MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 31. července 2001, čj. 21 745/2001-23 s platností od 1. září 2001počínaje 1. ročníkem

 
 

UČEBNÍ PLÁN
 

učebního oboru

33-55-H/001 (33-64-2) Rámař - pozlacovač
 

Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

V ročníku

 

 

 

1.

2.

3.

 Celkem

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

    Český jazyk a literatura

2

2

2

6

    Cizí jazyk

1-2

2

2

5-6

    Občanská nauka

1

1

1

3

    Matematika

2

1

1

4

    Chemie

2

-

-

2

    Základy ekologie

1

-

-

1

    Tělesná výchova

2

2

2

6

    Práce s počítačem

1

1

-

2

    Ekonomika

-

-

2

2

    Odborné kreslení

1

1

1

3

    Pozlacovačské materiály

1

1,5

1,5

4

    Dějiny umělecké řemeslné práce

1

1

1

3

    Technologie pozlacování

2

2

2

6

    Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

b) výběrové  a volitelné

-

1

-

1

    Celkem hodin týdně

32-33

33

33

98-99

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                  Počet týdenních vyučovacích hodin        

                                                                                     V ročníku                                       Celkem

Výběrové a  volitelné   předměty

 

 

 

 

Speciální technologie

-

1

-

1

Speciální materiály

-

1

-

1

Ekonomika podniku

-

1

-

1

Výpočetní technika

-

1

-

1

Nepovinné předměty

 

 

 

 

Konverzace v cizím jazyce

-

-

2

2

Další cizí jazyk

-

-

2

2

Matematika-cvičení

-

-

2

2

Technika administrativy

-

-

2

2

Řízení motor. vozidel

-

-

2

2

Sportovní hry

2

2

2

6

 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1.      Celkový týdenní počet vyučovacích hodin činí maximálně 33. V období teoretického vyučování nesmí    klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit další hodiny tělesné výchovy mimo učební plán a podle možností i do období odborného výcviku.

2.      Základní předměty (a) představují základ vzdělání v učebním oboru - jsou v nich zahrnuty předměty   všeobecně vzdělávací a odborné. Výběrové předměty (b) jsou voleny v návaznosti na profil  absolventa. Doporučuje se zařadit vyučovací předměty speciální technologie, speciální materiály, ekonomika podniku nebo výpočetní technika. Rozhodnutí o zařazení výběrových předmětů je plně v kompetenci ředitele středního   odborného učiliště.

3.      Všeobecně vzdělávací vyučovací předměty se vyučují podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť vydávaných NÚOV (dříve VÚOŠ) Praha. Matematika se vyučuje podle učební osnovy pro tříleté učební obory středních odborných učilišť schválené MŠMT ČR, č.j. 23 093/99-22 ze dne 14. 6. 1999.   Předmět práce s počítačem se doporučuje vyučovat podle učební osnovy schválené MŠMT ČR,   č.j. 25876/98-23 ze dne 7. 9. 1998 s platností od 1. září 1999.

4.      Škola může v odůvodněných případech (např. z důvodů nutnosti vytváření víceoborových tříd) provést přesuny hodinových dotací v jednotlivých ročnících u všeobecně vzdělávacích předmětů.   Celkový počet vyučovacích hodin jednotlivých předmětů musí být zachován. Předměty český jazyk   a literatura, občanská nauka a tělesná výchova musí být zastoupeny ve všech ročnících.

5.      Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit se souhlasem ředitele až do výše 10% z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin  stanovený učebním plánem.

6.      Vyučující mohou se souhlasem ředitele školy provést v učebních osnovách úpravu vzdělávacího obsahu   v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím vzdělávacího   obsahu a promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí být v rozporu s požadavky Standardu středoškolského odborného vzdělávání. 

7.      Meziročníkové přesuny učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele   středního odborného učiliště. Přesuny učiva v odborném výcviku lze provést pouze v případě, že  nebude porušeno ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

8.      V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvikový zájezd v soustředěném, zpravidla sedmidenním kurzu v rozsahu   42 hodiny, pokud jsou pro konání podmínky.

9.      Střední škola pořádá zpravidla pro žáky 2. ročníku sportovně turistický kurz. Kurz je zpravidla  pětidenní, v rozsahu 35 hodin.

10.  Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT.