MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. června 1995 č.j. 18 075/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


33-37-6 VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
Zaměření 03 - Management prodeje hudebních nástrojů


Denní studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin
1. 2. 3. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty 33 33 33 99
1. Všeobecně vzdělávací
Společenskovědní
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 8
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 9
Občanská nauka OBN - 1 1 2
Matematicko-přírodovědné
Matematika MAT 4(2) 3 2 9(2)
Fyzika FYZ 2 - - 2
Chemie CHE 2 2 - 4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 6
Celkem 16(2) 13 11 40(2)
2. Odborné
Cizí jazyk II CIJ - 3 3 6
Technické kreslení TEK 3(2) - - 3(2)
Výpočetní technika VYT 2(2) - - 2(2)
Elektrotechnika ELE - 3(1) 2(1) 5(2)
Nauka o materiálu NAM 3(1) - - 3(1)
Stavba hudebních nástrojů SHN 3(1) 2(1) 2(1) 7(3)
Hudební výchova HUV 2 2 - 4
Praxe PRA 2(2) 3(3) 4(4) 9(9)
Technika administrativy TEA 2 - - 2
Hospodářská korespondence HOK - 1 - 1
Ekonomika drobného podnikání EDP - 2 2 4
Základy účetnictví ZAU - 2 2 4
Marketing a management MAM - - 3 3
Volitelný předmět VOP - 2 4 6
Celkem 17(8) 20(5) 22(6) 59(19)