Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 17. 4. 1990, čj. 15 271/90-21 a dne 31. 5. 1991 čj. 17 981/91-21 s platností od 1. září 1991.

a

Vydalo Ministerstvo školství ČSR

dne 17. září 1987, čj. 11 432/87-220 s platností od 1. září 1988 počínaje 1. ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

33-54-H/001 (33-68-2/01) Mechanik hudebních nástrojů - akordeony a foukací harmoniky

 

33-54-H/002 (33-68-2/02) Mechanik hudebních nástrojů - klávesové nástroje

(učební obor byl inovován - jsou v platnosti učební dokumenty, které schválilo MŠMT dne 2. července 2002, čj. 22 224/2002-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem)

 

33-54-H/003 (33-68-2/03) Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje

(učební obor byl inovován - jsou v platnosti učební dokumenty, které schválilo MŠMT dne 27. června 2002, čj. 21 857/2002-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem)

 

33-54-H/004 (33-68-2/04) Mechanik hudebních nástrojů - varhany

(učební obor se učí dle těchto učebních dokumentů, ale učební osnovy odborných předmětů byly inovovány -pro ně platí: schválilo MH ČR dne 17.3.1994, čj. 171 610/94-74/411 s platností od 1. září 1994)

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Období provozního výcviku

1.

2.

3.

1. Společenskovědní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

 

Cizí jazyk

2

1

1

 

Nauka o společnosti

1

1

1

 

Dějepis

2

-

-

 

 

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

Matematika

4

2

1

 

Fyzika

2

2

-

 

Základy ekologie

1

-

-

 

 

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

 

 

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

 

 

 

 

 

 

4. Základy automatizace

2

-

-

 

 

 

 

 

 

5. Odborné

 

 

 

 

Ekonomika a organizace

-

-

2

 

Odborné kreslení+/

2

1

1(varhany 2)

 

Materiály

2

1

-

 

Hudební nástroje +/

1

1,5

2

 

Výrobní zařízení

2

2

-

 

Technologie +/

1

2

3

 

Odborný výcvik +/

7

17,5

20(varhany 17,5)

 

 

 

 

 

 

Celkem

33

35

35 (varhany 33,5)

 

 

 

 

 

 

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Estetická výchova

2

2

1

 

Konverzace v cizím jazyku

2

2

2

 

Další živý jazyk

2

2

2

 

Konverzace v dalším živém jazyku

2

2

2

 

Cvičení z matematiky

2

2

2

 

Cvičení z fyziky

2

2

2

 

Sportovní hry

2

2

2

 

Výchova k rodičovství

-

-/1

-

 

Základy rodinné výchovy

2

2

-

 

Člověk a prostředí

-

2

-

 

Výpočetní technika

-

2

2

 

Technika administrativy

-

2

2

 

 

Poznámky:

1.      Při týdenním nebo dalším střídání teoretického vyučování a odborného výcviku se předepsaný počet hodin povinné tělesné výchovy ve 2. a 3. ročníku vyučuje každý týden, a to i v týdnech odborného výcviku. Příslušný počet hodin povinné tělesné výchovy v týdnech teoretického vyučování a odborného výcviku se zařadí do rozvrhu hodin podle proporcí teoretického vyučování a odborného výcviku v učebním plánu.

2.      Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající dobu se vyučuje podle dále uvedené tabulky.

3.      Žák se může přihlásit nejvýše do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

4.      V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik.

5.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle  platných předpisů.

6.      Vyučovací předměty označené +/ se v zaměření člení podle jednotlivých zaměření. Dále pak je ve 3. ročníku  specifické učivo sloužící k prohloubení odborné orientace žáků. Ředitel středního odborného učiliště určí, kterému z bloků učiva v odborném výcviku se bude vyučovat.

 

     Učební plány je možná v povinných i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10% z celkového  počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit   celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem. Pro zkvalitnění praktických dovedností žáků ve studijních a učebních oborech, ve  kterých se nevyužívá alternativní učební plán, lze rozšířit v učební plánu dotaci pro odborný výcvik maximálně o 1 den během celého studia  (např. v 1. nebo 23. ročníku o 1 den, nebo ve 2. a 3. ročníku o 0,5 dne apod.)., Posílením odborného výcviku se  sníží v příslušném ročníku počet hodin teoretických předmětů. 

Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku, k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám organizací, včetně podnikatelů. Meziročníkové přesuny učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do 16. let i po dobu přípravy v SOU.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1.      Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

2.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3.      V případě, kdy k tomu dává charakter i obsah učiva příležitost, a s ohledem dna postup zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují, aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky se zvláštním zřetelem k zavádění nových materiálů, technologií a výrobních zařízení.

 

 

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

1. Společenskovědní

 

 

 

 Český jazyk a literatura

1

1

1

 Cizí jazyk

1

1

1

 Občanská nauka

1+

1+

-

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 Matematika

2

1

1

 Fyzika

2

1

-

 Základy ekologie

1

-

-

 

 

 

 

3. Základy automatizace

-

-

1

 

 

 

 

5. Odborné

 

 

 

 Ekonomika a organizace

-

-

1

 Materiály

1

0,5

-

++ Odborné kreslení

1

0,5

1

 Materiály

2

1

-

++ Hudební nástroje

1

1,5

2

 Výrobní zařízení

1

1

-

++ Technologie

1

1,5

3

++ Odborný výcvik

1

2

2

 

 

 

 

Celkem

16

12

12

  

 

 Poznámky:

1.      Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu  týdenních vyučovacích hodin uvedených v učením plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitelů středního odborného učiliště.

2.      Do vyučovacích hodin označených (+) je nutné zahrnout i obsah učiva stanovený učební osnovou pro předcházející nebo následující ročník denního studia.

3.      Vyučovací předměty označené(++) obsahují specifické učivo sloužící k prohloubení odborné orientace žáků. Ředitel středního odborného učiliště určí, kterému z bloků učiva z takto označených vyučovacích předmětů se bude vyučovat.

4.      Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní (např. jeden vyučovací den – 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou stanoveny pro odborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností.

5.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1.      Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

2.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3.      Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na rozvoj elektronizace národního hospodářství, komplexní automatizace a mechanizace a zavádění nových materiálů. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v organizaci, pro kterou se žáci připravují.

 

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

1. Společenskovědní

 

 

 

 Český jazyk a literatura

10

10

10

 Cizí jazyk

10

10

10

 Občanská nauka

10+

10+

-

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 Matematika

30

10

10

 Fyzika

20

10

-

 Základy ekologie

10

-

-

 

 

 

 

3. Základy automatizace

20

-

1

 

 

 

 

5. Odborné

 

 

 

 Ekonomika a organizace

-

-

10

 Materiály

10

10

-

++ Odborné kreslení

5

10

10

++ Hudební nástroje

5

20

30

 Výrobní zařízení

10

10

-

++ Technologie

10

20

40

++ Odborný výcvik

20

40

40

 

 

 

 

Celkem

170

160

160

 

 

Poznámky:

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního  studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán  schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku, stanovené učebním plánem dálkového studia, jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty  konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      Do vyučovacích hodin označených (+) je nutné zahrnout i obsah učiva stanovený učební osnovou pro předcházející nebo následující  ročník denního studia.

4.      Vyučovací předměty označené (++) obsahují specifické učivo sloužící k prohloubení  odborné  orientace žáků. Ředitel  středního odborného učiliště určí, kterému z bloků učiva (volitelných předmětů) z takto označených vyučovacích  předmětů se bude vyučovat.

5.      Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se  soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní (např. 20  konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů). Tyto konzultační hodin slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

6.      V závěru každého pololetí se vykonávají zkoušky ze všech  předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném  pololetí vyučovalo (v jednom dne se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří  předmětů).

7.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1.      Průběžně  se zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.

 

Učební plány je možná v povinných i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10% z celkového  počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit   celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem. Pro zkvalitnění praktických dovedností žáků ve studijních a učebních oborech, ve  kterých se nevyužívá alternativní učební plán, lze rozšířit v učební plánu dotaci pro odborný výcvik maximálně o 1 den během celého studia  (např. v 1. nebo 23. ročníku o 1 den, nebo ve 2. a 3. ročníku o 0,5 dne apod.)., Posílením odborného výcviku se  sníží v příslušném ročníku počet hodin teoretických předmětů. 

Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku, k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám organizací, včetně podnikatelů. Meziročníkové přesuny učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do 16. let i po dobu přípravy v SOU.