MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 20. července 2001, čj. 19 817/2001-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 
 

UČEBNÍ PLÁN
 

učebního oboru

33-54-H/005 (33-69-2/00) Mechanik dechových a bicích hudebních  nástrojů
 

Denní studium

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

 

 

V ročníku

Celkem

 

 

 

1.

2.

3.

 

A.

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a)

základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

 

Cizí jazyk

2

2

1 - 2

5 - 6

 

Občanská nauka

1

1

1

3

 

Matematika

2

1

1

4

 

Fyzika

1

1

-

2

 

Základy ekologie

1

-

-

1

 

Tělesná výchova

2

2

2

6

 

Práce s počítačem

2

-

-

2

 

Ekonomika

-

-

2

2

 

Odborné kreslení

1

1,5

1,5

4

 

Materiály

1

1

0

2

 

Hudební nástroje

1

1

1

3

 

Výrobní zařízení 

1

1

-

2

 

Technologie

1

2

2

5

 

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

b)

výběrový předmět

-

-

1

1

 

Celkem hodin týdně

33

33

32 - 33

98 - 99

B.

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.        Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, vydávaných NÚOV Praha.

2.        V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

3.        Učební plány může škola  v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4.        V učebních osnovách může škola provést obměnu učiva až 30 % k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky,  aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým podmínkám podniků.

5.        Výběrový předmět stanovuje ředitel školy, popř. rozhodne o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Obsah výběrových předmětů musí být   v souladu s profilem absolventa, případně se  směrováním jeho přípravy. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy z učebních dokumentů jiného oboru přípravy) a schválí ji ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy.

6.        Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

7.        Zařazení a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební  osnovy  nepovinných vyučovacích předmětů  vypracuje škola  (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě uvedených lze nabídnout, podle charakteru oboru přípravy i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z  nich  sportovní hry.

8.      Škola může organizovat v prvním až druhém ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz
a sportovně turistický kurz. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů. 

9.      Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.      Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví  při práci a hygieny práce.

2.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně  životního prostředí.

3.      Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

 

Večerní studium

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

 

 

V ročníku

Celkem

 

 

 

1.

2.

3.

 

A.

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a)

Základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

 

Cizí jazyk

1

1

1

3

 

Občanská nauka

1

1

-

2

 

Matematika

2

1

1

4

 

Fyzika

2

1

-

3

 

Základy ekologie

1

-

-

1

 

Práce s počítačem

2

-

-

2

 

Ekonomika

-

-

2

2

 

Odborné kreslení

1

1

1

3

 

Materiály

1

1

-

2

 

Hudební nástroje

1

1

1

3

 

Výrobní zařízení 

1

1

1

3

 

Technologie

1

1

2

4

 

Odborný výcvik

1

2

2

5

b)

výběrové a volitelné předměty

 -

-

-

-

 

Celkem hodin týdně

16

12

12

40

 

 

Poznámky : 

1.    Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu se upraví podle počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia.  Tematické plány jednotlivých předmětů schvaluje ředitel školy. 

2.    Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších   vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den - 4 hodiny) Tyto vyučovací hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností. 

3.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT.

 

 

Dálkové studium

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet konzultačních hodin

 

 

 

V ročníku

Celkem

 

 

 

1.

2.

3.

 

A.

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a)

základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

10

30

 

Cizí jazyk

10

10

10

30

 

Občanská nauka

10

10

-

20

 

Matematika

20

10

10

40

 

Fyzika

20

10

-

30

 

Základy ekologie

10

-

-

10

 

Práce s počítačem

20

-

-

20

 

Ekonomika

-

-

20

20

 

Odborné kreslení

10

20

10

40

 

Materiály

10

10

-

20

 

Hudební nástroje

10

10

-

20

 

Výrobní zařízení 

10

20

20

50

 

Technologie

10

10

30

50

 

Odborný výcvik

10

40

50

      100

b)

výběrové a volitelné předměty

-

 -

 -

-

 

Celkem hodin

160

160

160

480

  

 

Poznámky : 

1.    V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia.  Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu přizpůsobí vyučující podle konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia..  Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy. 

2.    Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a rovnoměrně se rozloží do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu, nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.  

3.    Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují  do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací. 

4.    V závěru každého pololetí se konají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se smí konat pouze 3 zkoušky. 

5.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT.