fyzika FYZ 2 - - 2
Chemie CHE 2 2 - 4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 6
Celkem 16(2) 13 11 40(2)
2. Odborné
Technické kreslení TEK 3(2) - - 3(2)
Výpočetní technika VYT 2(2) - - 2(2)
Elektrotechnika ELE - 3(1) 3(1) 6(2)
Ekonomika EKO - 2(1) 2(1) 4(2)
Nauka o materiálu NAM 3(1) - - 3(1)
Stavba hudebních nástrojů SHN 3(1) 2(1) 4(1) 9(3)
Hudební výchova HUV 2 2 - 4
Praxe PRA 2(2) 3(3) 4(4) 9(9)
Automatizace AUT - 2 - 2
Technologie TEC 2 2 3 7
Technická cvičení TCC - 2(2) 2(2) 4(4)
Volitelný předmět VOP - 2 4 6
Celkem 17(8) 20(8) 22(9) 59(25)