CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Kód a název vzdělávacího programu 

Kmenový obor:   33-54-H   Mechanik hudebních nástrojů 

Učební obor:       33-54-H/002 (33-68-2/02)

    Mechanik hudebních  nástrojů – klávesové nástroje 

Vstupní předpoklady žáků:

            Do učebního oboru mohou být přijati žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří vyhověli v přijímacím řízení organizovaném ředitelem školy. 

Délka vzdělávacího programu a forma studia:  3 roky denní studium

                                                                             3 roky  dálkové studium 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu: 

          Jedná se o vzdělávací program učebního oboru SOU. Učební obor mechanik klávesových hudebních nástrojů  je koncipován  pro přípravu do oblasti výroby a oprav zejména pianin a klavírů.  Složka odborného vzdělávání je tvořena základním odborným a speciálním odborným učivem.

          Učební obor je orientován k získání kvalifikace pro výkon souboru pracovních činností, včetně ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků  výroby a opravárenství. Jde o odborné vzdělání, umožňující výkon činností, při nichž je nutno samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky s určitou mírou osobní zodpovědnosti a samostatnosti výroby  pianina a klavíru. Připravuje se pro zvládnutí technologie výroby jak ručním, tak strojním způsobem. Zahrnuje i výkon činností spojených s prováděním údržby  výrobků.

            Učební obor má všeobecně vzdělávací složku společnou s ostatními učebními obory ze směru zpracování dřeva a kovů částečně odbornou složku - je tak respektován požadavek široce koncipovaného  vzdělání se širokým všeobecným základem a postupně narůstající odborností. Zastoupení odborných předmětů odpovídá potřebám profilu absolventa, který se uplatní nejen ve velkých firmách, ale i v malých a středních firmách a v drobném podnikání. 

            Žáci jsou vychováváni a vzděláváni tak, aby se stali lidmi s dobrou orientací ve světě, kteří jsou schopni vlastního zdokonalování a úspěšného vyrovnávání se soukromými i profesními problémy, a aby měli z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci.

            Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností. Jde zejména o získání vědomostí, které bude žák aplikovat při přípravě a zhotovování výrobků a dovedností, které uplatní při jejich výrobě. Cílem vzdělávacího programu je rovněž docílit u žáků rozvoje estetických schopností a velké manuální zručnosti.

            Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka dobře umístitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky na trhu práce s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

Po ukončení přípravy v učebním oboru mechanik klávesových hudebních nástrojů a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí využívat poznatky získané v odborných předmětech. Umí do technické praxe aplikovat poznatky osvojené ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Umí používat technickou a technologickou dokumentaci, číst technické výkresy, zhotovovat jednoduché dílenské náčrty provádět jednoduché výpočty.

Provádí výběr a přípravu materiálů (dřeviny – tuzemské i    exotické;  ostatní materiály  plasty,  kůže,  plsť,  nátěrové   hmoty,  rozpouštědla, lepidla, tmely aj.). Ovládá základní typy zařízení pro dopravu a přepravu materiálů a surovin, skladovou a provozní manipulaci s využitím mechanizačních prostředků. Dovede připravit materiál a suroviny pro výrobní proces.. Dodržuje technologický postup a je mu zřejmá  technologická návaznost výrobního procesu. Je obeznámen s funkčními principy výrobních zařízení , samostatně obsluhuje stroje a zařízení, ovládá běžnou údržbu a opravy nářadí a nástrojů. Umí seřídit základní stroje,  zařízení a přípravky.

Příprava v tomto zaměření vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen zhotovit nástroj, včetně seřízení mechanismu.

Absolvent učebního oboru mechanik klávesových hudebních nástrojů využívá při práci nezbytnou vysokou manuální zručnost, dodržuje  pracovní režim, má vypěstovaný smysl pro provozní orientaci, pro pořádek, pro zodpovědnost při práci ve skupině nebo v kolektivu a pro spolupráci s předcházejícím nebo navazujícím úsekem.

Absolvent se umí orientovat v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů provádět, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

Absolvent dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. V případě potřeby umí poskytnout první pomoc postiženému spolupracovníkovi.         


Charakteristika obsahových složek: 

            Všeobecné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu učebního oboru mechanik klávesových hudebních nástrojů  je odvozen od Standardu středoškolského odborného vzdělávání vymezujícího v podobě výchovně-vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání.

            Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturní funkci, neboť v návaznosti  na předcházející  vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je vstupovat  do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, na druhé straně  přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění  a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je i poznání základního odborného názvosloví z oboru a jeho aktivní používání.

            Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo z různých humanitních a společenskovědních disciplín, jako jsou psychologie, politologie, teorie státu a práva, etika, filozofie, historie apod. Základním cílem společenskovědního vzdělávání je vybavit žáka určitým množstvím poznatků a osobnostní a sociální kultivace žáka. Osvojené poznatky mají usnadnit žákovi pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít
v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy dané společnosti.

            Matematické vzdělávání poskytuje žákům ucelený systém poznatků, rozvíjí jejich numerické dovednosti a návyky, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě moderní společnosti, slouží jako základ pro jejich další vzdělávání. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení. Matematika má průpravnou funkci k technickým disciplínám a fyzice.

            Přírodovědné vzdělávání zahrnuje fyziku  , ekologickou výchovu a vybrané učivo z chemie aplikované v odborných předmětech. Žáci si osvojují důležité pojmy, veličiny a zákonitosti z fyziky , chemie a ekologie nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. Fyzika a chemie jsou základem technických a technologických disciplín, a proto musí být samozřejmá koordinace přírodovědného vzdělávání se vzděláváním odborným i numerickým. Ve fyzice se vzhledem k technickému zaměření studijního oboru věnuje pozornost  problematice jako teoretickému základu pro výuku předmětů technologického charakteru, dále jsou probírány základy akustiky. V ekologické oblasti se žáci učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

            Estetické vzdělávání má výrazné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutno nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu, která se realizuje jednak  vlastní  tvůrčí  činností  žáka, jednak  přes  poznání a pochopení krásy prostřednictvím

konkrétních uměleckých i šířeji chápaných estetických výtvorů různých žánrů. Estetická výchova prolíná všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty.

            Rozvoj tělesné kultury  je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou ve vyučovacím předmětu  odborný výcvik vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy - jedná se o první pomoc. Upevnění dovedností první pomoci by mělo být i součástí sportovně turistického kurzu.  


Odborné vzdělávání 

            Složka odborného vzdělávání je odvozena od Standardu středoškolského odborného vzdělávání v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr zpracování dřeva a kovů. Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, intelektuálních a manuálních dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v oblasti výroby a oprav hudebních nástrojů.

            Vědomosti a dovednosti z teoretické složky odborného vzdělávání jsou využívány v různých praktických aplikacích.

            Ekonomické vzdělávání uvádí žáky do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu hospodářství. Umožňuje poznat základní ekonomické činnosti pro úspěšné uplatnění ve své profesi jak v zaměstnanecké, tak v podnikatelské pozici. Vede k odpovědnému plnění pracovních úkolů jednotlivce a k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce.

            Vzdělávání v oblasti základů technických disciplín má převážně průpravný charakter pro odborné a speciální odborné teoretické předměty a předmět odborný výcvik.

            Vzdělávání v oblasti základů výroby a oprav hudebních nástrojů zahrnuje učivo  které umožňuje žákům vytvořit si přehled o oboru  jako o celku.

            Speciální odborné vzdělávání učebního oboru má rozhodující význam i pro výuku v předmětu odborný výcvik, protože spolu vytvářejí soustavu odborného praktického a teoretického učiva důležitého pro profesní uplatnění v praxi.

 

Klíčové dovednosti 

            Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

            Z hlediska významu klíčových dovedností pro učební obor lze považovat za žádoucí posilování: 

·      komunikativních dovedností, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

·      personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat  s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci,

·      dovednost řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení,

·      dovedností numerické aplikace, zejména dovedností používat různé matematické postupy důležité pro řešení praktických situací,

·      dovednost využívat informačních  technologií, zejména dovednost v základech pracovat s výpočetní technikou, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě a posuzovat tyto informační zdroje a jejich obsahy.


Organizace výuky: 

            Studium je organizováno jako tříleté denní  nebo jako  tříleté dálkové . Studium může být organizováno i  jako externí studium v délce jednoho až tří let . Je ukončeno závěrečnou zkouškou podle platných předpisů MŠMT  a poskytuje střední odborné  vzdělání.

           

Metodické přístupy:

            Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a využití osobního příkladu.

            Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů  by měl vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

            Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílů jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená v učebních dokumentech za učebním plánem denní formy studia.

 

Materiálně technické zabezpečení studia:

            Pro zabezpečení úspěšného splnění výchovně-vzdělávacích cílů je nutno zabezpečit výuku i nezbytným technickým minimem. Mezi tato minima patří:

vlastní dílny vybavené

·      speciálním ručním  nářadím, počtem odpovídající pracovní skupině dle jednotlivých zaměření

·      základními stroji pro zpracování dřeva a pro strojírenskou výrobu, rozvody tlakového vzduchu.

 

Škola respektuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení  vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“ - viz Věstník MŠMT ČR,Ročník LVI,Sešit 10,Říjen 2002.

 

Další specifické požadavky: 

Zdravotní požadavky na uchazeče 

   Pro zařazení  do učebního oboru Mechanik hudebních nástrojů – klávesové nástroje nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

·      poruchami  funkce horních končetin (hrubé i jemné motoriky),

·      prognosticky závažnými chronickými a alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest a spojivek,

·      závažnými poruchami  zraku (zraková ostrost nad -3 D, možno s korekcí, poruchami sítnice, poruchami barvocitu),

·      závažnými poruchami sluchu.           

            Zdravotní omezení vždy závisí na  specifických požadavcích. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizikách možných ohrožení, jimiž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik.

            Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména: vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,
a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Je nutno se řídit též nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

            Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné.

            Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

           

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí:

1.    Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy.

2.    Používání strojů a zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům.

3.    Používání osobních ochranných prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností.

4.    Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

5.    Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem odborné výchovy v souladu s přílohou č.1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb.

6.    Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

            Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

            Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje. Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích zaměstnanců příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní.