MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. června 1995 č.j. 18 075/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


33-43-M/002 (33-37-6/01) VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
Zaměření 01 - Výroba hudebních nástrojů


Denní studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin
1. 2. 3. 4. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty 33 33 33 33 132
1. Všeobecně vzdělávací
Společenskovědní
Český jazyk a literatura CJL 3 2 2 3 10
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - 1 1 1 3
Dějepis DEJ 2 2 - - 4
Matematicko-přírodovědné
Matematika MAT 4(2) 3(1) 2 - 9(3)
Fyzika FYZ 4 - - - 4
Chemie CHE 3 - - - 3
Základy ekologie ZAE 1 - - - 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Celkem 22 13 10 9 54
2. Odborné
Technické kreslení TEK 3(1) 2(2) - - 5(3)
Strojnictví STR 2 2 - - 4
Výpočetní technika VYT - 2(2) - - 2(2)
Elektrotechnika ELE - 3(1,5) - - 3(1,5)
Nauka o materiálu NAM 4(2) 2(1) - - 6(3)
Stavba hudebních nástrojů SHN - 3(1) - - 3(1)
Hudební výchova HUV 2(1) 2(2) - - 4(3)
Praxe PRA - 4(4) - - 4(4)
Zaměření ZAM - - 23 24 47
Celkem 11 20 23 24 78
Zaměření 01 Výroba hudebních nástrojů
Elektrotechnika ELE - - 3(2) - 3(2)
Automatizace AUT - - 2(2) - 2(2)
Technologie TEC - - 4(1) 5(1) 9(2)
Technická cvičení TCC - - 2(2) 2(2) 4(4)
Stavba hudebních nástrojů SHN - - 2(1) 5(1) 7(2)
Hudební výchova HUV - - 3(2) - 3(2)
Ekonomika EKO - - 2(1) 2(1) 4(2)
Praxe PRA - - 5(5) 6(6) 11(11)
Volitelný předmět VOP - - - 4 4
Celkem - - 23 24 47
3. Volitelné vyučovací předměty
Matematika MAT - - - 2 2
Fyzikální seminář FYS - - - 2 2
Klávesové nástroje KLN - - - 2 2
Dechové a bicí nástroje DBN - - - 2 2
Strunné nástroje STN - - - 2 2
Elektronické zařízení ELZ - - - 2 2
Obchodní provoz OBP - - - 2 2
4. Doporučené nepovinné vyučovací předměty
Klávesové nástroje KLN - - 2 nebo 2 2
Dechové a bicí nástroje DBN - - 2 nebo 2 2
Strunné nástroje STN - - 2 nebo 2 2
Prodej a servis PRS - - 2 nebo 2 2
Elektronické hudební nástroje EHN - - 2 nebo 2(0,5) 2(0,5)
Cizí jazyk CIJ 2 2 2 2 8
Fyzikální seminář FYS - - 2 nebo 2 2
Psychologie práce PSP - - - 2 2
Psaní na stroji PSS - 2 nebo 2 - 2
Sportovní hry SPH 2 2 2 2 až 8
Řízení motorových vozidel RMV - - -(2) 2(-) 2
Hra na hudební nástroje HHN 1 1 1 1 4
Cvičení z výpočetní techniky CVT - 2(2) nebo 2(2) - 2(2)
Ladění klávesových nástrojů LKN - 4 4 4 12


Poznámky :

1. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až o 10% celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět, (s výjimkou CIJ u zaměření 03, Management prodeje hudebních nástrojů - pro toto zaměření je znalost CIJ mimořádně důležitá).

2. Při vyučování jednotlivým předmětům lze využít možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30% v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobením specifickým potřebám. Učební osnovu upravenou vyučujícím schvaluje ředitel školy.

3. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Ředitel školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovaného předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída dělí na skupiny.

4. Struktura volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru, zájmu žáků a jejich předpokládaného uplatnění. Je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovy předmětů. Vyučovací hodiny volitelných předmětů lze využít též k posílení povinných vyučovacích předmětů nebo zařazení jiného než doporučeného volitelného předmětu.

5. Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Nepovinné předměty umožní žákům doplnit si vědomosti nebo rozvíjet osobnost podle jejich zájmů.

6. Vzhledem k tomu, že matematika není ve 4. ročníku zařazena mezi povinnými vyučovacími předměty, bude zařazena jako volitelný předmět ve 4. ročníku, zejména pro žáky připravující se ke studiu na vysoké škole.

7. Ředitel školy určí čtyři týdny z časové rezervy v průběhu studia na souvislou odbornou praxi. Náplň této odborné praxe by měla být v souladu s charakterem studia a profilem absolventa. Hodnocení odborné praxe je součástí hodnocení předmětu praxe.

8. U forem studia při zaměstnání se doba trvání přípravy prodlužuje o jeden rok. Vyučuje se podle učební osnovy denních forem studia. Transformaci obsahu vyučovacích předmětů provede škola. U večerního studia je maximální počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 16, u dálkového studia je maximální počet konzultačních hodin v ročníku 220.

9. Učební osnovy odborných předmětů jsou zpracovány pro denní studium absolventů základní školy.
Pro denní studium absolventů tříletých učebních oborů :
zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů a pro dálkové studium absolventů tříletých učebních oborů zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů se učební osnovy upravují přímo na školách v souladu se schválenými učebními plány.
Schválení těchto upravených osnov odborných předmětů je v kompetenci ředitele školy.
10. Tyto základní pedagogické dokumenty pro střední odborné školy neobsahují pro zaměření 02 Akustika a zvuková technika osnovy odborných předmětů, neboť se v současném ani budoucím období neuvažuje na školách o výuce tohoto zaměření.

11. Předmět Cizí jazyk II se doporučuje vyučovat dle učební osnovy DZJ 501 (MŠMT dne 3. července 1989, čj. 13431/89-212) s úpravou hodinové dotace.