MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. června 1995 č.j. 18 075/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


33-37-6 VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
zaměření 01 - Výroba hudebních nástrojů


Dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet konzultačních hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty 204 204 204 204 816
1. Všeobecně vzdělávací
Společenskovědní
Český jazyk a literatura CJL 15 17 17 17 66
Cizí jazyk CIJ 19 19 19 17 74
Občanská nauka OBN - 5 5 4 14
Matematicko-přírodovědné
Matematika MAT 17 19 19 19 74
Fyzika FYZ 9 9 - - 18
Chemie CHE 17 15 - - 32
Celkem 77 84 60 57 278
2. Odborné
Technické kreslení TEK 17 9 - - 26
Výpočetní technika VYT 17 - - - 17
Elektrotechnika ELE - 13 17 19 49
Ekonomika EKO - - 17 17 34
Nauka o materiálu NAM 13 13 - - 26
Stavba hudebních nástrojů SHN 25 25 25 23 98
Hudební výchova HUV 15 11 8 - 34
Praxe PRA 19 19 19 17 74
Automatizace AUT - 9 9 - 18
Technologie TEC 21 21 21 17 80
Technická cvičení TCC - - 15 17 32
Volitelný předmět VOP - - 13 37 50
Celkem 127 120 144 147 538