CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 33-56-H/002 (33-55-2/01) Truhlář - výroba nábytku

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy: 3 roky

- Učební obor je určen: pro hochy a dívky v zaměření 01, v zaměření 02 pro hochy

- Základní podmínky přijetí: úspěšné zakončení 8. nebo 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

- Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

- Poskytované vzdělání: střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

2. Stručný popis oboru:

- V učebním oboru truhlář se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů. V zaměření 01 se zabývají výrobou nábytku a zařízení, částečně i výrobou jednoduchých stavebně truhlářských výrobků. V zaměření 02 pro dřevěné konstrukce se zabývají konstrukčním řešením a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a částečně i jednoduchého nábytku. Získané teoretické vědomosti prakticky procvičují v odborném výcviku.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče:

- Do učebního oboru mohou být přijati hoši a dívky bez poruch omezujících funkci nosného a pohybového systému znemožňující delší stání jako jsou postižení páteře, dolních končetin těžšího charakteru, horních končetin a onemocnění velkých i malých kloubů znesnadňujících funkční zdatnost rukou.

- Vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména na rukou a obličeji a chronická a alergická onemocnění dýchacích cest. Dále vadí záchvatovité stavy dekompenzované i subkompenzované, nemoci nervové provázené většími i drobnými poruchami pohybových funkcí a koordinací.

- Uchazeči nesmí mít závažnější poruchy sluchu (požadovaná ostrost sluchová 3 m pro šepot oboustranně) a poruchy zraku (zraková ostrost musí být alespoň 5/5 do blízka J.č. 1, dalekozrakost s případnou korekcí, s astigmatismem do 1,O cyl D, bez nitroočních změn disponujících k odchlípení sítnice). Vadí poruchy barvocitu.

- Do učebního oboru mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. V případě změněné pracovní schopnosti v souladu se stanovisky Posudkové komise sociálního zabezpečení.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

- Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

- Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to je ke specifickému pro daný studijní obor a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

- V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d) vykonávání stanoveného dozoru.

Stanovený dozor je členěn na:

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.