MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 27. června 2002, čj. 21 857/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 
 

UČEBNÍ PLÁN
 

učebního oboru

33-54-H/003  (33-68-2/03) Mechanik hudebních  nástrojů – strunné nástroje

 

Denní studium

 

 

Kategorie a vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

 

 

V ročníku

Celkem

 

 

 

1.

2.

3.

 

A.

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a)

Základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

 

Cizí jazyk

2

2

2

6

 

Občanská nauka

1

1

1

3

 

Matematika

2

1

1

4

 

Fyzika

1

1

-

2

 

Základy ekologie

1

-

-

1

 

Tělesná výchova

1

1

2

4

 

Práce s počítačem

2

-

-

2

 

Ekonomika

-

-

2

2

 

Odborné kreslení

1

2

2

5

 

Materiály

2

1

0

3

 

Hudební nástroje

1

1,5

1,5

4

 

Výrobní zařízení 

1

1

-

2

 

Technologie

1

2

2

5

 

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

b)

Výběrový předmět

-

-

-

-

 

Celkem hodin týdně

33

33

33

 99

B.

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.        Všeobecně vzdělávací   předměty  se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro  střední odborná učiliště.

2.        Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

3.        Učební plány může škola  v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4.        V učebních osnovách může škola provést obměnu učiva až 30 % k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky,  aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým podmínkám podniků.

5.        Výběrový předmět stanovuje ředitel školy, popř. rozhodne o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Obsah výběrových předmětů musí být   v souladu s profilem absolventa, případně se  směrováním jeho přípravy. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy z učebních dokumentů jiného oboru přípravy) a schválí ji ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy.

6.        Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky. Časová dotace tematických celků předmětu není stanovena. Hodinové dotace, přiřazené vyučujícím jednotlivým tematickým celkům, schválí ředitel školy.

7.        Zařazení a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební  osnovy  nepovinných vyučovacích předmětů  vypracuje škola  (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě uvedených lze nabídnout, podle charakteru oboru přípravy i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z  nich  sportovní hry.

8.      Škola organizuje v prvním až druhém ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz
a sportovně turistický kurz. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů. 

9.   Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.      Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví  při práci a hygieny práce.

2.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně  životního prostředí.

3.      Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

 

Poznámka:

33-54-H/003 Mechanik  hudebních nástrojů - strunné nástroje

         zaměření pro výrobu a opravu:    - houslí,

                                                           - kytar

                                                           - smyčců 

Škola  bude uvádět na ročníkových vysvědčeních, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučním listu konkrétního žáka  výše uvedené (přípustné) zaměření podle obsahu příslušného vzdělávání, na jehož závěru žák úspěšně vykoná závěrečnou zkoušku, obdržel vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list a získal tak střední odborné vzdělání.