CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor:    3355H  Rámař -  pozlacovač                                                     

Učební obor:        33-55-H/001 (33-64-2) Rámař - pozlacovač 

Zaměření:   Učební obor nemá zaměření

Vstupní předpoklady žáků:

·        úspěšné ukončení  9. ročníku základní školy,

·        zdravotní způsobilost.

Délka a forma studia:

·        3 roky,

·        denní.

1.  Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

Jedná se o vzdělávací program tříletého učebního oboru středních odborných učilišť s vyváženým poměrem mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělávání. Učební obor je určen pro přípravu pracovníků pro povolání rámař - pozlacovač.

 

2.  Charakteristika obsahových složek 

Obsah vzdělávacího programu tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do skupiny povinných  (A) předmětů. Učivo povinného základu zahrnuje předměty základní (a) a výběrové (b).

Předměty povinného základu obsahují základní učivo, které je závazné pro všechny žáky.

Výběrové předměty jsou povinné pro všechny žáky. Obsahují speciální učivo, které stanoví škola ve  spolupráci s rodiči, žáky a podnikatelskou sférou s cílem konkretizovat profil absolventa nebo reagovat na místní podmínky. Vhodná volba výběrových předmětů umožňuje vytvářet zaměření oboru.

            Struktura vzdělávacího programu je vyjádřena učebním plánem. Předměty povinného základu mají stanovenu hodinovou dotaci.

2.1 Všeobecné  vzdělávání 

       Obsahové složky všeobecného vzdělávání se skládají ze

 vzdělávání jazykového  v oblasti:

a)      mateřského jazyka, kde je výuka zaměřena především na rozvíjení znalostí získaných na základní škole, rozvoj schopností získávat a vyhledávat informace z přečteného nebo vyslechnutého textu  a estetické vzdělávání; znalosti mateřského jazyka jsou rozvíjeny ve všech odborných předmětech,

b)      cizího jazyka, kde je výuka zaměřena na upevnění znalostí získaných na základní škole a rozvíjení dovednosti porozumět jednoduchému textu a v jednoduchých větách hovořit o běžných věcech denního života; součástí výuky je zvládnutí základní odborné terminologie oboru zejména z odborných předmětů materiály a technologie,

 

vzdělávání společenskovědního, které se realizuje v občanské nauce a jehož cílem je přispět

k přípravě žáků na jejich soukromý a občanský život v demokratické společnosti tak, aby se lépe orientovali ve společnosti a mohli se aktivně zapojit do ovlivňování veřejných záležitostí a dokázali řešit také svoje soukromé problémy,

 

vzdělávání matematického,  které se realizuje v předmětu matematika, a které má žákům poskytnout základní matematické vědomosti potřebné k osvojení učiva odborných předmětů a k řešení praktických úkolů denní potřeby a dále přispět ke správnému chápání kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa; kromě předmětu matematika je matematické vzdělávání realizováno v aplikované podobě v odborných předmětech,

 

vzdělávání přírodovědného, které se realizuje v předmětu fyzika, ekologie a v odborných předmětech, a které má žákům poskytnout ucelený soubor vědomostí a dovedností nezbytných pro zvládnutí učiva odborných předmětů. Fyzika plní kromě všeobecné vzdělávací funkce i funkci odborně průpravnou, její znalost je nezbytná pro pochopení fyzikálních jevů odehrávajících se v přírodě nebo jevů, s nimiž se může pracovník setkat ve své odborné praxi. Předmět ekologie vede žáky od pochopení základních ekologických souvislostí v přírodě a biosociální podstaty člověka, k poznávání vztahů člověka a jeho životního prostředí a poznání vlivu oboru na utváření životního prostředí. Učivo vztahující se k předmětu chemie je probíráno v odborných předmětech materiály a technologie,

 

rozvoje tělesné kultury realizovaného v předmětu tělesná výchova s cílem přispívat ke všestrannému a harmonickému rozvoji žáků zvyšováním tělesné zdatnosti, rozvíjením pohybových schopností a prohlubováním vědomostí tvořících součást tělesné kultury a péče o zdraví.

 

2.2 Odborné vzdělávání 

                 Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor teoretických vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v povolání rámař-pozlacovač.

V teoretických odborných předmětech jsou seznámeni s materiály a technologiemi používanými pro pozlacování a rámování. V odborném výcviku získají dovednosti v  provádění výše uvedených činností.

                 Odborné vzdělávání se skládá z teoretického učiva zahrnutého v předmětech ekonomika, odborné kreslení, dějiny umělecké řemeslné práce,  pozlacovačské materiály, technologie pozlacování a učiva praktického charakteru obsaženého v předmětu odborný výcvik.

 

2.3 Klíčové dovednosti 

            V rámci všeobecně vzdělávací a odborné teoretické složky vzdělávání žáků oboru rámař-pozlacovač jsou rozvíjeny především klíčové dovednosti komunikovat, řešit problémy a problémové situace, provádět numerické aplikace a využívat informační technologie. V praktické složce vzdělávání budou rozvíjeny zejména dovednosti komunikativní, řešit problémy a problémové situace, provádět numerické aplikace a využívat informační technologie. Při vykonávání odborného výcviku u odborných firem bude při styku žáků s  jejich pracovníky a zákazníky kladen důraz na rozvíjení dovedností personálních a  interpersonálních a společenského chování.

            Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají žákům usnadňovat proces celoživotního vzdělávání a umožnit jim přizpůsobivěji reagovat na měnící se podmínky ve společnosti.

            Klíčové dovednosti jsou definovány v publikaci Uplatnění nových prvků při aplikaci Standardu středoškolského odborného vzdělávání, vydané Výzkumným ústavem odborného školství, Praha 1998.

 

3.  Organizace výuky 

            Studium je organizováno jako tříleté denní a je zakončeno závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem.

 

4.  Metodické přístupy 

            Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy. Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat se spolupracovníky a  zákazníky, estetického cítění a vztahu k životnímu prostředí. Důležitou složkou výchovy je vykonávání odborného výcviku ve spolupráci s podnikatelskou sférou v provozních podmínkách.

            Při hodnocení žáků je kladem důraz na praktické činnosti.  

Škola respektuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení  vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“.

 

5.  Zdravotní požadavky na uchazeče           

            Při výběru učebního oboru 33-55-H/001 Rámař-pozlacovač nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

-         nemocemi svalové kosterní soustavy a pojivé tkáně znemožňující práci ve stoje, ve

           vynucené poloze a středně velké zátěže,

-         poruchami funkce horních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky),

-         progredujícími chronickými a alergickými onemocněními kůže a spojivek,

-         progredujícími chronickými a alergickými onemocněními dýchacích cest a plic,

-         prognosticky   závažnými  onemocněními  srdce  a  oběhové  soustavy vylučujícími            

 středně  velkou zátěž,

-         záchvatovými a  kolapsovými  stavy  v  případě předpokladu práce ve výškách, práce    

           s motorovou mechanizací, včetně prací, kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví svého či

 spolupracovníků,

-         závažnými poruchami zrakové ostrosti, poruchami barvocitu a poruchami zorného        

pole.  

            Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného zaměření a k posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

 

6.   Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu           

            Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany.

            Ve výchovně-vzdělávacím procesu musí  výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem; jedná se zejména o zákon č. 65/1965 Sb. (Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, o nařízení vlády č. 168 až 179/1997 Sb., kterými se zákon č. 22/1997 Sb. provádí, vyhlášku MPSV č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku MZ ČR č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů, mezinárodní normy s učebním oborem související.  Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu a postihovat otázky a předpisy bezpečnosti jak z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka řídícího činnost kolektivu.

            V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a  ochraně zdraví při práci.

            Rozsah praktické přípravy je určen učebními osnovami. Podmínky, za kterých je možno tuto přípravu provádět, stanoví Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů v § 163 až 168 s ohledem na pracovněprávní vztahy, povinnosti zaměstnavatelů, spolupráci rady zaměstnanců  a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na vznik a ukončení pracovního poměru, povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech, nemocích z  povolání a jiných poškození zdraví, pracoviště a pracovní prostředí, organizaci práce a  pracovní postupy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dále ustanovení Vyhlášky MZ ČR č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

 

            Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany se rozumí:

a)          důkladné seznámení žáků s platnými a ostatními předpisy k zajištění bozp, hygieny práce, technologickými a pracovními postupy,

b)          používání strojního zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním a hygienickým předpisům,

c)          používání osobních ochranných pracovních prostředků podle  vyhodnocených rizik u  pracovních činností,

d)          dodržování zákonných ustanovení v oblasti požární ochrany a prevence před možným vznikem požáru,

e)          dodržování maximálního počtu žáků ve skupině  dozorované mistrem v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., 1., 2. a 3. ročník max. 12 žáků),

f)            vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

práce pod dozorem – vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově dosáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo při ohrožení zdraví;

práce pod  dohledem – osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.