CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1.  Základní údaje

Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro: hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 8. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání: střední vzdělání a odborná příprava pro výkon  příslušných dělnických povolání 

 

2. Stručný popis oboru

Manipulace, výběr a stanovení způsobu zpracování materiálů, dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů, provádění povrchových úprav hudebních nástrojů a jejich součástí, montáž a seřízení částí, celková montáž, přesné seřízení chodu mechanismů a předladění nástrojů s využitím základních vědomostí z hudební nauky a akustiky.

Zpracování dřeva, kovů, plastů, plsti, kůže, korku, plátna, perleti, celuloidu a ostatních pomocných materiálů. Práce s obráběcími a tvářecími nástroji a práce na dřevoobráběcích strojích.

Cílem oboru je stavba hudebních nástrojů, jejich měření, ladění a provádění oprav. Obsah učiva je rozdělen do tří částí. V první části je učivo věnováno univerzálním  dovednostem společným pro všechna zaměření. Ve druhé části bude  příprava zaměřena na strojní obrábění dřeva a na činnosti potřebné  podle jednotlivých zaměření oboru. Ve třetí části vzhledem k zásadním rozdílům vyplývajícím z výroby jednotlivých druhů hudebních nástrojů je učivo dále specifikováno.

Akordeony a harmoniky - zahrnuje  přípravu pro výkon činností při výrobě akordeonů a harmonik, při montáži mechanik, melodických a rejstříkových částí nástrojů a jejich přesného seřízení, dále pak při stavbě hudebních nástrojů, jejich měření, ladění a provádění oprav.

Klávesové nástroje - zahrnuje přípravu pro  výkon činností při výrobě pianin a klavírů. Okruh činností spočívá v manipulování a resonančními materiály na výrobu součástí a jejich zpracování, provádění oprav polotovarů, dále pak v montážní práci při stavbě nástrojů jejich  seřízení, měření a provádění oprav,. Dále se příprava v tomto  zaměření specifikuje na výrobu korpusů a stavbu pian a pianin.

Strunné nástroje - zahrnuje přípravu pro  výkon činností při výrobě smyčcových, drnkacích a trsacích  nástrojů, při výrobě smyčců a jejich součástí, při montáži nástroje a provádění oprav. Dále se příprava v tomto zaměření specifikuje na výrobu houslí, výrobu kytar a výrobu smyčců.

Varhany  -  probíhá společně s přípravou pro  klávesové nástroje. Dělení nastane ve 3. ročníku v odborných předmětech.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče

     Pro přijetí do učebního oboru mechanik hudebních nástrojů z hlediska zdravotního stavu vadí poruchy omezující  funkce nosného a pohybového systému, postižení páteře, těžké  akoliózy, stavy po operaci páteře, postižení dolních končetin znesnadňující delší státní, postižení horních končetin, onemocnění omezující funkce drobných i velkých kloubů. V pracovním procesu je nezbytná zručnost a hbitost rukou.  

     Vadí alergická onemocnění kůže postihující zejména ruce, přecitlivělost na chemikálie, barvy, lepidla, ředidla atd. Chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, chronická onemocnění s poruchami ventilace, astma bronchiale,  přecitlivělost na výpary chemických látek. 

     Dále vadí nemoce nervové, zejména onemocnění provázená poruchami pohybových koordinací a funkcí, psychiatrická  onemocnění s poruchami i částečně narušujícími osobnost, neurotické poruchy narušující schopnost  společenské adaptace.

Vadí jakékoliv poruchy sluchu, dále i to není-li centrální ostrost zraková alespoň jednoho oka 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí do ± 6 D. Přítomnost degenerativních  změn na očním pozadí.

Při výběru uchazečů je třeba vyžadovat zejména dobrý sluch, zručnost, neporušení jemné ruční motoriky, pečlivost a smysl pro pečlivou práci.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní stav posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař.

V případě změněné pracovní schopnosti v souhlasu se stanovisky posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

4. Profil absolventa učebního oboru

     Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl  vědom vzájemného vztahu svobody a zodpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti  a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, Je ochoten  respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras. 

     Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního  prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

     Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.

     Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světe stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se  a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

     V ústním i písemném jazykovém projevu se snaží dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřovat, v oficiálních projevech pak používat spisovného jazyka. V cizím jazyce rozumní jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

     Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným díle a brakem.

     Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace  a  dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích.

     Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

     Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

     Ve své profesní oblasti  dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

     Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

     Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

     Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky  absolvent umí využívat poznatky získané v předmětech technologie, výrobní zařízení, materiály a hudební nástroje. Umí také do technické praxe aplikovat poznatky osvojené ve všeobecně  vzdělávacích předmětech. Umí používat technickou a technologickou dokumentaci základních pracovních operací, číst technické výkresy, zhotovovat jednoduché dílenské náčrtky, provádět jednoduché výpočty.

     Provádí výběr a přípravu materiálů. Ovládá základní typy zařízení pro dopravu a přepravu materiálů a surovin, skladovou a provozní manipulaci s využitím mechanizačních  prostředků. Je obeznámen s funkčními principy výrobních zařízení, obsluhuje stroje a zařízení, ovládá běžnou údržbu a opravy nářadí a nástrojů. Umí seřídit základní stroje, zařízení a přípravky a odpovídá za technický stav zařízení strojů a nástrojů, přidělených k obsluze.

     Umí se orientovat v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dovede své  pracovní činnosti  v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní  prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

     Dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci, hygieny práce, dodržuje předpisy  protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. V případě potřeby umí poskytnout první pomoc postiženému spolupracovníkovi.

     Příprava v učebním oboru  vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent  po příslušné praxi byl schopen používat technickou a technologickou dokumentaci pro provádění náročných pracovních operací, provádět výběr a přípravu materiálů pro koncertní a mistrovská díla, provádět složitá měření během pracovního procesu, pracovat na složitých technologických postupech při stavbě hudebního nástroje, kontrolovat a hodnotit výsledky pracovního procesu po stránce kvalitativní a funkčního provedení, rozeznávat závady na nástroji a  zvolit optimální způsob jejich  odstranění a provádět složité opravy nástrojů včetně nástrojů  historických.

     Akordeony a foukací harmoniky - absolvent  učebního oboru  po vykonání závěrečné zkoušky umí práce potřebné ve výrobě akordeonů a foukacích harmonik, včetně knoflíkových diatonických harmonik. Ovládá základní manipulaci s plasty, provádí povrchovou úpravu postávek, potahování celuloidem včetně jeho povrchových úprav.  Zná výrobu speciálních polotovarů, jako je basová mechanika, klaviatura mechaniky svršku, postávky akordeonu a přepínání systému poloh a barvy tónu. Umí provádět kožení a oplstění dílků polotovarů, montáž podsestav (řadič přepínače a ozvučnice) a spojovat mechanické dílky osičkami a čepy.

     Příprava vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent učebního oboru po příslušné praxi byl schopen provádět speciální obrábění dřevěných dílců včetně zhotovení přípravků, montáž přepínače melodické části akordeonu, seřizovat a  podkládat páčky  melodické části šachtových akordeonů, modelovat tvarově náročné postávky. Dále musí být schopen  provádět celkové seřízení akordeonů po stránce mechanické a funkční a na základě  sluchových vjemů provádět tónové úpravy, předladění a doladění akordeonů, diatonických a foukacích harmonik včetně hlasového seřízení a kontrolu ladění. Dále by měl umět zhotovovat prototypy akordeonů a mistrovských akordeonů.

     Klávesové nástroje - absolvent učebního oboru po vykonání závěrečné zkoušky musí znát specifické pracovní činnosti charakteristické pro výrobu jednotlivých skupin nebo částí klávesových hudebních nástrojů.

     Absolvent  se specifickou přípravou pro výrobu korpusů umí používat mechanizované nástroje, zhotovovat rezonanční desku. Ovládá činnosti při dýhování včetně povrchových úprav dýhovaných ploch a hran. Umí zhotovovat dílce korpusu, šablony a přípravky pro stavbu pianina a provádět kompletaci a montáž včetně dokončení.

     Specifická příprava pro výrobu korpusů  vytváří dále předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen používat technickou a technologickou dokumentaci při provádění náročných operací, samostatně se  rozhodovat při volbě pracovního postupu při výrobě a kompletaci korpusu nástroje; předpokladem úspěšné činnosti je i značná adaptabilita na změny v technologických i pracovních  postupech. Je schopen samostatně provádět výběr a přípravu materiálů pro koncertní a mistrovské nástroje, kontrolovat a hodnotit výsledky pracovního procesu po stránce kvalitativního a funkčního provedení jednotlivých dílců i celého korpusu nástroje.

     Klávesové nástroje – absolvent se  specifickou přípravou pro pianina a klavíry umí používat mechanizované nástroje, provádět povrchovou úpravu kovových polotovarů, ruční půdování a kování, potahování a tónování, ruční  oklížení pianina skříňovými dílci. Provádí strojní opracování polotovarů a montáž do celků. Ovládá činnosti spojené a výrobou mechaniky a s výrobou klávesnice. Provádí přípravu a speciální úpravu kluzných ploch, jednoduché regulační úkony mechanismů klavírů a pianin, spojení mechanických dílků osičkami a montáž podsestav. Ovládá činnosti potřebné k provedení celkové stavby pianina. Umí provádět vyhodnocení jednoduchých závad a jejich odstranění.

     Specifická příprava pro pianina a klavíry vytváří dále předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen náročné pracovní operace při výrobě klavírů a pianin, montáž celého mechanismu pianin, regulování nástroje včetně kontroly celého výrobku. Dále by měl být schopen provádět nenáročné řezbářské práce a práce spojené s výběrem, opravováním a naklížením slonové  kosti, zhotovovat samostatně prototypy pianin a klavírů dle technické dokumentace a provádět běžné opravy nástrojů.

     Strunné nástroje - absolvent učebního oboru po vykonání závěrečné zkoušky ovládá činnosti spojené s výrobou smyčcových a drnkacích  nástrojů a činnosti při výrobě smyčců. Umí přenášet hodnoty z výkresové dokumentace na pracovní předmět, provádět jednoduché úpravy ručních pracovních prostředků, naostřit a seřídit pracovní prostředky, obrábět polotovary, opracovávat nekovové součásti nástroje a zhotovit  korpus nástroje.

     Absolvent - strunné nástroje se specifickou přípravou pro smyčcové nástroje umí vypracovat  postup houslové desky, krabice, korpusu a krku. Zhotovit luby, olubení, špalíky a růžky. Připravit různé druhy pryskyřice a olejů, vařit kalafunu dle receptů, vyvrtat otvory pro kolíčky, přiklížit a opracovat sedlový pražec, vybrousit  hmatník, vyříznout tvar houslového krku, dotvarovat desky z polotovaru, nalícovat špalíky a růžky, vyložit, dotvarovat a vybrousit korpus, přiklížit hmatník a opracovat hmat, nalícovat krk do korpusu, vytmelit, namořit, nalakovat, vybrousit a vyleštit nástroj, provést montáž celého nástroje.

     Specifická  příprava  pro výrobu smyčcových nástrojů vytváří dále předpoklady k tomu, aby  absolvent po příslušné praxi byl schopen zhotovit šablonu modelu podle výkresové dokumentace, provést technologickou zkoušku vysoušení dřeva, ovládat navazující operace při výrobě  koncertních a individuálních nástrojů z polotovarů, provádět jednoduché opravy smyčcových hudebních nástrojů, seřídit parametry a prověřovat je během pracovního procesu, vytvarovat  klenbu  desky koncertních houslí z polotvaru, přiopravit lak na koncertní housle podle receptury, ručně nalakovat housle základním, barevným a potahovým rezonančním lakem, imitovat housle podle  klasických vzorů a zhotovit atypické a mistrovské hudební nástroje.

     Absolvent - strunné nástroje se specifickou přípravou pro drnkací nástroje umí vypracovat pracovní postup kytarové desky, věnce, korpusu a krku, zhotovit kytarový věnec  v přípravku, sklížit kytarový korpus, nalícovat krk do korpusu nástroje, vybrousit a namořit korpus a krk  nástroje a provést kompletní montáž nástroje.

     Specifická příprava pro výrobu drnkacích nástrojů vytváří dále předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen zhotovit věnec bez přípravku,frézovat effa na vrchní frézce, ručně vykládat hmatník perletí, seřídit a obsluhovat speciální kopírovací frézku, ofrézovat dýhování korpusu, drážku pro výložku, rytinu a  svlak krku. Zhotovit složitější mozaiky i interzie pro vykládání podle předlohy, nebo vlastního návrhu a provést kompletní montáž dvanáctistrunné kytary.

     Absolvent - strunné nástroje se specifickou přípravou pro výrobu smyčců umí frézovat hlavičku smyčců a boky hlavičky na tvar, soustružit smyčcové hůlky, připravit a klížit destičky pro smyčce, zhotovit hůlky, opracovat krček a hlavičku smyčce, dlabat otvor pro žíně, zhotovit klínek, připravit žíně do otvoru hlavičky a do žabky, provést vinutí a upevnění stavěcího šroubu, zhotovit  přířezy na všechny typy žabek a dokončit je. Umí ručně modelovat plátky ze slonové kosti.

     Specifická příprava  pro výrobu smyčců vytváří dále předpoklady  k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen provádět výběr materiálů pro individuální výrobu smyčců, tvarovat polohotové žabky s ohledem na váhu a těžiště, kompletně zhotovit hůlku pro smyčce fernambukové a brazilové a kompletně zhotovovat všechny druhy smyčců.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

     Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci, požární ochrany a hygieny práce.

     Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova  k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat o všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

     V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění  bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

     Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaných mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

 

Základní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2.      používání technického vybavení , které odpovídá  bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

 

     Dozor vyžaduje soustavou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna žáky soustavně kontrolovat.

     Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

     Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout  z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

 

6.  Zařazení absolventů

Učební obor připravuje zejména pro tato povolání:

v zaměření pro akordeony a foukací harmoniky: Mechanik akordeonu a foukacích harmonik

v změření pro klávesové nástroje: Mechanik klávesových hudebních nástrojů

v zaměření pro strunné nástroje: Mechanik strunných hudebních nástrojů           

v zaměření varhany: Mechanik varhan

 

7. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

     Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předešlou přípravu. 

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených  příslušnými právními předpisy.