CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

33-52-H/001 (33-62-2) Kartáčník

Učební obor s upravenou délkou studia pro absolventy 9. tříd ZŠ

Denní studium

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy : 2 roky

- Učební obor je určen pro : hochy a dívky

- Základní podmínky pro přijetí : úspěšné dokončení 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

- Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

- Poskytované vzdělání : střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných povolání

2. Stručný popis oboru:

- Základní a odborné práce v odvětví kartáčnické výroby.

- Manipulace, úprava, skladování, technologická příprava materiálů a polotovarů při výrobě kartáčů, štětců, štětek, košťat, galanterních a technických výrobků.

- Obsluhování, seřizování a běžná údržba strojů a zařízení používaných v oboru.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče:

- Pro zařazení do učebního oboru kartáčník, kartáčnice z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí porucha omezující funkce nosného a pohybového systému, postižení páteře těžšího charakteru, těžké skoliózy, stavy po operaci páteře, postižení dolních končetin, vadí i varixy, postižení horních končetin, zejména drobných kloubů, ovlivňující zručnost rukou.

- Dále vadí alergická onemocnění kůže, zejména rukou a obličeje, alergická onemocnění dýchacích cest, zejména přecitlivělost na barvy, lepidla a ředidla. Onemocnění srdce, andocarditídy, vrozené vady srdce a velkých cév, nemoce ledvin a močových cest s poruchou funkce, nemoce nervové, způsobující omezení pohybových funkcí a koordinací svalových, záchvatové stavy dekompenzované, recidivující nebo chronické sinusitidy a otitidy, poruchy barvocitu, není-li centrální ostrost zraková horšího oka 5/30 a J.č. s případnou korekcí skly.

- Učební obor je vhodný i pro mladistvé se změnou pracovní schopnosti (poruchy sluchu, epilepsie, oční vady) pokud zde pro obor neplatí výše uvedené kontraindikace.

- Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. V případě změněné pracovní schopnosti v souhlasu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

- Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

- Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to je ke specifickému pro daný studijní obor a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

- V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d) vykonávání stanoveného dozoru.

Stanovený dozor je členěn na:

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

5. Zařazování absolventů:

- Učební obor kartáčník, kartáčnice připravuje zejména na povolání kartáčník.

- Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.