PROFIL ABSOLVENTA


Kód a název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor:  33-53-E Košíkář, košíkářské práce 

Učební obor:    33-53-E/003 (33-82-0)

                         Košíkářská výroba 

Zaměření:  učební obor nemá zaměření    

Dosažený stupeň vzdělání:  odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání 

Způsob ukončení a certifikace:   závěrečná zkouška, výuční list 

 

1.  Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část

      Absolvent učebního oboru byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Byla akceptována osobnost žáka, zvýšila se jeho schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám  společnosti a to jak v soukromém životě, tak v pracovním zařazení.

     Absolvent učebního oboru vykonává práce při sklizni, třídění a ukládání přírodního materiálu. Má osvojenu přípravu základního materiálu pro výrobu  spočívající ve vaření, loupání, štípání, úžení, mízování a další činnosti. Ovládá pletení jednoduchých košíkářských stloukaných výrobků a galanterních výrobků, pletení a tkaní rohoží, pletení a vyplétání jednoduchých bytových doplňků z různých přírodních a umělých materiálů. Absolvent učebního oboru rovněž vykonává jednoduché práce při manipulaci, skladování, balení a expedici výrobků.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

      Absolvent:

-     si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-     získal dovednost uplatnit svou osobnost a chovat se v souladu s morálními zásadami
a požadavky na kulturní společenské chování,

-     je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobod každého člověka,

-     je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání a potřeby, vhodným způsobem komunikovat s ostatními lidmi, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou všude tam, kde to situace vyžaduje,

-     má vědomosti důležité pro výkon povolání při uplatňování bezpečných technologických a pracovních postupů,

-     má vědomosti důležité pro uplatňování ekologických předpisů o ochraně životního prostředí,

-     dovede poskytnout základní první pomoc, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

-     dokáže uplatňovat základní matematické znalosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

 

1.3  Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

      Po ukončení přípravy v učebním oboru košíkářská výroba a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

-     má nejzákladnější vědomosti z ekonomiky související s postavením zaměstnance nebo zaměstnavatele,

-     má vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, uplatňování stanovených technologických a pracovních postupů a ekologických 
předpisů k ochraně životního prostředí,

             -    umí vykonávat  práce  při sklizni, třídění a ukládání přírodního materiálu. Má osvojenu přípravu základního materiálu pro výrobu  spočívající ve vaření, loupání, štípání, úžení, mízování a další činnosti. Ovládá pletení jednoduchých košíkářských stloukaných výrobků a galanterních výrobků, pletení a tkaní rohoží, pletení a vyplétání jednoduchých bytových doplňků z různých přírodních a umělých materiálů. Absolvent učebního oboru rovněž umí vykonávat jednoduché práce při manipulaci, skladování, balení a expedici výrobků,

-     umí obsluhovat jednoduché mechanismy,

-     umí volit, připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je,

-     umí pracovat pod dozorem podle technologických postupů,

-     dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce,

-     dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s výkonem košíkářských prací,obecné zásady bezpečného chování,zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany,

-     dodržuje zásady ochrany životního prostředí.

 

2.   Možnosti uplatnění absolventa    

     Učební obor učilišť košíkářská výroba připravuje žáky na výkon povolání dělník  spotřebních předmětů košíkářské výroby.

     Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou po úspěšném ukončení základního vzdělání dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru.