PROFIL ABSOLVENTA

 

33-52-H/001 (33-62-2) Kartáčník

Obecná orientace:

Absolvent uznává celospolečenské hodnoty, zejména kladný vztah k práci s tvořivým přístupem, zodpovědnost při plnění pracovních úkolů, profesní hrdost.

Nezbytnou podmínkou dalšího vzdělávání je schopnost absolventa se učit a chápat vzdělávání jako celoživotní proces. Učí se samostatně a pohotově rozhodovat, má smysl pro kooperativní jednání a porozumění souvislostem, aplikaci získaných vědomostí a dovedností v praxi.

Chápe význam dobrých mezilidských vztahů na základě principů lidské vzájemnosti, porozumění, ohleduplnosti a uplatnění všelidských morálních norem bez nacionalistických tendencí a projevů. Chápe význam kultury a estetiky při rozvoji své osobnosti i v celospolečenském měřítku. Má pozorný vztah k životnímu prostředí a podílí se na jeho tvorbě a ochraně.

Absolvent se umí pohotově a správně vyjadřovat. Podtržen je význam dorozumět se alespoň v jednom světovém jazyce z hlediska obecné i profesní motivace.

Má správné představy o aktivním naplňování volného času včetně jeho realizace. Uvědomuje si škodlivost kouření, alkoholismu a drogové závislosti a vliv sexuálně nezodpovědného chování (AIDS). Zná pravidla správné životosprávy, osobní hygieny a péče o ochranu zdraví.

Uvědomuje si závažnost rozhodujících globálních problémů pro život jednotlivce i existenci světového společenství.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné k:

- správnému ústnímu i písemnému vyjadřování v mateřském jazyku

- ovládnutí základů matematiky a fyziky, které dokáže aplikovat pro potřeby svého oboru

- získání základních poznatků o základech automatizace, elektronizace, programování a výpočetní techniky

Profesionální orientace:

Po ukončení přípravy v učebním oboru kartáčník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí používat technickou a technologickou dokumentaci, číst jednoduché výkresy a schémata, materiálové a technologické receptury, poznávat kartáčnické suroviny a hospodárně je využívat podle stanoveného technologického postupu.

Umí si připravit pracoviště a zvolit vhodné nářadí a pomůcky, pochopit funkci a význam jednotlivých strojů a jejich částí, obsluhovat různé typy používaných strojů, zařízení a montážních linek a provádět jejich seřízení a drobné úpravy.

Umí provádět výběr a třídění surové štětiny před dalším zpracováním. Umí připravit kartáčnický materiál pro vaření, uvařit a usušit ho a provádět mokrou úpravu štětiny a zajistit dodržování sušárenského režimu.

Umí obsluhovat suchou linku při úpravě štětiny, ručně pročesávat kartáčnický materiál, zpracovat ho a tím zhodnotit odpad štětiny. Krájet kartáčnický materiál na různých typech krajáků, vrstvit materiál pro přípravu kartáčnických směsí, míchat materiál na míchacích strojích a balíčkovat a vázat ho.

Dále absolvent umí ručně zhotovovat různé druhy kulatých a plochých štětců, obsluhovat stroje pro výrobu štětců, míchat dvousložkové tmely, zalévat tmelem na dávkovači, vyčesávat výrobky a ručně je zatahovat. Ručně sázet svazečky do šablon, ručně i na výrobních linkách zhotovovat štětce umělecké.

Umí zhotovovat samostatný drátěný kroužek, provádět montáž drátěných kotoučů ze samostatných drátěných kroužků, zhotovit rourový kartáč na stáčecím stroji s křížkovým prokládáním, fíbtrové kotouče s lepenkovým, dřevěným a volným středem provádět speciální úpravy kartáčnických materiálů jako je bělení, imitace jezevce, štětin aj. Umí provádět konečnou úpravu výrobků, značení, balení a přípravu k expedici.

Příprava v učebním oboru kartáčník vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen připravit a zušlechtit jemný vlas chemickou cestou, obsluhovat zařízení pro výrobu spirál, vázat košťata z čirokové slámy na stáčecím stroji, zatloukat kartáčnický materiál do velkých polotovarů ze dřeva i plastů při výrobě průmyslových vysavačů, silničních zametacích válců apod. Dále je schopen zhotovovat prototypy a vzorky štětců, štětek, kartáčů a ostatních kartáčnických výrobků podle požadavku odběratele.