MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 20. prosince 1993, č.j. 2 516/93-74 s platností od 1. září 1993 počínaje prvním ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

33-52-H/001 (33-62-2) Kartáčník

 

Denní studium:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

1. Společenskovědní

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

1

3

Občanská nauka

1

1

2

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

Matematika

2

2

4

Základy ekologie

1

-

1

Fyzika

1

-

1

3. Tělesná výchova

2

2

2

4. Práce s osobními počítači

-

1

1

5. Odborné

 

 

 

Ekonomika

-

1

1

Odborné kreslení

1

1

2

Stroje a zařízení

2

3

5

Materiály

2

1

3

Technologie

2,5

2,5

5

Odborný výcvik

15

17,5

32,5

Celkem

31,5

33

64,5

 

Nepovinné předměty:

Cizí jazyk, Sportovní hry, Výchova k rodičovství, Základy rodinné výchovy, Technika administrativy, Výpočetní technika, Estetická výchova

 

Poznámky:

1. Při týdenním nebo delším střídání teoretického vyučování a odborného výcviku se předepsaný počet hodin povinné tělesné výchovy ve druhém ročníku vyučuje každý týden, a to i v týdnech odborného výcviku. Příslušný počet hodin tělesné výchovy v týdnech teoretického vyučování a odborného výcviku se zařadí do rozvrhu podle proporcí teoretického vyučování a odborného výcviku v učebním plánu.

2. Učivo ve všech vyučovacích předmětech je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dané tabulky.

3. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných předmětů, jsou - li jedním z nich sportovní hry.

4. V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik.

5. Ve 2. ročníku se zařazuje turisticko - sportovně výcvikový kurz.

6. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

Poznámky :

1. Ředitel školy může upravit učební plán v jednotlivých ročnících až do rozsahu 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

2. Obsah učiva může vyučující upravit až do 30% jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

3. Každý vyučující se musí průběžně zabývat otázkami ochrany zdraví a bezpečnosti práce žáků.

4. Každý vyučující se bude důsledně zabývat výchovou žáků k ochraně životního prostředí.