PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

3356H Truhlář, truhlářské práce

Učební obor:

33-56-H/001 Truhlář (33-55-2)

Zaměření:

- výroba nábytku a zařízení

- dřevěné konstrukce

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent učebního oboru truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Především jeho odborné vzdělání se stává východiskem pro jeho uplatnění v profesi truhlář; jde o uplatnění dovednosti praktické aplikace získaných poznatků, o přesnost výkonu pracovních činností a o výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze ho využít i pro případnou rekvalifikaci.

Absolvent učebního oboru truhlář je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých a malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

Absolvent ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení, stavebně-truhlářských výrobků, tesařských výrobků a konstrukcí, lepených dřevěných stavebních konstrukcí, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin apod., rovněž i při provádění jednoduchých oprav a renovací. Kromě toho ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech, kontroly a jakosti výrobků a v oblasti prodeje a logistiky.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-          zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově;

-          upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

-          uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní

-          životní a pracovní situace;

-          dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat;

-          chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně vyjadřovat v mateřském jazyce;

-          byl chopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích;

-          uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a literaturou nízké umělecké hodnoty, byl tolerantní ke vkusu druhých;

-          cítil spoluzodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-          chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu;

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-          pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony;

-          stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou;

-          rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem;

-          uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi;

-          osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.);

-          byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví;

-          měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru truhlář a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

-          zhotovuje v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky, tesařské výrobky a konstrukce, lepené dřevěné stavební konstrukce a ostatní výrobky oboru;

-          provádí opravy a renovace;

-          provádí montáž výrobků;

-          provádí osazování výrobků v objektech;

-          ovládá pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků při použití vhodné měřicí techniky;

-          ovládá pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky;

-          využívá manuálně řemeslné zručnosti;

-          dbá na estetický vzhled výrobků a přistupuje k práci tvořivým způsobem;

-          používá odbornou terminologii a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů;

-          orientuje se v příslušných technických normách a předpisech a dodržuje je;

-          pracuje s návrhy a technickou dokumentací - čte technické výkresy a schémata, znázorní graficky formou náčrtu a technického výkresu skutečný tvar jednoduchého výrobku, nebo jeho součásti a má představu o vztahu mezi skutečným tvarem výrobku, nebo jeho součásti a zobrazením;

-          umí využívat základní počítačové aplikace;

-          zná základní a pomocné materiály používané v truhlářské výrobě, jejich vlastnosti a možnosti použití;

-          volí vhodné způsoby a podmínky uskladnění materiálů a manipulace s nimi;

-          pro výrobu truhlářských výrobků volí a používá vhodné základní a pomocné materiály;

-          dodržuje způsoby hospodárného a ekologického užívání a likvidace materiálů po skončení jejich životnosti;

-          pro danou výrobní operaci truhlářské výroby volí vhodné nářadí, pomůcky, strojky, nástroje, stroje a zařízení a umí s nimi pracovat;

-          volí vhodné, obsluhuje a seřizuje stroje a zařízení používané v oboru a provádí běžnou údržbu nástrojů, strojů a zařízení;

-          volí vhodné, používá a přesně dodržuje stanovené technologické postupy výroby truhlářských výrobků, nebo jejich varianty;

-          dodržuje závazné pracovní postupy výroby sestavené pro jednotlivá pracoviště;

-          provádí vhodné způsoby balení, skladování, manipulace a expedice hotových výrobků;

-          dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením;

-          umí si připravit a zorganizovat své pracoviště;

-          pracuje samostatně a umí se zapojit do pracovního týmu;

-          sleduje vývojové trendy v oblasti výroby výrobků oboru.

 

1.4   Klíčové dovednosti

Absolvent učebního oboru se vyznačuje:

-          estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v každodenním životě;

-          pracovní kázní a rozvinutými organizačními schopnostmi;

-          dovednosti samostatně řešit různé situace a schopností samostatného myšlení a rozhodování;

-          uměním jednat s lidmi a zapojit se do pracovního týmu;

-          vědomím, že svým vystupováním a vzhledem reprezentuje firmu;

-          snahou po dalším vzdělávání a sebevzdělávání, orientací ve světě práce a schopností adaptace na měnící se požadavky trhu práce.

 

1.5   Možnosti uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání truhlář po krátkém zapracování v široké oblasti zpracování dřeva.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku,se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.

Získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky, všeobecné a základní odborné vzdělání, jsou obecnějšího charakteru a lze ho využít i pro případnou rekvalifikaci.