PROFIL ABSOLVENTAÚplné střední vzdělání rozvíjí osobnost absolventa tím, že upevňuje jeho mravní a charakterové vlastnosti, rozvíjí a rozšiřuje obecné schopnosti včetně schopnosti adaptace na měnící se podmínky společenské reality, prohlubuje vztah k práci, zdokonaluje komunikační možnosti. Toto vzdělání poskytuje absolventovi také potřebné poznatky o přírodě, člověku a společnosti, umožňuje mu chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonům a zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat je.

Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby mohl vykonávat činnosti středních technicko - hospodářských pracovníků v oblasti hudebních nástrojů, případně zpracování odpovídajících materiálů, zejména dřeva.

Absolvent má umět získávat, kriticky hodnotit, třídit a využívat informace o jevech a procesech, které jsou významné pro vytváření názorů, postojů a přesvědčení v rozličných oblastech života a pro činnost občana a odborníka. Má si vytvářet vlastní názory na základní problémy pracovní i životní, konfrontovat je s názory druhých a ověřovat si zkušenosti.

Měl by mít vypěstovanou potřebu soustavného celoživotního vzdělávání, které zvyšováním kvalifikace umožňuje trvalou inovaci odborných poznatků a rozšiřování kulturního obzoru. Má se podílet na řízení života společnosti zodpovědnou prací a veřejnou činností, jednat v souladu s právními a morálními normami společnosti.

Absolvent studijních oborů skupiny 33 má mít tyto schopnosti:

- samostatně myslet, pohotově se rozhodovat a rozhodně jednat

- aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve společenské praxi

- iniciativně a samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině

- získávat a využívat vědeckotechnické informace v pracovní činnosti, dále se vzdělávat.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné

- k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému používání mateřského jazyka ve všech komunikativních situacích, a to jak obecných, tak profesních

- k samostatnému a přiměřeně jazykově správnému jednání ve vzniklé komunikativní situaci v cizím jazyce, k porozumění odbornému textu v tomto jazyce a k používání slovníku a jiných pomůcek

- k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění, jejich hlavních vývojových etap a rysů, k vytvoření uvědomělých čtenářských návyků

- k poznání a pochopení historického vývoje ČR a významných období světových dějin

- k osvojení širokého základu středoškolské matematiky

- k získání poznatků o nejdůležitějších fyzikálních jevech i zákonitostech a k aplikaci získaných poznatků v praxi,

- k rozvoji motoriky, všeobecných i specifických pohybových schopností a dovedností.

Odborná složka profilu absolventa je zaměřena na získávání těchto charakteristických vědomostí a dovedností:

- základních vědomostí z elektroakustiky

- zobecněných vědomostí o principech a možnostech automatického řízení výrobních zařízení

- základních vědomostí o výpočetní technice a jednoduchých metodách uplatňovaných při formulování úloh pro počítač

- dílčích znalostí práce s výpočetní technikou (příprava vstupních dat, předpoklady pro přípravu programu, orientace ve výstupních údajích, uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu)

- vědomostí o podstatě a významu informační soustavy podniku a jejich oborů

- znalostí základních pojmů a vztahů z ekonomiky podniku se zaměřením na principy racionalizace, efektivnosti a hospodárnosti technologických procesů

- základních vědomostí o normalizaci a standartizaci

- základních vědomostí z oblasti organizace a řízení výroby, řízení menších pracovních kolektivů a z oblasti psychologie a sociologie

- širokého rozsahu vědomostí o vlastnostech, způsobech zpracování a průmyslového využití hlavních druhů domácích a cizokrajných dřev včetně dovednosti tato dřeva poznávat a posuzovat jejich vlastnosti

- širokého rozsahu vědomostí o vlastnostech a využití kovů a ostatních materiálů používaných ve výrobě hudebních nástrojů včetně dovednosti posuzovat jejich vlastnosti

- základních vědomostí ze základních oborů akustiky

- znalostí stavby hudebních nástrojů

- znalosti základních způsobů úprav a zpracování dřeva, kovů a ostatních materiálů, používaných ve výrobě hudebních nástrojů

- dovednosti předvádět hudební nástroje, ladit je a hodnotit z hlediska akustického a z hledisek funkčních, konstrukčních, výrobně ekonomických a estetických

- základních vědomostí z dějin hudby

- základních vědomostí a dovedností z hudební nauky

- základních vědomostí obecnějšího charakteru o problematice řízení jakosti výroby

- komplexních znalostí o vhodném respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí včetně péče o kulturu práce na pracovišti

- dovednosti přesného technického vyjadřování v písemném i ústním projevu

- dovednosti práce s odbornou literaturou českou a cizojazyčnou.

Absolventi studijního oboru Výroba hudebních nástrojů jsou připravování v zaměření:

a) Výroba hudebních nástrojů

- ve znalostech projektování řízení a posuzování konkrétních technologických postupů nebo jejich částí při uplatňování komplexních hledisek optimalizace výroby s přihlédnutím k ekologickým zásadám

b) Akustika a zvuková technika

- ve znalostech z akustiky materiálů, prostorové akustiky a elektroakustiky a používání výpočetní techniky v hudební režii

- ve znalostech v oblasti zvukové techniky a hudební režie

c) Management prodeje hudebních nástrojů

- v základních znalostech účetnictví jednoduchého a podvojného

- v základních znalostech hospodářské korespondence

- v základních znalostech marketingu a managementu

- ve znalostech základů obchodního provozu a ekonomiky drobného podniku.

Absolventi studia oboru Výroba hudebních nástrojů jsou připravování podle zaměření tak, aby se po zapracování mohli uplatňovat ve funkcích zajišťujících technickou, technologickou, konstrukční, ekonomickou a organizační stránku procesu výroby hudebních nástrojů, užívání hudebních nástrojů s ohledem na prostorovou akustiku a snímání zvuku včetně elektronických a elektrofonických nástrojů.

V oblasti managementu a prodeje hudebních nástrojů se mohou uplatnit podle zaměření v oblastech:

- technologické přípravy jako technologové

- konstrukční přípravy jako konstruktéři

- výrobní dispečeři

- techničtí kontroloři

- mistři

- technici nahrávacích a rozhlasových studií

- zvukaři hudebních těles

- ve vedení obchodních firem

- vedoucí prodejen a prodavači hudebních nástrojů

- vedoucí menších soukromých firem.

Jsou rovněž připravování pro studium na vysokých školách příbuzných oborů