PROFIL ABSOLVENTA


Kód a název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor:    3355H  Rámař -  pozlacovač                                                     

Učební obor:        33-55-H/001 (33-64-2) Rámař - pozlacovač

Zaměření: učební obor nemá zaměření

Dosažený stupeň vzdělání:  střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list
1. Výsledky vzdělávání1.1  Obecná úvodní část

    
            K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru, poctivost,  svědomitost,  odpovědnost  a  schopnost  pracovat  v  kolektivu.
            Absolvent dovede samostatně rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi aktivně  působit  v oblasti  podnikání.


1.2  Obecné  vědomosti,  dovednosti  a  postoje

Absolvent
 

-         je si vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana;

-         chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je ve svém životě uplatňovat;

-         uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektuje práva druhých, uznává rovnost  a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

-         je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského   života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

-         preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí;

-         je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti;

-         chápe význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, je vybaven   základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a styk s lidmi;

-         je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání;

-         uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností, je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace;

-         uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí i dopad lidské  činnosti na přírodu;

-         v ústním i písemném jazykovém projevu usiluje o dodržování jazykových norem, o výstižné   a logicky správné vyjadřování;

-         v cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dovede získat jednoduchou  informaci a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovede   v jednoduchých větách hovořit o známé tematice a ovládá základní terminologii svého oboru;

-         má pozitivní vztah k umění a kultuře;

-         rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit  matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů  v běžných životních i v profesních situacích;

-         je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci;

-         je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných  sexuálních   styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec;

-         snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

-         ve své profesi dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat  a navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat je.

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

            Po ukončení přípravy v učebním oboru rámař - pozlacovač a po úspěšném vykonání závěrečné   zkoušky má absolvent základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických  a pracovních postupech a umí je využívat v praxi.

 

Absolvent učebního oboru dovede:

-         vybírat a připravovat materiály;

-         volit a používat základní druhy zařízení pro dopravu a přepravu materiálů a polotovarů, skladovou a provozní manipulaci s využitím  mechanizačních  prostředků;

-         připravit materiál, suroviny a polotovary pro výrobní proces, dodržovat technologický a pracovní postup a ovládá technologickou návaznost probíhajícího výrobního procesu;

-         samostatně obsluhovat stroje a zařízení včetně běžné údržby nástrojů a nářadí;

-         určit druhy a vlastnosti dřev používaných  v oboru;

-         zvolit způsoby strojního zpracování řeziva pro výrobu obrazových lišt a rámů a vytváření profilů lišt;

-         provádět povrchové úpravy lišt a rámů, ruční a strojní podkladování, modelaci do podkladu, vytváření ornamentů na obrazové lišty a rámy;

-         brousit, tmelit a nanášet nátěrové hmoty ručně i strojově;

-         napodobovat přírodní struktury dřeva a mramoru;

-         pokládat lístkový kov na hladké lišty a na lišty a rámy s ornamentikou;

-         používat techniku zlacení strojově jak v napodobeninách, tak i pravým zlatem a stříbrem;

-     realizovat dokončování lišt a rámů podle vzorků;

-         zhotovovat rámy z obrazové lišty, pasporty a provádět zarámování obrazu bez skla i pod sklo. 

Využívá při práci zručnost, dodržuje pracovní režim a pořádek na pracovišti. Umí se orientovat v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před  možnými negativními vlivy.

Dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. V případě potřeby umí poskytnout první pomoc postiženému spolupracovníkovi.
Příprava učebního oboru rámař - pozlacovač vytváří i předpoklad k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen provádět složité pozlacovačské techniky, samostatně provádět zlacení pravým zlatem a stříbrem, seřídit a ovládat složité stroje a zařízení a vhodně použít nové technologie a aplikovat je v praxi.

 

2.  Možnosti uplatnění absolventa 

            Absolvent učebního oboru získá kvalifikaci pro profesi rámař-pozlacovač.Absolvent učebního oboru si může dál prohloubit specifické vzdělání v oboru různými školeními a kurzy.

            Složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi učebního oboru ucházet se  o studium navazujících studijních oborů na středních odborných školách.

            Absolvent učebního  oboru může samostatně podnikat (podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem).