PROFIL ABSOLVENTA


Kód a název vzdělávacího programu 

Kmenový obor:   33-54-H   Mechanik hudebních nástrojů 

Učební obor:       33-54-H/002 (33-68-2/02)

   Mechanik hudebních  nástrojů – klávesové nástroje 

Dosažený stupeň vzdělání:   střední odborné vzdělání 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list 

 

Výsledky vzdělávání:

            Absolvent učebního oboru mechanik klávesových hudebních nástrojů je
v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Kladen je důraz na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění
v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akceptována osobnost žáka, zvýší se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

            Absolvent učebního oboru je připraven tak, aby znal základní i pomocné materiály používané při  výrobě hudebních nástrojů, jejich vlastnosti a použití, aby ovládal odbornou terminologii, znal výrobní postupy, strojně-technologická zařízení, aby využíval obecných poznatků při řešení praktických úkolů. Musí dbát na dodržování bezpečnosti při práci, na ekologii výroby. Umí v základech pracovat s výpočetní technikou.

            Absolvent  učebního oboru si má vytvářet vlastní názory na  základní problémy pracovní i životní, konfrontovat je  s  názory  druhých  a  ověřovat si  zkušenosti.  Měl  by  mít vypěstovanou potřebu soustavného celoživotního vzdělávání, které zvyšováním kvalifikace umožňuje trvalou inovaci odborných poznatků a rozšiřování kulturního obzoru. Má se podílet na řízení života společnosti zodpovědnou prací a veřejnou činností, jednat v souladu s právními a morálními normami společnosti.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje: 

Absolvent učebního oboru se vyznačuje souborem vědomostí, dovedností a postojů z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělávání. Zejména je v průběhu přípravy veden k tomu, aby: 

·      si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana,

·      chápal podstatu demokratické společnosti a byl ochoten je ve svém životě uplatňovat,

·      uvědomoval si svou národní příslušnost a svá lidská práva,  respektoval také práva druhých, uznával  rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras,

·      byl si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření   společenského života,  kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku,

·      preferoval tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí,

·      byl samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti,

·      chápal význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, byl vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a styk s lidmi,

·      byl si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání,

·      uvědomoval si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností, byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace,

·      uvědomoval si  vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí i dopad lidské činnosti na přírodu,

·      dodržoval v ústním i písemném jazykovém projevu jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřoval,

·      rozuměl v cizím jazyce rozhovorům o věcech denního života, dovedl získat jednoduchou informaci a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovedl v jednoduchých větách hovořit o známé tematice a ovládl základní terminologii svého oboru,

·      měl pozitivní vztah k umění a kultuře,

·      rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměl vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích,

·      byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, znal využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, domácnosti atp., věděl o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí,

·      byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, byl poučen  o nebezpečí  neodpovědného sexuálního života, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec,

·      snažil se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví,

·      dovedl ve své profesi identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat je,

·      měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje: 

Absolvent učebního oboru se dále vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného a specifického odborného vzdělávání, zejména: 

·      je schopen samostatně myslet a rozhodovat se v jednoduchých běžných výrobních a podnikatelských situacích, nalézat optimální varianty řešení úkolů,

·      je schopen rozvážně jednat,  aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

·      je schopen  řešit běžné úkoly na pracovišti, pracovat v týmu,

·      je schopen  sledovat vědecko-technický rozvoj oboru, získané informace využívat v pracovní činnosti a je ochoten se dále vzdělávat,

·      je schopen nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování a je schopen přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce.

 

Ve vazbě na odborné předměty se absolvent vyznačuje základními vědomostmi, dovednostmi a postoji týkajícími se daného odvětví.  

Absolvent:

·      si osvojuje základy zásad ekonomického myšlení, pochopí podstatu základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,

·      je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

·      ovládá odbornou terminologii pro oblast výroby hudebních nástrojů

·      je schopen technického vyjadřování v ústním i písemném projevu, dovede v základech pracovat s odbornou  literaturou, částečně i s cizojazyčnou,

·      má základní dovednosti v používání počítače, umí využívat jednoduché počítačové programy,

·      umí číst a zhotovit jednoduché technické výkresy, schémata, pracovní návody, orientuje se v normách a ostatní technické dokumentaci,

·      provádí základní technické výpočty, zhotovuje jednoduché pracovní postupy,

·      zná základní druhy materiálů používaných v oblasti  výroby hudebních nástrojů a umí posoudit jejich vlastnosti ve vazbě na jednotlivé výrobky  a to z hledisek technických, ekonomických, užitných a estetických,

·      má základní přehled o strojích a zařízeních používaných ve výrobě, umí obsluhovat, seřizovat a provádět jejich běžnou údržbu,

·      zná technologické postupy   výroby klávesových hudebních nástrojů, včetně využití speciálních a drahých materiálů,

·      ovládá základní konstrukce jednotlivých  nástrojů s ohledem na optimální využití technických a estetických vlastností materiálů,

·      umí volit vhodné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje, stroje a zařízení, zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště i ošetřování a údržbu příslušného vybavení,

·      ovládá základní způsoby ručního a strojního zpracování materiálů používaných v oblasti výroby klávesových hudebních nástrojů,

·      umí základní montážní práce,

·      umí vhodně uskladňovat materiály, polotovary a výrobky,

·      je schopen zabezpečit ochranu výrobků, jejich údržbu a opravy,

·      umí provádět průběžnou a výstupní kontrolu jednoduchých prací a výrobků za použití měřicí techniky,

·      je schopen zajistit balení, expedici a montáž hotových výrobků,

·      dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární ochrany, péče o pracovní prostředí, umí se orientovat v základních vztazích k životnímu prostředí. 

Ve vazbě na výběrové a volitelné předměty se absolvent může dále vyznačovat specifickými vědomostmi, dovednostmi a činnostmi vycházejícími z konkrétních požadavků vznášených  hospodářskou praxí, regionem, rodičovskou a žákovskou veřejností na profil absolventa. 

 

Možnosti uplatnění absolventa: 

Absolvent  učebního  oboru získá  kvalifikaci pro profese ve výrobě a opravách klávesových hudebních nástrojů. Absolvent učebního oboru si může dál prohloubit specifické vzdělání v oboru různými školeními a kurzy.

Složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi učebního oboru ucházet se o studium navazujících studijních oborů na středních odborných školách.

Absolvent  učebního oboru  může samostatně  podnikat (podle  podmínek stanovených Živnostenským zákonem).